Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/BON/2019 dotyczące usługi badawczej innowacyjnego wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Data publikacji: 26.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

19696

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 04.07.2019 r. do godz. 16:00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
• dostarczyć osobiście pod adres korespondencyjny Zamawiającego (tj. GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. Al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn) lub
• przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Zamawiającego (liczy się data wpływu) lub
• pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: biuro@gnp.com.pl (liczy się data otrzymania wiadomości w sposób umożliwiający jej odczytanie, wraz załącznikami).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oryginale (dostarczenie osobiste dokumentów lub za pośrednictwem poczty/ kuriera) oraz w skanie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku dostarczenia dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej wymagane jest, aby skany były podpisane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gnp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kralczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

534 392 651

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez firmę GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. jest przetestowanie prototypów wyrobów medycznych do drenażu jamy bębenkowej, opracowanie nowej metody leczenia chirurgicznego z wykorzystaniem drenów i zaplanowanie badań klinicznych wyrobu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych prac badawczych wyrobu medycznego do drenażu jamy bębenkowej. W zakres usługi wchodzą zadania:
1. Opracowanie procedury i testowanie prototypu drenu otolaryngologicznego dostarczonego przez Zamawiającego
2. Opracowanie nowej metody leczenia chirurgicznego z zastosowaniem drenu otolaryngologicznego
3. Opracowanie procedury przeprowadzenia badań klinicznych wyrobów medycznych do drenażu jamy bębenkowej.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z Załącznikiem 1.

Zakładanymi rezultatami projektu są:
- opracowana procedura testowania oraz protokół z testów prototypów drenu otolaryngologicznego
- dokument w formie raportu zawierającego zestaw reguł do opracowania procedury leczenia chirurgicznego o jak najkrótszym czasie trwania i możliwym do przeprowadzenia w warunkach szpitalnych
- w pełni przygotowana dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie procedury wyłaniania grupy badań klinicznych wyrobów medycznych do drenażu jamy bębenkowej

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

do 31.10.2019- Testowanie prototypu drenu otolaryngologicznego w pracowni z wyposażeniem medycznym
do 30.11.2019- Opracowanie nowej metody leczenia chirurgicznego z zastosowaniem drenów
do 31.12.2019- Opracowanie procedury przeprowadzenia badań klinicznych wyrobów medycznych do drenażu jamy bębenkowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.);
lub
2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu projektowania, testowania wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów medycznych z dziedziny otolaryngologii.
Wymaga się aby Oferent zrealizował minimum 2 projekty badawcze dotyczące opracowania wyrobów medycznych w okresie ostatnich 5 lat.
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana na podstawie wykazu doświadczenia zamieszczonego w załączniku nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Potencjał techniczny

Podmioty, które posiadają odpowiedni potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmioty, które dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz odpowiednią aparaturą.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych, a także osoby, które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy, jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu kadry oraz aparatury badawczej zamieszczonego w załączniku nr 1: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawne wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Warunkiem podpisania umowy Oferenta z Zamawiającym jest otrzymanie decyzji o dofinansowaniu w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium: Cena brutto

Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów
Cena brutto
100%

Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

a. Zasady oceny

Kryterium – Cena brutto (C)

Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych
w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty,
w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z oferentami, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o.

Adres

Al. Obrońców Tobruku 1/1

10-092 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

896510680

NIP

7393853133

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o. jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy ” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości.
Liczba wyświetleń: 207