Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu lasera CNC z wyposażeniem i oprogramowaniem (1 szt.)

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

25188

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz ze specyfikacją Przedmiotu zamówienia należy składać w formie pisemnej: osobiście, listownie lub mailowo:
RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Karpia 14
61-619 Poznań
adres mailowy: b.jozwiak@rais.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2019 r. (liczy się data wpływu oferty)

2. Informacje dodatkowe
a) w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy); wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert; cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego zapytanie dotyczy
b) na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert bez podania przyczyny
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.jozwiak@rais.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Rais

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503043940

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup lasera CNC z wyposażeniem i oprogramowaniem (1 szt.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: szamotulski Miejscowość: Buszewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup lasera CNC z wyposażeniem i oprogramowaniem (1 szt.) w ramach
realizowanego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi i urządzeń
warsztatowych.” Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lasera CNC z wyposażeniem i oprogramowaniem (1 szt.)
o następujących parametrach technicznych:
I. Laser CNC z wyposażeniem
a) moc min. 6000W
b) max waga obrabianego arkusza 900 kg
c) prędkość min. 140 m/min
d) dokładność min. 0,001 mm
A. Pozostałe parametry lasera CNC z wyposażeniem
a) obszar pracy
- oś x - 3.000 mm
- oś y - 1.500 mm
- oś z - 110 mm
b) maksymalna grubość blach do cięcia
- stal konstrukcyjna - 25 mm
- stal nierdzewna - 25 mm
- aluminium - 25 mm
c) 2 kamery wewnątrz obrabiarki z opisem funkcji i oświetleniem obszaru pracy
d) źródło laserowe zapewnia pomiar mocy wychodzącej z dokładnością +/- 1%
e) stabilność mocy generowanej przez źródło +/- 1%
f) maszyna wyposażona w dyskowe źródło laserowe na ciele stałym, pompowane diodowo
g) minimalna, programowalna moc generowana przez źródło laserowe nie może być większa od 2% mocy maksymalnej
h) budowa źródła zapewnia szybkie wpinanie i wypinanie światłowodu oraz szybką wymianę modułów diodowych
i) sterowanie maszyny wyposażone w ekran dotykowy o min. przekątnej 21 cali oraz złącze RJ445 i post USB
j) maszyna posiada system diagnostyczny, umożliwiający przeprowadzenie zdalnej diagnozy ewentualnej awarii
k) maszyna wyposażona w stalowy, sztywny korpus, co najmniej dwa silniki liniowe, automatyczny zmieniacz palet, centralne smarowanie maszyny, automatyczne czyszczenie dyszy, adaptacyjny moduł wiązki wraz z dwurdzeniowym światłowodem łączącym źródło laserowe i głowicę tnącą
l) głowica wyposażona w system antykolizyjny oraz system do sprawdzania stanu szkła ochronnego
m) maszyna musi być bezpieczna dla obsługi i otoczenia i powinna być oznaczona znakiem CE
n) najważniejsze elementy maszyny, takie jak rama maszyny, źródło laserowe, głowica tnąca oraz światłowód łączący głowicę ze źródłem są wyprodukowane przez jednego Producenta
o) oferowana maszyna nie jest prototypem ani pierwszym tego typu wdrożeniem.
II. Oprogramowanie do lasera CNC - pakiet technologiczny do obróbki rur i profili oraz system programowania dla maszyn laserowych do obróbki płaskiej
a) moduł umożliwiający ponowne wyprodukowanie pojedynczych detali za pomocą istniejącego już programu, bez konieczności ponownego programowania maszyny
b) zintegrowane dane technologiczne - wszystkie dane technologiczne przedstawiane w postaci tabel
c) pakiet do cięcia miedzi oraz mosiądzu zapewniający stabilną obróbkę materiału
d) automatyka wyłączająca - po określonym czasie bezczynności, maszyna przechodzi w stan czuwania

2. Dodatkowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia:
a) na zakupiony Przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja – min. 24 miesiące
b) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny Sprzedającego
c) Przedmiot zamówienia zostanie zainstalowany na koszt własny Sprzedającego
d) w ramach zakupu Przedmiotu zamówienia, Sprzedający przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi Przedmiotu zamówienia
e) wraz z Przedmiotem zamówienia, Sprzedający dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne w języku polskim

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia Przedmiotu zamówienia do 31.01.2020 r., przy czym podany przez Oferenta termin stanowi zgodnie z pkt. 4 Zapytania ofertowego kryterium oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia, tj. potwierdzą prawidłową dostawę i instalację na terenie UE w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od terminu podanego jako termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 5 maszyn zbliżonych pod względem rodzaju do Zapytania ofertowego - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie: oświadczenia w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Wykazu prawidłowo zrealizowanych dostaw i instalacji stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia - ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości – ocena spełnienia warunku zostanie dokonana
na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 7 Zapytania ofertowego
b) oferta musi posiadać okres ważności minimum 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej
na składanie ofert – ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
w Formularzu oferty

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy zakupu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane
z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
b) do oferty należy dołączyć wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
c) do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
f) do oferty należy dołączyć wypełniony Wykaz prawidłowo zrealizowanych dostaw i instalacji, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
d) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie
z dokumentem rejestrowym; w przypadku ofert mailowych, należy załączyć skan podpisanej oferty
e) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeśli dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty

Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 1 i 2 Zapytania ofertowego.

Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta najlepsza pod względem ekonomicznym oceniona w zakresie ceny i terminu dostawy i uruchomienia, zgodnie z opisem w Punkcie 4 Zapytania ofertowego.

Spośród ofert, które będą porównywalne pod względem ekonomicznym, kryterium rozstrzygającym będzie oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.)
Zaleca się w Ofercie przy opisie urządzenia uwzględnić w/w aspekty

2. Informacja o wagach punktowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny opisanych poniżej.

Cena - do 70 pkt
(cena_min/cena_oferowana)*70pkt

cena minimalna – najniższa zaoferowana łączna cena wśród ocenianych ofert
cena ofertowana – cena łączna oferowana w rozpatrywanej ofercie

Kryterium „Cena” – oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów (70 pkt), każda kolejna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów.

Termin dostawy i uruchomienia - do 30 pkt
(termin_oferowany/termin_najkrótszy)*30 pkt

termin oferowany - termin oferowany w rozpatrywanej ofercie
termin najkrótszy - najkrótszy zaoferowany termin dostawy z uruchomieniem wśród ocenianych ofert

Kryterium "Termin dostawy i uruchomienia" - oferta z terminem dostawy i uruchomienia:
a) do 31.12.2019 r. otrzymuje 30 punktów
b) do 15.01.2020 r. otrzymuje 20 punktów
c) do 31.01.2020 r. otrzymuje 10 punktów

Maksymalna do uzyskania suma punktów wynosi 100.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karpia 14

61-619 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

503 043 940

NIP

9721244004

Numer naboru

RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 390