Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.4/2019 DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH

Data publikacji: 03.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

20523

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres Zamawiającego: Ergo Design, ul. Przemysłowa 13, 30-701 Kraków.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2019 r. o godz. 15:00.
3. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Śliwa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Ergo Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 13, 30-701 Kraków, NIP 679-27-45-930, REGON 356581930, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy), należących do kategorii kosztów: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego. Zamawiający oświadcza, że realizacja zadania obywa się w ramach projektu złożonego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorców do prowadzenia działalności B+R+I. działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.

W ramach projektu pn.: ,,Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Ergodesign HUB – innowacyjnej usługi projektowej wspieranej przez laboratoria i autorskie narzędzie IT."

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy) - Zadanie 2, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego: zaprojektowanie i wdrożenie systemu Ergodesign HUB – nowatorskiej formuły usługi projektowej realizowanej w środowisku kreatywnym stacjonarnych i mobilnych laboratoriów oraz wspomaganej przez autorskie narzędzie IT (aplikacja).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na przeprowadzeniu syntezy wyników audytu i analizy wzorniczej do celów projektu koncepcyjnego w ramach profesjonalnego procesu projektowego (etap syntezy i analizy) - Zadanie 2, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego: zaprojektowanie i wdrożenie systemu Ergodesign HUB – nowatorskiej formuły usługi projektowej realizowanej w środowisku kreatywnym stacjonarnych i mobilnych laboratoriów oraz wspomaganej przez autorskie narzędzie IT (aplikacja).
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do zadania określił strategię realizacji poszczególnych podzadań wchodzących w sktad etapu prac oraz określił kierunki priorytetowe ich prowadzenia będące kontynuacją profesjonalnego procesu projektowego (kolejne działania).
3. Głównym celem tego etapu jest pozyskanie na drodze analiz wiedzy i informacji niezbędnych do zdefiniowania strategii wzorniczej i stworzenia szczegółowych briefów do projektu systemu oraz poszczególnych jego elementów, a są to:
• Usługa
• Laboratoria stacjonarne stacjonarne
• Laboratoria mobilne
• Aplikacja (design assistant)
• Submarka
4. Zadania do wykonania w ramach zamówienia:
• Uruchomienie projektu, określenie strategii i kierunków priorytetowych: Działanie to powinno poskutkować wytyczeniem kierunków rozwoju produktu (systemu), dokładnym opracowaniem procesu projektowego oraz opracowaniem wstępnych założeń do projektu.
• Analiza trendów branżowych oraz możliwości ich implementacji.
• Warsztaty co-create (założenia systemu, propozycja wartości, USP, pozycjonowanie rynkowe).
• Przegląd rozwiązań pokrewnych oraz analogicznych.
• Szczegółowa analiza wzornicza, funkcjonalna i techniczna rozwiązań konkurencyjnych.
• Badania (badania z użytkownikami, proces eksploatacji, proces wdrożeniowy).
• Ekspertyza spodziewanych usprawnień systemu (ilościowa i jakościowa).
• Briefy projektowe (opracowanie założeń wzorniczych dla systemu – estetyka, funkcje, ergonomia, technologia).

Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

79415200-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie badań i analiz w ramach powyższego zadania, przekazanie Zamaw iającemu finalnej wersji raportu, wyników zadania, a także materiałów roboczych z etapu, o których mowa powyżej, powinno zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu o udzielenie zamowienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy na dzień złożenia oferty Zamawiającemu, prowadzą aktywną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, nie będącą w okresie zawieszenia lub w okresie postępowania upadłościowego. Spełnienie warunku w tym zakresie należy udokumentować w postaci dostarczenia kopii aktualnych dokumentów przedsiębiorstwa (np. KRS, CEIDG) będących załącznikiem do składanej oferty (formularza ofertowego), potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawne wykonanie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferenci udokumentowali realizację co najmniej 3 projektów z dziedziny service design oraz 3 projektów badawczych, w obu przypadkach wdrożonych w ciągu ostatnich 2 lat licząc od dnia publikacji niniejszego zapytania, w tym co najmniej 2 projektów w obszarze digital design oraz 2 w obszarze rozwiązań dla produkcji. Doświadczenie należy udokumentować w postaci oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, potwierdzonego referencjami lub protokołami odbioru wskazanych prac - do okazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają odpowiednie zasoby kadrowe zapewniające prawidłową realizację prac będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferenci oddelegowali do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia członków zespołu posiadających odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe oraz udokumentowane, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe we wskazanych obszarach (specjalizacjach): projekt manager, service designer, UX designer, UI designer, etnograf (lub socjolog) z doświadczeniem w badaniach. Dla każdego członka zespołu należy załączyć CV oraz wskazać co najmniej 5 projektów wdrożonych w ostatnich 2 latach potwierdzających jego eksperckość w danej specjalizacji. Spełnienie powyższego warunku należy udokumentować w postaci oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
4. Przez dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie projektowania produktów rozumie się w szczególności referencje odbiorców usług bądź strony internetowe wskazujące na wdrożenie projektowanych produktów wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu i zakresie prac projektowych.
5. W postępowaniu o udzielenie zamowienia mogą ubiegać się włącznie oferenci, który nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania pomiędzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wymaganie w tym zakresie należy udokumentować w postaci oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
6. Zgonie z informacjami zawartymi w pkt.VII ust. 2 i 3 oferenci biorący udział w postępowaniu powinni posiadać odpowiednie doświadczenie oraz zasoby kadrowe do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości co do spełnienia powyższych warunków przez danego oferenta, zastrzega się Zamawiającemu prawo do wystąpienia z wnioskiem do oferenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zadania będzie zobowiązany do:
1. Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
2. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane w proces zarzadzania funduszami UE.
3. Uwzględnienia, że zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Niedopuszczalna jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach. W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe (np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu).
5. Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich, majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku przeprowadzenia usługi.
6. Wykonawca będzie zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic Zamawiającego. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary finansowe dla Wykonawcy w wysokości 50 tysięcy złotych.
7. Do opracowanych materiałów w ramach usługi Zamawiajacy może wnosić uwagi - Wykonawca winien uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia.
8. W ramach wynagrodzenia za świadczoną usługę doradczo-projektową Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi m.in.:
• wynagrodzenie Wykonawcy,
• opracowanie i wydruk materiałów dotyczących procesu projektowego,
• co najmniej 6-krotny dojazd do Zamawiającego (w związku z koniecznością zrealizowania spotkań konsultacyjnych),
• wydatki bieżące związane z pracą Wykonawcy – telefon, materiały biurowe itp.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie realizacji zamówienia. Sposób i rodzaj nadzoru będą doprecyzowane przed podpisaniem umowy.
10. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest Ergo Design Sp. z o.o. Ergo Design będzie przetwarzało dane osobowe je w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych.
5. Kopia dokumentów rejestrowych firmy oferenta potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena – 60 punktów
B. Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi – 20 punktów
C. Ilość spotkań konsultacyjnych – 20 punktów

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena=A+B+C, gdzie:

Ad. A Kryterium Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru:
(Najniższa zaproponowana cena/Cena badanej oferty) x 60
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 60 punktów.

Ad. B Kryterium Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi zostanie ocenione wg następującego wzoru:

• 8 i więcej osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 20 punktów,
• 7 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 12 punktów,
• 6 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 6 punkty,
• 5 osób i mniej spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Ad. C Kryterium Ilość spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego wzoru:
• 10 spotkań konsultacyjnych – 20 punktów,
• 9 spotkań konsultacyjnych – 14 punktów,
• 8 spotkań konsultacyjnych – 9 punktów,
• 7 spotkań konsultacyjnych – 4 punktów,
• Mniej niż 6 spotkań konsultacyjnych – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni oferenci, którzy:
• złożyli ofertę po terminie,
• złożyli ofertę w sposób nieprawidłowy lub podpisaną przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania oferenta,
• złożyli ofertę niekompletną lub bez wymaganych załączników,
• złożyli ofertę na niewłaściwym formularzu ofertowym,
• złożyli ofertę, w której dane są niezgodne z stanem faktycznym,
• nie spełnili warunków formalnych udziału w postępowaniu,
• są pow iązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

EGRO DESIGN

Adres

Przemysłowa 13

30-701 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6792745930

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EDISONDA, ul. Józefa Dietla 52/9, 31-039 Kraków
11.07.2019 r., godz. 13:35
87 631 zł netto PLN
Liczba wyświetleń: 293