Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.07.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOWMA SP. Z O.O.

Data publikacji: 04.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2019

Numer ogłoszenia

20585

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pod adresem: ul. Strumykowa 2/b, 58-200 Dzierżoniów; Oferty można składać osobiście lub przesyłką pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
Nazwa i adres Zamawiającego;
Nazwa i adres Wykonawcy;
Adnotacja: „Oferta na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo - rozwojowej dla przedsiębiorstwa Kowma sp. z o.o. Nie otwierać do dnia 18.07.2019r. godz. 15:00”.
Termin składania ofert: oferty można składać od 04.07.2019r. do 18.07.2019r. do godz. 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. o godzinie 16:00 pod adresem: Ul. Strumykowa 2/b, 58-200 Dzierżoniów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Kowalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884 884 463

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi B+R w celu stworzenia prototypu inteligentnego urządzenia elektronicznego - modułu elektroniczny wspomagającego lokalizację. Moduł ma za zadanie przekazywać informacje o produktach, lokalizacji i stanie. Komunikacja modułowa zależna będzie od środowiska i potrzeb użytkowników. Zastosowanie: magazyny produktowe, magazyny wysokiego składowania.
Nowy produkt będzie można wytworzyć w całości lub w poszczególnych elementach produktu na drukarkach 3D w celu zapewnienia personalizacji produktu dla użytkownika końcowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski Miejscowość: Dzierżoniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej do realizacji usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Przedmiot zamówienia

Zakres zamówienia:
I. Założenia teoretyczne, projektowe i konstrukcyjne opracowania produktu
Zadanie obejmuje etapy:
1. Przygotowanie projektu teoretycznego urządzenia
2. Teoria i koncepcja produktu
3. Selekcja modułów zależnych
II. Określenie operacji i elementów urządzenia. oraz aplikacji mobilnej
Zadanie obejmuje etapy:
1. Określenie operacji i algorytmu prototypów
2. Stworzenie zadań dla prototypu aplikacji mobilnej
3. Opracowanie architektury elektrycznej urządzenia
4. Koncepcja PCB (płytki drukowanej)
5. Wybór elementów składowych prototypu
III. Opracowanie prototypu nowego produktu i prototypu aplikacji mobilnej
Zadanie obejmuje etapy:
1. Stworzenie obudowy urządzenia
2. Stworzenie układu mikrokontrolera
3. Opracowanie prototypu aplikacji mobilne
4. Synteza prototypu aplikacji mobilnej wraz ze zbudowanym prototypem urządzenia
IV. Testy prototypów
Zadanie obejmuje etapy:
1. Testy krótko i długofalowe
2. Wprowadzanie zmian w projekcie
3. Końcowe testy
V. Włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego produktu
VI. Gotowość wdrożeniowa, dokumentacja konstrukcyjna
Zadanie obejmuje etapy:
1. Ustawienie urządzeń
2. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożeniowej opartej na wynikach testów.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji usługi: Grudzień 2019 roku
Maksymalny okres realizacji usługi (licząc od daty rozpoczęcia): 12 miesięcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie poniższych kryteriów punktowych, przy czym maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
a) Cena brutto za realizację usługi – maksymalnie do uzyskania w tym kryterium jest 80 pkt. Punktacja za to kryterium będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
C=(najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert)/(cena brutto oferty badanej) x 80 pkt.
Podstawą do obliczenia będzie cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub w ofercie.

b) Termin realizacji usługi – maksymalnie do uzyskania w tym kryterium jest 20 pkt, zgodnie z przyjętym punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów:

Termin wykonania zamówienia:
do 9 miesięcy - 20 punktów
10 do 11 miesięcy - 10 punktów
12 miesięcy - 0 punktów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kowma Sp. z o.o

Adres

Strumykowa 2/B

58-200 Dzierżoniów

dolnośląskie , dzierżoniowski

Numer telefonu

884 884 463

NIP

8822129824

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Netrix Spółka Akcyjna

ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin

Cena netto: 391 140.00 zł

Data wpłynięcia: 18.07.2019r.
Liczba wyświetleń: 222