Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów stalowych wg rysunków do wykonania masztu roboczego wraz ze ślizgami do innowacyjnego narzędzia geotechnicznego.

Data publikacji: 27.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-06-2019

Numer ogłoszenia

18827

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta wraz z załącznikami powinna byc przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: n.madetko@soley.pl , faksem na nr: +48 12 25 84 707, listem poleconym, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Przemysłowa 33, 32-083 Balice do dnia 06.06.2019 r. godz. 15:00 .
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

n.madetko@soley.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Norbert Madetko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602404554

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stalowych elementów wg rysunków wg poniższej specyfikacji:
Elementy konstrukcyjne ze stali spawalnej o granicy plastyczności min 355 MPa
1.1 Blacha konstrukcyjna stalowa
- o grubości 10 mm 200kg
- o grubości 30 mm 400kg
- o grubości 50 mm 600kg
Elementy konstrukcyjne ze stali spawalnej o granicy plastyczności min 355 MPa
2.1 Profil stalowy
- profil stalowy 400x200x8 mm 581kg
- rura b/sz 76,1x5 mm 250kg

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Balice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Skonstruowanie innowacyjnego narzędzia geotechnicznego do wzmacniania podłoża metodąciągłego mieszania gruntu.

Przedmiot zamówienia

Dostawa stalowych elementów wg rysunków wg poniższej specyfikacji:
Elementy konstrukcyjne ze stali spawalnej o granicy plastyczności min 355 MPa
1.1 Blacha konstrukcyjna stalowa
- o grubości 10 mm 200kg
- o grubości 30 mm 400kg
- o grubości 50 mm 600kg
Elementy konstrukcyjne ze stali spawalnej o granicy plastyczności min 355 MPa
2.1 Profil stalowy
- profil stalowy 400x200x8 mm 581kg
- rura b/sz 76,1x5 mm 250kg

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zaznacza, że dostawa poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z harmonogramem realizacji dostaw, dołączonym do rysunków konstrukcyjnych w terminach ustalonych z dostawcą przez zamawiającego. Zamawiający zaznacza, że przedmiotem zamówienia są elementy nowe, nie używane. Wszystkie elementy stalowe, które wymagają obróbki powinny być obrobione zgodnie z normą PN-EN ISO 9013, oraz powinny posiadać wymagane atesty materiałowe. Cena elementów konstrukcyjnych franco Balice (siedziba Zamawiającego). Wykonane elementy powinny być oznaczone w jednoznaczny sposób, wykluczający możliwość pomyłki.

Kod CPV

44212500-4

Nazwa kodu CPV

Kątowniki i profile

Harmonogram realizacji zamówienia

Do uzgodnienia w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej.
• Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji.
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1, Zamawiający wymaga oświadczenia o nie podleganiu z wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 1 do zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
􀀀 charakterze od nich niezależnym,
􀀀 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
􀀀 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
􀀀 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

Warunki zmiany umowy

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zamiast umowy dopuszcza formę zlecenia dostaw Oferentowi (za zwrotnym przyjęciem zlecenia do realizacji), będącą podstawą do jej realizacji. Wówczas zlecenie staje się wiążące dla obu stron.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena - waga 100%.
Kryterium „Cena” liczone jest w ten sposób, że cena najniższa netto otrzymuje wartość maksymalną 10 punktów, każda kolejna cena netto otrzymuje 10 punktów pomniejszone o ((cena netto z oferty - cena netto najniższa)/cena netto najniższa) x 10. Przykładowo cena najniższa netto to 100 otrzyma wtedy 10 punktów, oferta kolejna z ceną netto 150 otrzyma ((150-100)/100) * 10, czyli o 5 punktów mniej, czyli 10-5=5 punktów
• Cena - waga 100%.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zmawiającym wg poniższej definicji.
Definicja powiązań osobowych i kapitałowych:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SOLEY SP. Z O.O.

Adres

PRZEMYSŁOWA 33

32-083 BALICE

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

012 638 03 50

Fax

+48 12 25 84 707

NIP

6760076615

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mirosław Kos ŚLUSARSTWO ul. Karpacka 32, 43 - 353 Porąbka, data wpłynięcia oferty-05.06.2019, cena ofertowa netto 25.770,00 PLN
Liczba wyświetleń: 183