Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowaniu modelu biznesowego dla firmy świadczącej usługi turystyczne

Data publikacji: 18.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-02-2020

Numer ogłoszenia

23548

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Telefonicznie pod nr. tel. 696738337 lub e-mail rkolanczyk.purefishing@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rkolanczyk.purefishing@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Remigiusz Kolańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696738337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferta polega na opracowaniu modelu biznesowego dla firmy świadczącej usługi turystyczne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Tylicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie oraz wdrożenie sprawnie działającego modelu biznesowego firmy świadczącej usług turystyczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowaniu modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa świadczącego usług turystyczne. Opracowany dokument powinien uwzględniać: propozycję wartości, model przychodów, możliwość wejścia na rynek, konkurencję, przewaga konkurencyjna zamawiającego, strategię rynkową, rozwój organizacyjny, zespół.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

29/02/2020

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie przez oferenta któregoś z poniższych statusów:
1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczorozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.)
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155)
6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi Wi.
Wybrany zostanie oferent, który uzyska największą sumę punktów dla określonych kryteriów Ki postępowania.
Kryterium 1 (W1) – Gwarancja wykonawcy zleconego zadania
• max. 40 punktów
Kryterium 2 (W2) – łączna znajomość merytoryczna tematu:
• max. 30 punktów
Kryterium 3 (W3) – Cena oferty:
• max. 30 punktów
OCENA łączna = W1 + W2 + W3 = max. 100 punktów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Remigiusz Kolańczyk o2 - SPORT, RK

Adres

Bp. Tylickiego 19

33-383 Tylicz

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

696738337

NIP

7342908195

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Liczba wyświetleń: 349