Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu

Data publikacji: 14.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-10-2019

Numer ogłoszenia

24186

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji na adres Malgorzata.Lacka@ebicom.pl. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożonej osobiście na kopercie należy umieścić numer zapytania ofertowego. W przypadku składanej w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy podać numer zapytania wraz z tytułem.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej adres e-mail.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Malgorzata.Lacka@ebicom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Łącka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

798 946 022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić badania przemysłowe, których celem będzie powstanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu. W ramach zamówienia, Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca wykona prace związane z określeniem i oceną odstępstw w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do prognozy, opracuje algorytm wykrywający ich występowanie oraz dokona oceny w zakresie testowania w warunkach laboratoryjnych opracowanego prototypu systemu. Szczegółowy zakres opisu zamówienia znajduje się w punkcie "Opis przedmiotu zamówienia".
Badania przemysłowe są elementem realizacji projektu, który Wnioskodawca zamierza złożyć do konkursu w ramach działania "Szybka ścieżka" 6.1.11/2019

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy badań przemysłowych, które mają doprowadzić do powstania prototypu systemu wykrywania odstępstw w zużywaniu energii elektrycznej w stosunku do prognozy wygenerowanej na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz do opracowania na bazie wyników badań założeń do systemu powiadamiania o ich wystąpieniu i ich obsługi. Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych jest elementem projektu, które zostanie złożony do konkursu POIR 6/1.1.1/2019

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 6/1.1.1/2019.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu realizującego poniższe badania przemysłowe prowadzące do sformułowania założeń do budowy prototypu systemu wykrywania odstępstw w zużywaniu energii elektrycznej w stosunku do prognozy wygenerowanej na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz do opracowania na bazie wyników badań założeń do systemu powiadamiania o ich wystąpieniu i ich obsługi.

1. Badania przemysłowe:
Etap I
Zamawiający udostępni bazę danych, zawierającą dane dotyczące zużycia energii elektrycznej przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstwa. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie analizy danych zużyć punktów poboru energii elektrycznej (dalej ppe) oraz aktualnie wykonanych prognoz. Analiza powinna zawierać w szczególności identyfikację różnic pomiędzy zużyciem, a prognozą oraz identyfikację braków danych wraz z ich obsługą. Wynikiem przeprowadzonej analizy będzie sformułowanie oceny jakości danych pod kątem możliwości wykorzystania danych do wykrywania odstępstw w zużywaniu energii elektrycznej w stosunku do prognozy. Wykonawca zaproponuje sposób podziału wyznaczonego zbioru na zbiór testowy i do analizy przy zachowaniu reprezentatywnego udziału ppe o odczytach dobowo-godzinowych i okresowych. Zamawiający dokona podziału danych na dwa ww. zbiory.

Etap II
Wykonawca przeprowadzi analizę odstępstw pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym zużyciem energii elektrycznej oraz dokona ich typologii z uwzględnieniem wyniku biznesowego dla spółek obrotu. Efektem będzie zdefiniowanie typów anomalii, które będzie podstawą do budowy systemu powiadomień o odstępstwach dla spółek obrotu. Wykonawca przygotuje algorytm wykrywania anomalii. Dla każdego punktu poboru oraz grupy ppe, punktem wyjścia do przeprowadzanych badań będzie analiza prognoz dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz określenie głównych motywów (wzorców) definiujących profil zużycia. Umożliwi to detekcję anomalii w badanych szeregach czasowych, ich klasyfikację i pogrupowanie. Efektem końcowym badań będzie katalog anomalii, które mogą wystąpić. Zamawiający w warunkach laboratoryjnych zaimplementuje algorytm oraz przeprowadzi testy skuteczności systemu na zbiorze testowym. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej skuteczności, Wykonawca będzie dokonywał modyfikacji algorytmu.

Etap III
W oparciu o zaproponowany algorytm wykrywania anomalii, Wykonawca opracuje założenia do budowy prototypu systemu powiadomień. W szczególności zostanie określone znaczenie poszczególnych typów anomalii, wyszczególnione zostaną przypadki nadzwyczajne, procedury postępowania po wystąpieniu anomalii. Za budowę tego systemu odpowiedzialny będzie Zamawiający. Wykonawca przygotuje scenariusze testowe prototypu systemu powiadomień w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzi ocenę testów po ich wykonaniu przez Zamawiającego. Wykonawca sformułuje również rekomendacje do zmian prototypu.

Zamawiający w ramach projektu oczekuje przekazania następujących wyników prac:
a. Dokumentacji zawierającej wyniki analizy jakości bazy danych w zakresie jej wykorzystania do budowy systemu powiadomień o odstępstwach dla spółek obrotu.
b. Dokumentacji opisującej katalog anomalii.
c. Działającego algorytmu wykrywania anomalii w postaci skryptu wraz z jego dokumentacją.
d. Dokumentacji opisującej założenia do budowy prototypu systemu powiadomień oraz scenariusze postępowania definiujące działania po wystąpieniu anomalii.
e. Scenariuszy testowych oraz dokumentacji zawierającej ocenę testów prototypu systemu powiadomień.
f. Licencji do wyłącznego korzystania z praw autorskich i majątkowych do opracowanego modelu.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

W zależności od możliwego rozstrzygnięcia naboru w ramach w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 6/1.1.1/2019.
Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: 03.02.2020 r.
Planowany termin zakończenia realizacji prac: 31.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1 Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
1.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.3 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.4 nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
1.5 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
1.6 wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
1.7 wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
1.8 nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.8.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
1.8.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
1.8.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
1.8.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – Załącznik nr 2).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiada doświadczenie w realizacji prac w zakresie przedmiotu zamówienia na zlecenie przedsiębiorstw w tym przynajmniej jedno zamówienie dla przedsiębiorstw z sektora paliwowo-energetycznego; składający ofertę przedstawi listę zrealizowanych prac z wykazaniem nazwy podmiotu, terminu realizacji, kwoty zamówienia oraz podaniem osoby kontaktowej do przedstawienia referencji.

Potencjał techniczny

Podmiot ubiegający się o zamówienie dysponuje oprogramowaniem R Studio lub innym środowiskiem programistycznym dla języka R do celu przeprowadzenia prac B+R;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmiot ubiegający się o zamówienie posiada kadrę naukowo–badawczą składającą się z co najmniej:

1. Jednego pracownika ze stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych posiadającego udokumentowane doświadczenie (minimum 5-letnie) w kierowaniu i realizacji prac B+R oraz dorobek z zakresu analizy danych w sektorze paliwowo-energetycznym opublikowany w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych (o łącznym IF minimum 5)
2. Czterech pracowników naukowych ze stopniem co najmniej doktora posiadających udokumentowane (przynajmniej 3-letnie) doświadczenie w realizacji prac B+R z zakresu modelowania statystycznego lub analiz numerycznych, w szczególności analiz szeregów czasowych, analityki predyktywnej lub metod symulacyjnych. Pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w ilości co najmniej 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien zagwarantować realizację prac B+R w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji materiałów, surowców, energii i innych niezbędnych do realizacji usługi badawczej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli
z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
1.1 Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
1.2 Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

2. Warunki unieważnienia postępowania
2.1 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Oferta powinna być złożona na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Oferta powinna zawierać:
a. Datę przygotowania i termin ważności oferty;
b. Pełne dane identyfikujące wykonawcę;
c. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu;
d. Zakres i szczegółowy opis oferowanych w ramach oferty usług;
e. Warunki i termin płatności;
f. Okres realizacji przedmiotu oferty;
g. Dane osoby do kontaktu;
h. Odniesienie do zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty (cena całkowita netto i brutto, kompetencje zespołu realizacyjnego, wykaz zamówień zrealizowanych przez Wnioskodawcę w zakresie przedmiotu prac badawczych);
i. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;
j. Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
k. Podpisanie oświadczenia o łączonym zaangażowaniu zawodowym stanowiące nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
l. Podpisanie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
m. Podpisanie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu nr 01/EC/2019 z dn. 14.10.19 stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
n. Podpisanie oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu/nieposiadaniu statusu jednostki naukowo-badawczej na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

Brak jakiejkolwiek z w/w elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena netto za wykonanie wszystkich zadań – 60 %
b. Kompetencje proponowanego przez Wykonawcę zespołu realizacyjnego – 40 %

Ad. a) Punktacja w kryterium ceny (a) będzie przyznawana wg wzoru:

Liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny = (najmniejsza cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie / cena netto rozpatrywanej oferty) x 60

Ad. b) Punktacja w kryterium kompetencji (b) będzie przyznawana wg wzoru:

Za każdego:
- pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, posiadającego udokumentowane (przynajmniej 5-letnie) doświadczenie w kierowaniu i realizacji prac B+R oraz dorobek z zakresu analizy danych w sektorze paliwowo-energetycznym; pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w czasopismach recenzowanych w ilości co najmniej 5 szt. – 12 pkt.
- pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, posiadającego udokumentowane (przynajmniej 3-letnie) doświadczenie w realizacji prac B+R z zakresu modelowania statystycznego lub analiz numerycznych, w szczególności analiz szeregów czasowych, analityki predyktywnej lub metod symulacyjnych; pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w ilości co najmniej 3 szt. – 7 pkt.

Max. w ramach tego kryterium można zdobyć 40 pkt., pracownicy będą kwalifikowani do oceny począwszy od najwyższego stopnia naukowego do wyczerpania puli 40 pkt.

2. Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + kompetencje zespołu realizacyjnego).
3. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do dwóch kryteriów wynosi 100.
4. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
5. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
6. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Wzór umowy warunkowej stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 4.
7. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
1. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2. otwarto wobec nich likwidację, lub ogłoszono upadłość;
3. zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4. wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5. wobec których, sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
6. są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
6.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
6.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
6.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
6.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/EC/2019) z 14.10.2019 r.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ebicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Sokolska 65

40-087 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 786 18 80

Fax

32 786 18 80

NIP

6312601445

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A, 44 - 100 Gliwice
adres do korespondencji
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosvelta 26-28, 41 - 800 Zabrze
data wpłynięcia: 22 października 2019
cena oferty netto: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
cent oferty brutto: 615 000,00 PLN (sześćset piętnaście tysięcy złotych)
Liczba wyświetleń: 296