Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/BON/2019 dotyczące usługi wykonania badań biologicznych innowacyjnego wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Data publikacji: 26.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-07-2019

Numer ogłoszenia

19794

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

27.06.2019r.
Zmieniono zapis: Prototyp należy poddać kompleksowym badaniom biologicznym zgodnie z normą 10993.
04.07.2019r.
Zmieniono zapis: Wykonanie badań biologicznych prototypu wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej (maksymalnie 5 miesięcy).
Zmieniono załącznik. Zaktualizowano informacje dotyczące długości ważności oferty do 6 miesięcy i długości wykonania zadania do 5 miesięcy.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 11.07.2019 r. do godz. 16:00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście pod adres korespondencyjny Zamawiającego (tj. GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. Al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn) lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego (liczy się data wpływu) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: biuro@gnp.com.pl (liczy się data otrzymania wiadomości w sposób umożliwiający jej odczytanie, wraz załącznikami).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oryginale (dostarczenie osobiste dokumentów lub za pośrednictwem poczty/ kuriera) oraz w skanie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku dostarczenia dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej wymagane jest, aby skany były podpisane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gnp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kralczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534392651

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań biologicznych prototypu wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych badań biologicznych prototypu wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej.
Prototyp należy poddać kompleksowym badaniom biologicznym zgodnie z normą 10993. Wyrób medyczny jest implantowany powyżej 30 dni, bez kontaktu z krwią.

Oferta powinna zostać wykonana zgodnie z Załącznikiem 1.

Zakładanym rezultatem projektu jest raport z przeprowadzonych badań biologicznych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie badań biologicznych prototypu wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej (maksymalnie 5 miesięcy)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.);
lub
2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie w realizacji badań biologicznych wyrobów medycznych, w tym wyrobów implantowalnych powyżej 30 dni.

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu doświadczenia zamieszczonego w załączniku nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Potencjał techniczny

Podmioty, które posiadają odpowiedni potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmioty, które dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednią aparaturą.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych, a także osoby, które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy, jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawne wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Warunkiem podpisania umowy Oferenta z Zamawiającym jest otrzymanie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium: Cena brutto

Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów
Cena brutto
100%

Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

a. Zasady oceny

Kryterium – Cena brutto (C)

Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych
w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty,
w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z oferentami, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o.

Adres

Al. Obrońców Tobruku 1/1

10-092 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

896510680

NIP

7393853133

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o. jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy ” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/36
00-725 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 2019-07-09
Cena netto: 75 252,00 zł
Cena brutto: 92 559,96 zł
Liczba wyświetleń: 226