Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej

Data publikacji: 10.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2020

Numer ogłoszenia

20828

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego i wzoru umowy, zmieniono termin składania ofert - 23.07.2019r.
Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego, wzoru umowy oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - 18.09.2019r.
W dniu 19.11.2019 r. zmieniono treść zapytania ofertowego - przedłużono termin składania oferto do 16.12.2019r. godz. 9.00 oraz zmieniono adres, na który należy przesłać ofertę. W dniu 11.12.2019r. przedłużono termin składania ofert do 28.02.2020r. godz. 10.00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w terminie do 28.02.2020r. godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) należy złożyć pisemnie, w formie:
a) papierowej (dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: KOMA Spółka z o.o. Sp. k., ul. Podmiejska 7 19-300 Ełk) lub
b) elektronicznej (rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany na adres e-mail Zamawiającego: biuro@koma.net.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@koma.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Bogdan

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który dostarczy fabrycznie nową ładowarkę teleskopową.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

34144710-8

Nazwa kodu CPV

Ładowarki jezdne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Załadunek i transport do Zamawiającego: na koszt i po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca na koszt własny przeprowadzi szkolenie obsługi ładowarki teleskopowej dla 4 pracowników Zamawiającego w wymiarze łącznym minimum 4 godziny.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim.
4. Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE na przedmiot Zamówienia.
5. Gwarancja: nie mniej niż 12 miesięcy bez limitu motogodzin.
6. Na koniec okresu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Wykonawca wykona przegląd gwarancyjny na własny koszt.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 26 tygodni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

- Wykonawca musi posiadać punkt serwisowy na terenie Polski, w którym zatrudnione będą przynajmniej 2 osoby posiadające min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z serwisowaniem oraz naprawą ładowarek teleskopowych.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
- Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min. 100 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków dofinansowania w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie wymagającym dostosowanie Umowy do nowych warunków);
2) Wykonawca zaoferuje urządzenie o parametrach technicznych lepszych niż minimalne parametry techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu (zmiana parametrów Przedmiotu Umowy oraz/lub zmiana terminów wykonania Umowy);
3) nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji Umowy spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu (zmiana terminów wykonania Umowy);
4) w wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki;
5) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiązać będzie Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą;
6) możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w odmiennych transzach;
7) zmiany terminu płatności na korzyść Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),
- oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającymi (załącznik 4 do Zapytania Ofertowego),
- specyfikację oferowanego przedmiot zamówienia,
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII,
- dokument potwierdzający uiszczenie wadium,
- oświadczenie RODO (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa netto 90 %
Gwarancja 9%
Aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia. 1%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:

P = OPc + OPg + As

gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
OPg - ocena punktowa za kryterium „Gwarancja”
As - ocena punktowa za kryterium „Aspekty społeczne"

3. Sposób obliczenia ceny:
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie netto wraz z podaniem stawki i kwoty podatku VAT,
- cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
- cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
4. W kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów=(najniższa cena oferowana netto)/(cena badanej oferty netto) x 90

5. W kryterium „Gwarancja” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym.

Ocena punktowa:
- 12 m-cy liczone od daty dostawy: 0 pkt,
- 24 m-ce liczone od daty dostawy lub dłużej: 9 pkt.

6. W kryterium „aspekty społeczne” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zatrudnienia osoby bezrobotnej. Wykonawca otrzyma 1 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do realizacji zamówienia co najmniej:
– jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy albo
- 1 osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
7. Zamawiający rozumie przez osobę bezrobotną oraz osobę poszukującą pracy osobę spełniającą warunki uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. Dodatkowo, w przypadku osoby poszukującej pracy konieczne jest spełnienie warunku w zakresie wieku (do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia) oraz pozostawanie bez zatrudnienia.

Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Koma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adres

Podmiejska 7

19-300 Ełk

warmińsko-mazurskie , ełcki

NIP

8481860185

Numer naboru

RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/19
Liczba wyświetleń: 497