Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych

Data publikacji: 03.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

20120

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może być przesłana mailem na adres: mularskiego@gmail.com albo drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: ALFA MED BYDGOSZCZ A FLADER SPÓŁKA JAWNA ul. Pestalozziego 7 85-095 Bydgoszcz
lub dostarczona osobiście.
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 15.07.2019r. o godzinie 12.00.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe dot. opracowania nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe - Mobilny Skaner”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie tym każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców oraz zamieści stosowną informację na firmowej stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mularskiego@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Mularski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600262738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych.
2. Usługa realizowana będzie w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
3. Zakres usługi musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Maksymalny termin realizacji usługi: maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2: „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy”.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowatorskiej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych.
Harmonogram realizacji prac badawczych:
Etap I - Opracowanie cech konstrukcyjnych dla technologii mobilnej skanera wewnątrz ustnego
Zadanie 1. Stworzenie koncepcji technologii pozwalającej na mobilność urządzenia medycznego w postaci rysunków schematycznych przedstawiających budowę i zasadę działania, uwzględniających przyjęte założenia projektowe. Weryfikacja postawionych założeń na podstawie analizy koncepcji w świetle przyjętych kryteriów oceny dotyczących aspektów technologicznych, ekonomicznych oraz medycznych.
Zadanie 2. Wykonanie modelu bryłowego CAD 3D spełniającego wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe. Wykonanie obliczeń numerycznych wytrzymałości technologii mobilnej skanera wewnątrz ustnego z zastosowaniem odpowiednich narzędzi numerycznych celem sprawdzenia poprawności doboru przekroi elementów w ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz transportu sprzętu medycznego.
Etap II - Przygotowanie do wdrożenia nowej technologii pozwalającej na mobilność skanera wewnątrz ustnego wykorzystywanego w terenowych klinikach stomatologicznych do działalności przedsiębiorstwa.
Zadanie 1. Wykonanie prototypu systemu do transportu mobilnego skanera wewnątrz ustnego.
Zadanie 2. Realizacja badań doświadczalnych celem określenia wartości naprężeń i odkształceń systemu do transportu mobilnego skanera wewnątrz ustnego. Weryfikacja obliczeń numerycznych na podstawie wyników badań doświadczalnych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

21.10.2019r. - 20.04.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 180 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy (w tym również stanowiących jej integralną część załączników) dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy.
4. Nieważność jednego lub więcej z postanowień umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia umowy lub z treści umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. W takim wypadku Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień umowy przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą maksymalnie zbliżone, w odniesieniu do skutków ekonomicznych i intencji Stron, do postanowień dotkniętych nieważnością.
5. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Bydgoszczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i max wartości zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
Kryterium cena oferty (netto) oceniane będzie wg wzoru:

P1 =Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (netto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
85 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 80.

Kryterium termin realizacji zamówienia – określony w dniach (nie dłuższy niż 180 dni) będzie oceniany wg poniższych zasad:

P2 =Tn/Tb x 100 x 20%
gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Tn – termin najkrótszy wyrażony w dniach
Tb – termin określony w badanej ofercie wyrażony w dniach
100 - maksymalna liczba punktów
15% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia – 20.

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 80 pkt) i kryterium termin realizacji P2 (maksymalnie 20 pkt ).
P = P1+P2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) i b).

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy
Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo zgodnie z zasadą określoną w art. 6c ustawy o PARP.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą/Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wnioskodawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ALFA MED BYDGOSZCZ A FLADER SPÓŁKA JAWNA

Adres

Pestalozziego 7/-

85-950 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

600262738

Fax

-

NIP

9671340265

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

Brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz - oferta z dnia 11.07.2019r. na kwotę 100 000,00 zł netto (123 000,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 184