Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 - zakup wartości niematerialnych i prawnych

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-12-2019

Numer ogłoszenia

25164

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
• Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 poczty, kurierem lub osobiście na adres:
PREMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11 Listopada 30
40-387 Katowice
 poczty elektronicznej na adresy e-mail: starosta@premont.pl
• Oferty należy składać do końca dnia 09.12.2019r. do 9:00
• Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.


PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferta powinna posiadać:
• informację, iż została skierowana do Premont Sp. z o.o.;
• nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;
• dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;
• wyszczególnienie zadań wraz ze wskazaniem parametrów;
• cenę netto, brutto zamówienia wraz z jednoznacznym wskazaniem waluty;
• termin realizacji;
• okres gwarancji;
• dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
• datę sporządzenia oferty;
• datę ważności oferty;
• oświadczenie o spełnieniu parametrów minimalnych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym;
• podpis i pieczęć oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1. Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz dokumenty opisane w punkcie ‘Warunki stawiane Wykonawcom’.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

starosta@premont.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Starosta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 696 096 769

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

System sterowania procesami 1 Szt.

Sposób sterowania powinien być dostosowany do założeń i potrzeb zakładu, umożliwiając planowanie procesu produkcji na etapie przygotowywania planu produkcji. Powinien dawać możliwość (przy powtarzających się procesach) wgrywania do realizacji wykonanych już uprzednio procesów, co znacząco zaoszczędzi czas dobierania parametrów. System powinien zapewniać bezpośrednie połączenie komputerów (panelów operatorskich) osób zarządzających z komputerami sterującymi śrutownią (oczyszczarką ) i malarnią, umożliwiając tym samym zdalne zadawanie parametrów. Dostępna powinna być również kontrola on-line aktualnie prowadzonych procesów oraz reagowanie na bieżąco w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Uzupełnienie całości o możliwość bieżącej archiwizacji danych ułatwi to kontrolę oraz odtwarzanie parametrów pracy urządzeń w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. System powinien posiadać wszystkie wymienione funkcjonalności oraz zapewniać obsługę procesów występujących w przedsiębiorstwie charakterystyczną dla systemów ERP.

Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

System sterowania procesami 1 Szt.

Sposób sterowania powinien być dostosowany do założeń i potrzeb zakładu, umożliwiając planowanie procesu produkcji na etapie przygotowywania planu produkcji. Powinien dawać możliwość (przy powtarzających się procesach) wgrywania do realizacji wykonanych już uprzednio procesów, co znacząco zaoszczędzi czas dobierania parametrów. System powinien zapewniać bezpośrednie połączenie komputerów (panelów operatorskich) osób zarządzających z komputerami sterującymi śrutownią (oczyszczarką ) i malarnią, umożliwiając tym samym zdalne zadawanie parametrów. Dostępna powinna być również kontrola on-line aktualnie prowadzonych procesów oraz reagowanie na bieżąco w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Uzupełnienie całości o możliwość bieżącej archiwizacji danych ułatwi to kontrolę oraz odtwarzanie parametrów pracy urządzeń w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. System powinien posiadać wszystkie wymienione funkcjonalności oraz zapewniać obsługę procesów występujących w przedsiębiorstwie charakterystyczną dla systemów ERP.

Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Przedmiot zamówienia

System sterowania procesami 1 Szt.

Sposób sterowania powinien być dostosowany do założeń i potrzeb zakładu, umożliwiając planowanie procesu produkcji na etapie przygotowywania planu produkcji. Powinien dawać możliwość (przy powtarzających się procesach) wgrywania do realizacji wykonanych już uprzednio procesów, co znacząco zaoszczędzi czas dobierania parametrów. System powinien zapewniać bezpośrednie połączenie komputerów (panelów operatorskich) osób zarządzających z komputerami sterującymi śrutownią (oczyszczarką ) i malarnią, umożliwiając tym samym zdalne zadawanie parametrów. Dostępna powinna być również kontrola on-line aktualnie prowadzonych procesów oraz reagowanie na bieżąco w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Uzupełnienie całości o możliwość bieżącej archiwizacji danych ułatwi to kontrolę oraz odtwarzanie parametrów pracy urządzeń w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. System powinien posiadać wszystkie wymienione funkcjonalności oraz zapewniać obsługę procesów występujących w przedsiębiorstwie charakterystyczną dla systemów ERP.

Kod CPV: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Kod CPV

48100000-9

Nazwa kodu CPV

Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 31.07.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

VI. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
O realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz umiejętności do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia: w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty opublikowania zapytania ofertowego Wykonawca zrealizował co najmniej 3 zamówienia o zakresie zbliżonym do opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Realizacja ta powinna być poparta listami referencyjnymi lub protokołami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zleceń.

Dodatkowe warunki

IV. MOŻLIWOŚĆ PODWYKONAWSTWA
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

VIII. WARUNKI
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: minimum 60 dni.
4. Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
7. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i rozwiązań technologicznych
o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu, z takim zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
9. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
10. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym jako system odniesienia.

Warunki zmiany umowy

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1. Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi oraz dokumenty opisane w punkcie ‘Warunki stawiane Wykonawcom’.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
• ceny (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 70%,
• udzielonej gwarancji, ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu gwarancji do terminu najdłuższego, gdzie oferta z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 30%,

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena maksymalna wynosi 1.

Wykluczenia

X. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PREMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

11 Listopada 30

40-387 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

+48 696 096 769

NIP

6342447115

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Anticor Wrocław Sp. z o.o., Sulmierzycka 17 51-127 Wrocław, 09.12.2019r., 106 200,00zł
Liczba wyświetleń: 178