Strona główna
Logo unii europejskiej

Robota budowlana polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej wytwarzającej energię elektryczną i ciepło na potrzeby Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, realizowana w ramach projektu pn. „Wysokosprawna kogeneracja jako jeden z procesów wdrażania niskoemisyjnych źródeł energii w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”

Data publikacji: 07.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-08-2019

Numer ogłoszenia

20655

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

15 lipca 2019 roku inwestor dokonał zmiany warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.
27 lipca 2019 roku inwestor dokonał zmiany ogłoszenia i Zapytania ofertowego w zakresie: przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu (warunki dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia, dopuszczenia korzystania z zasobu podmiotu trzeciego do wykazania warunków udziału w postępowaniu, oraz możliwości wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia), dokumentów do złożenia wraz z ofertą.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej, zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 12 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za moment złożenia oferty uznaje się moment jej doręczenia Inwestorowi.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie Inwestora: Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1A, 72-100 Goleniów, sekretariat - pokój nr 235
4. Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Inwestora: Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1A, 72-100 Goleniów, sekretariat - pokój nr 235, w dniu upływu terminu składania ofert, tj.: 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Dziadosz email: epsc@airport.com.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4817610

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj
i wybuduj” polegające na wykonaniu wysokosprawnej kogeneracji wytwarzającej energię elektryczną i ciepło zasilanej gazem ziemnym, włączenie jej w układ energetyczny i cieplny Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów wraz
z uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym. Przygotowana instalacja musi umożliwiać odprowadzania nadmiaru energii elektrycznej do sieci dostawcy.
2. Zakres Zadania. Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie następujący zakres prac do wykonania:
Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
Wykonanie robót budowlanych umożliwiających montaż agregatu kogeneracyjnego;
Wykonanie przyłącza gazowego;
Wykonanie przyłącza energetycznego z modernizacją rozdzielnicy SN oraz modernizacja układu pomiaru zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przyłączenia agregatu kogeneracyjnego;
Montaż instalacji agregatu kogeneracyjnego;
Wykonanie przyłącza cieplnego od agregatu kogeneracyjnego do kotłowni;
Automatyka i sterowanie;
Uruchomienie układu;
Regulacja hydrauliczna instalacji ciepłowniczej portu lotniczego;
Szkolenie obsługi;
Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, dopuszczeń, pozwoleń przewidzianych prawem, niezbędnych do użytkowania instalacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Glewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem nadrzędnym będzie obejmował zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego w
województwie zachodniopomorskim oraz zmniejszenie wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii. Głównymi
celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest, rozpoczęcie działań
optymalizacyjnych gospodarki energetycznej, zmniejszenie energochłonności, zminimalizowanie degradacji
ekosystemów oraz wykorzystanie niskoemisyjncyh źródeł energii. Inwestycja stanowi kontynuację
realizowanych dotychczas projektów/inwestycji, mających na celu wdrażanie nowych technologii i podniesienie
efektywności energetycznej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, która w
swoim zakresie przewiduje zwiększony udział energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji,
umożliwiającą wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii Portu Lotniczego, ma przynieść zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę efektywności
energetycznej, wzrost bezpieczeństwo dostaw paliw i energii, zmniejszenie kosztów paliw i energii, mniej
energochłonne oświetlenie, brak awarii oświetlenia, brak awarii powodujących przerwy w dostawie prądu, poprawa
sprawności i efektywności źródła ciepła, możliwość sterowania źródłem ciepła, zminimalizowanie strat na źródle
ciepła, spadek emisji CO2, zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, jako źródeł głównych,
poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Portu Lotniczego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj
i wybuduj” polegające na wykonaniu wysokosprawnej kogeneracji wytwarzającej energię elektryczną i ciepło zasilanej gazem ziemnym, włączenie jej w układ energetyczny i cieplny Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów wraz
z uruchomieniem i serwisem gwarancyjnym. Przygotowana instalacja musi umożliwiać odprowadzania nadmiaru energii elektrycznej do sieci dostawcy.
2. Zakres Zadania. Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie następujący zakres prac do wykonania:
 Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
 Wykonanie robót budowlanych umożliwiających montaż agregatu kogeneracyjnego;
 Wykonanie przyłącza gazowego;
 Wykonanie przyłącza energetycznego z modernizacją rozdzielnicy SN oraz modernizacja układu pomiaru zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przyłączenia agregatu kogeneracyjnego;
 Montaż instalacji agregatu kogeneracyjnego;
 Wykonanie przyłącza cieplnego od agregatu kogeneracyjnego do kotłowni;
 Automatyka i sterowanie;
 Uruchomienie układu;
 Regulacja hydrauliczna instalacji ciepłowniczej portu lotniczego;
 Szkolenie obsługi;
 Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, dopuszczeń, pozwoleń przewidzianych prawem, niezbędnych do użytkowania instalacji.

3. Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wykonawca w ramach zdania powinien przygotować wielobranżową dokumentację projektową w następujących stadiach:
a) Projekt wstępny – w celu zaopiniowania przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych.
b) Projekt budowlany – w celu uzyskania Pozwolenia na budowę, przewidzianego przepisami prawa.
c) Projekt wykonawczy – wskazujący szczegółowo rozwiązania techniczne.
d) Projekt powykonawczy – po zakończeniu realizacji, wskazujący wprowadzone zmiany.
e) Instrukcja obsługi.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków przyłączenia instalacji kogeneracji do sieci energetycznej. Zamawiający uzyskał warunki przyłączenia do sieci gazowej, na postawie których zostanie wykonane przyłącze gazowe.
4. Wykonanie robót budowlanych umożliwiających montaż agregatu kogeneracyjnego.
5. Wykonanie przyłącza gazowego. Należy wykonać instalację gazową od stacji redukcyjno-pomiarowej do agregatu kogeneracyjnego. Stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana zostanie na granicy działek 669/1 i 12/2.
5.2. Wykonanie przyłącza energetycznego z modernizacją rozdzielnicy SN oraz modernizacja układu pomiaru zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przyłączenia agregatu kogeneracyjnego.
5.3. Wyprodukowana w agregacie kogeneracyjnym energia elektryczna o napięciu 3x400 V poprzez transformator 0,4/15,0 kV odprowadzana będzie do rozdzielnicy SN zlokalizowanej w budynku ST3A. Z uwagi na brak miejsca w budynku ST3A, transformator zlokalizować należy przy kontenerze agregatu kogeneracyjnego.
5.4. Do przyłączenia agregatu kogeneracyjnego przewiduje się wykorzystać istniejące pole w rozdzielnicy SN w budynku ST3A. Jednak z uwagi na zmianę przeznaczenia pola istniejący wyposażenia leży wymienić i dostosować do nowych potrzeb.
5.5. W ramach zadania przewidzieć należy również modernizację układu pomiarowego zużycia energii elektrycznej w budynku ST1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu modernizacji określone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej.
6. Montaż instalacji agregatu kogeneracyjnego. Przewiduje się montaż agregatu kogeneracyjnego o niżej określonych parametrach technicznych wraz z kompletną instalacją technologiczną umożliwiającą odbiór wyprodukowanego ciepła. Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym.
7. Wykonanie przyłącza cieplnego od agregatu kogeneracyjnego do kotłowni. Ciepło wyprodukowane w agregacie kogeneracyjnym poprzez rurociągi naziemne odprowadzone zostanie do kotłowni.
8. Automatyka i sterowanie. Układ kogeneracji wyposażony będzie w fabryczny system automatyki i sterowania.

Kod CPV

45251000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45213330-5 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45251250-8 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
45262000-1 – Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
31100000-7 – Elektryczne silniki, generatory i transformatory
42111000-0 – Silniki
45351000-2 – Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 - Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45231223-4 – Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundament

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferent wykona zamówienie w zakresie zaprojektowania i wykonania systemu kogeneracji do 31 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zmiana warunku dokonana 15 lipca 2019 roku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia polegający na tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
1. Wykonał/wybudował minimum dwa układy kogeneracji lub trigeneracji o wartości minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) każdy współpracujące z odnawialnym źródłem lub źródłami energii, tj.: biomasa, kolektory słoneczne lub fotowoltaika;
2. Zaprojektował minimum dwa układy kogeneracji lub trigeneracji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zmiana warunku dokonana 15 lipca 2019 roku.
Zmiana warunku dokonana 27 lipca 2019 roku (dotyczy projektanta)
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym w postaci:
3.1. projektantem – posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie wyrażające się wykonywaniem projektów w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, dotyczących min. jednej inwestycji, w tym przynajmniej jednej dotyczącej instalacji kogeneracyjnej energia el./ciepło lub trigeneracji;
3.2. kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65);
3.3. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej dwie realizacje systemu kogeneracyjnego (kogeneracja lub trigeneracja) w funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zmiana warunku dokonana 15 lipca 2019 roku
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Oferent, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
1. Posiada środki finansowe lub otwartą linię kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

Dodatkowe warunki

Wadium:
Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Inwestora (nr 28 1020 4795 0000 9802 0259 2897 ) prowadzony przez bank PKO BP S.A.;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie gwaranta o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie Inwestora kwoty wadium.

Warunki zmiany umowy

1. Inwestor dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian niniejszej umowy w następujących przypadkach i zakresie:
1.1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w związku z wystąpieniem bądź ujawnieniem w trakcie realizacji następujących okoliczności, hamujących postęp robót (szczegóły w zapytaniu ofertowym):
1.2. Okoliczności będące następstwem działania organów administracji (szczegółowo w zapytaniu ofertowym),
1.3. Inne okoliczności niezawinione przez Oferenta:
a) Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Oferenta;
b) Dokonanie zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Inwestora, które to zmiany nie wynikają z błędów merytorycznych dokumentacji projektowej powstałych z winy Oferenta,
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Ostateczny możliwy termin przedłużenia realizacji przedmiotu umowy – do 21 stycznia 2020 r.
4. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy co do zakresu robót budowlanych lub sposobu spełnienia świadczenia:
4.1. Zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca z decyzji Inwestora
o ograniczeniu rzeczowym robót objętych umową,
4.2. Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, co wynika z przyczyn niezależnych od Oferenta,
4.3. Konieczność zrealizowania robót przy pomocy środków pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub zwiększenie potencjału użytkowego, funkcjonalnego czy też estetycznego obiektu, bez istotnej zmiany założeń
i celów inwestycyjnych Inwestora;
4.4. Konieczność częściowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykonywania robót z powodu ujawniania się w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, których wcześniej bez winy Oferenta nie można było przewidzieć,
4.5. Zmiany wynikające z odmiennego niż to przewidziano w dokumentacji projektowej sposobu i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, wprowadzonych ze względu na: niedostępność na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji robót budowlanych, zmianę przepisów w tym zakresie lub możliwość uzyskania przez Inwestora w wyniku wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego,
4.6. Zmiana zakresu robót lub dostaw w związku z nagłą zmianą okoliczności faktycznych, za które nie odpowiada Oferent, powodujących, że pierwotny zakres zamówienia nie leży w interesie Inwestora,
5. Zmiana należnego Oferentowi wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4 niniejszego rozdziału – ustalona zostanie według następujących zasad:
5.1. za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego – jeżeli został sporządzony przez Oferenta i zaakceptowany przez Inwestora, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inwestora obmiaru,
5.2. jeżeli Oferent nie sporządził kosztorysu, a roboty te są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będzie kosztorys oparty na średnich wartościach aktualnych na czas wykonywania robót publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlano-inwestycyjnych, uwzględniający:
a) narzuty zysku,
b) koszty pośrednie,
c) stawki robocizny (przyjętych dla robót ogólnobudowlano - inwestycyjnych dla pozostałych miejscowości województwa pomorskiego),
d) ceny materiałów i pracy sprzętu a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
6. Inne zmiany umowy:
6.1. zmiana osób, przy pomocy których Oferent realizuje Umowę – wskazanych w ofercie Oferenta (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Oferenta). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Inwestora w zapytaniu ofertowym;
6.2. wystąpienia konieczności zmian osób, przy pomocy których Oferent realizuje umowę, w przypadku gdy Inwestor uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Inwestor obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w zapytaniu ofertowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
6.3. zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
6.4. Zmiana związana z dostawą sprzętu równoważnego o lepszych lub takich samych parametrach.
6.5. Zmiany podmiotowe po stronie Oferenta wynikające z:
a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub przejęcia przedsiębiorstwa dotychczasowego Oferenta, o ile nowy Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to ze sobą innych istotnych zmian umowy;
b) przejęcia przez Inwestora zobowiązań Oferenta względem jego podwykonawców.
6.6. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, dostaw, usług od dotychczasowego Oferenta, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Inwestor, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

27 lipca 2019 roku Inwestor dokonał zmiany listy dokumentów i oświadczeń.
Oferta na formularzu ofertowym.
2. Do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy dołączyć:
a) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia wg Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;
c) Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta;
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
e) Oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. RODO wg załącznika nr 3;
f) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
g) Dokumenty potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Inwestora;
h) Dowód wniesienia wadium;
i) Harmonogram rzeczowy serwisu gwarancyjnego za cały okres oferowanej gwarancji przedstawiający częstotliwość, rodzaje i ilości materiałów eksploatacyjnych do wymiany w okresie gwarancji w oparciu o zalecenia i wymogi producenta agregatu kogeneracyjnego w celu utrzymania urządzenia w pełnej sprawności.
j) Karta katalogowa agregatu kogeneracyjnego.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Oferenci winni umocować jednego z Oferentów do reprezentowania w kontaktach z Inwestorem, w szczególności do złożenia oferty; w takim przypadku wspólnie występujący Oferenci wraz z ofertą winni przedstawić dokument w formie pisemnej zawierający stosownie umocowanie (np. oświadczenie, umowa o współpracy).
2.3. Jeśli Oferent, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. 5 ust. 2.2. lub 3. niniejszego zapytania ofertowego, korzysta z zasobów innych podmiotów, winieni przedstawić wraz ofertą:
a) oświadczenia innych podmiotów o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) stosownie do przekazywanych zasobów - oświadczenia lub dokumenty innych podmiotów, o których mowa w ust. 2 lit. b) – e);
c) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku ich zdolności lub sytuacji na potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 9 do niniejszego zapytania.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Oferenta. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów.
4. Oferent zobowiązany jest załączyć kartę katalogową oferowanego agregatu kogeneracyjnego. W przypadku niezałączenia karty katalogowej ww. istotnego elementu do oferty i braku dostępności tych kart katalogowych Inwestor wystąpi do oferenta o przekazanie kart katalogowych w terminie do 7 dni wyłącznie w przypadku, gdy oferowany agregat kogeneracyjny zostanie wskazany w ofercie z nazwy wraz podaniem modelu, a w braku wskazania w ofercie i nie załączenia kart Inwestor ofertę odrzuci.
5. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Inwestor nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 70% Inwestor przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 70 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

najniższa cena oferty
K1 = ------------------------------ x 70 pkt.
cena badanej oferty

1.2. Oferowany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wykonany projekt i roboty budowlane – K2 - waga 15 % . Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Inwestora – 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego po rozruchu technologicznym. Przedstawienie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesiące Inwestor – na potrzeby związane z oceną i badaniem ofert – przyjmie wartość 60 miesięcy. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. Zamawiający przyzna ofercie 5 punktów w tym kryterium za zaoferowanie każdego roku gwarancji i rękojmi ponad okres podstawowy 24 miesięcy.
1.3. Czas dojazdu serwisu w przypadku zgłoszenia awarii systemu kogeneracji (liczony w godzinach) – K3 – waga 15%. Za zaoferowany dojazd w przedziale czasowym do 6 godzin od zgłoszenia oferta otrzyma 15 punktów; za zaoferowany dojazd w przedziale czasowym powyżej 6 godzin do 12 godzin oferta otrzyma 10 punktów; za zaoferowany dojazd w przedziale czasowym powyżej 12 godzin do 24 godzin oferta otrzyma 5 punktów. Maksymalny zaoferowany czas dojazdu serwisu w przypadku zgłoszenia awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin. W przypadku zaoferowania dłuższego niż 48 godzin czasu dojazdu serwisu na okoliczność zgłoszenia awarii spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na niespełnianie wymogów Inwestora.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: K = K1 + K2 + K3.
3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent to 100 punktów, na które sumuje się: 70 punktów z kryterium Cena, 15 pkt. z kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi za wykonaną robotę budowlaną, 15 pkt. z kryterium Czas dojazdu serwisu w przypadku zgłoszenia awarii systemu kogeneracji.
4. W przypadku konieczności zaokrąglenia punktacji - ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg obowiązujących zasad matematycznych.
5. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Inwestor spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Inwestor wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Inwestor ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres

Glewice 1A

72-100 Glewice

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

91 4817610

NIP

8561598200

Numer naboru

RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K01/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił przetarg bez dokonania wyboru wykonawcy z uwagi na to, iż nie ma możliwości wykonania zamówienia w terminie przewidzianym na jego wykonanie, tj. najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.
Liczba wyświetleń: 1303