Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Kolejowej 3-3a w Świebodzicach oraz przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w Świebodzicach

Data publikacji: 22.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2019

Numer ogłoszenia

20079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zkocemba@wtbs.walbrzych.pl
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Pełna oferta składa się z realizacji ZADANIA 1 i ZADANIA 2.
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi załącznikami).
5. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów oraz kompletność podpisów i pieczęci.
6. Skany oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).
7. Zaleca się, aby temat/tytuł wiadomości e-mail oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta na realizację zamówienia pn. Remont i odnowa budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Kolejowej 3-3a w Świebodzicach oraz przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w Świebodzicach”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zkocemba@wtbs.walbrzych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Marek Kocemba, Dyrektor Spółki ds. zarządzania nieruchomościami. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na adres e-mail jarekklonowski@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 563 327

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w tym remonty elewacji, dachów, klatek schodowych). W dwóch budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną. W ramach remontu i odnowy Zamawiający zaplanował działania z myślą o poszczególnych grupach niepełnosprawności: osobach niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących i mających trudności w poruszaniu się, w tym przemieszczających się na wózkach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących wielorodzinne budynki mieszkalne położone w Śródmieściu w Świebodzicach. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych: 1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych, 2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem

Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania zadań:

Zadanie nr 1 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Kolejowej 3-3a. W ramach zadania zaplanowano remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę obróbek blacharskich, remont elewacji, remont klatki schodowej, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych na korytarzach, odwodnienie i izolację ścian oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA: przedmiar obejmuje dodatkowo docieplenie stropodachu wentylowanego, wymianę stolarki drzwiowej w częściach wspólnych – nie należy wyceniać w/w prac. Zamawiający zleci w/w zakres poza niniejszym zamówieniem.

Zadanie nr 2 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2. W ramach zadania zaplanowa-no remont dachu i kominów, wymianę instalacji gazowej, remont elewacji oraz dostosowanie infra-struktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA: przedmiar obejmuje dodatkowo wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamento-wych oraz wymianę kanalizacji sanitarnej budynku – nie należy wyceniać w/w prac. Zamawiający zleci w/w zakres poza niniejszym zamówieniem.

Dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1. Budynek jest wy-raźnie oznakowany tablicą informacyjną znajdującą się w pobliżu wejścia - na tablicy informacyjnej napisy powinny mieć duży rozmiar i kontrast, a sama tablica powinna być na tyle duża, by była widzia-na z większej odległości. 2. Wejście do budynku jest odpowiednio widoczne i oświetlone. 3. Osoba z niepełnosprawnością może bez problemu wejść do budynku z psem asystującym – szerokość drzwi, co najmniej 90 cm, w drzwiach zamontowana klamka a nie gałka. 4. Wewnątrz budynku schody są ozna-czone na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu kontrastem i fakturą. 5. Na poręczach schodów umieszczona jest informacja o numerze kondygnacji. Informacja jest dostępna za pomocą dotyku (wy-pukłe cyfry lub alfabet Braille’a).

UWAGA:
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i są rozwiązaniami przykładowymi dlatego mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wszystkie wymienione materiały powinny być fabryczne nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-11-30 od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwaran-cji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wy-magany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zama-wiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.
3. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
a. cena oferty łącznie dla zadania 1 i 2 – waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin gwarancji – waga kryterium maksymalnie 20 %

1) W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczo-nej według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium „okres gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium „okres gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, i „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.

Wykluczenia

Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej nr 3-3A w Świebodzicach

Adres

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3

58-309 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

602 563 327

NIP

8842626129

Numer naboru

RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1: Zakład Ogólnobudowlany Jan Dudczak, 58-309 Wałbrzych, ul. Długosza 8/8, NIP: 886-100-57-18, data wpływu oferty: 2019-07-10, cena brutto: 768 096,00 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy, w tym:
Zadanie nr 1 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Kolejowej 3-3a, , cena brutto: 469 241, 48 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy
Zadanie nr 2 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2, cena brutto: 298 854,52 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy.

UWAGI: przed wyborem wykonawcy robót w zakresie zadania nr 1, dnia 16 lipca 2019 roku, odbyło się spotkanie Beneficjenta, członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach z Oferentem. W wyniku negocjacji, Oferent obniżył cenę brutto oferty dla zadania nr 1 do kwoty 445 000,00 zł. Następnie, w drodze uchwały, Wspólnota Mieszkaniowa wyraziła wolę realizacji zadania w cenie wynegocjowanej z Wykonawcą robót.

W związku z powyższym, cena brutto oferty wynosi: 743 854,52 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy, w tym:
Zadanie nr 1 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Kolejowej 3-3a, , cena brutto: 445 000,00 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy
Zadanie nr 2 – Remont i odnowa budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2, cena brutto: 298 854,52 PLN; okres gwarancji: 60 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 341