Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń żłobka

Data publikacji: 13.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-05-2019

Numer ogłoszenia

18131

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

Ofertę należy złożyć w terminie od 13.05.2019 do 26.05.2019:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Zachodnia 2F lok U2 15-345 Białystok
- przesłać drogą elektroniczną na adres: zinnejbajkibialystok@gmail.com
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zinnejbajkibialystok@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Dąbrowska-Kałmucka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń (dwie sale zajęciowe, dwie łazienki - w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap, hol, szatnia, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnia posiłków) do potrzeb działalności żłobka.
W ramach realizowanego projektu utworzony i powołany do funkcjonowania zostanie żłobek w Białymstoku. Lokal przeznaczony na potrzeby prowadzenia takiej działalności musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W ramach zamówienia powinna zostać wykonana adaptacja lokalu z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka.

Miejsce realizacji zadania: lokal w Białymstoku, ul. Pogodna 4B

W ramach dostosowania lokalu planowane są w szczególności prace:
- ułożenie paneli podłogowych - ok 89m2
- ułożenie gresu/terakoty podłogowej – ok. 80 m2
- malowanie i szpachlowanie ścian – ok. 300 m2
- oświetlenie -wykonanie punktów elektrycznych i oświetleniowych – ok. 30 szt. oświetleniowych + 40 szt. elektrycznych
- postawienie ścianek działowych z ociepleniem (wełna) – ok. 60 mb (ok. 162 m2)
- wykonanie wentylacji
- wstawienie drzwi wewn. – 12 szt.
- montaż grzejników – ok. 6szt.
- montaż zabezpieczeń na grzejniki – ok. 6 szt.
- podwójne malowanie i szpachlowanie sufitu – ok. 180 m2
- położenie glazury - ok. 80 m2 glazury
- wstawienie sanitariatów, brodzików i umywalek
- prace hydrauliczne – ok. 40 mb
- wykonanie podejść wodno – kanalizacyjnych – 12 szt.
- montaż systemowych mebli kuchennych
- instalacja systemu domofonowego

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Adaptacja lokalu na potrzeby działania żłobka

Przedmiot zamówienia

Dostosowanie pomieszczeń (dwie sale zajęciowe, dwie łazienki - w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap, hol, szatnia, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie gospodarcze, rozdzielnia posiłków) do potrzeb działalności żłobka.
W ramach realizowanego projektu utworzony i powołany do funkcjonowania zostanie żłobek w Białymstoku. Lokal przeznaczony na potrzeby prowadzenia takiej działalności musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W ramach zamówienia powinna zostać wykonana adaptacja lokalu z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka.

Miejsce realizacji zadania: lokal w Białymstoku, ul. Pogodna 4B

W ramach dostosowania lokalu planowane są w szczególności prace:
- ułożenie paneli podłogowych - ok 89m2
- ułożenie gresu/terakoty podłogowej – ok. 80 m2
- malowanie i szpachlowanie ścian – ok. 300 m2
- oświetlenie -wykonanie punktów elektrycznych i oświetleniowych – ok. 30 szt. oświetleniowych + 40 szt. elektrycznych
- postawienie ścianek działowych z ociepleniem (wełna) – ok. 60 mb (ok. 162 m2)
- wykonanie wentylacji
- wstawienie drzwi wewn. – 12 szt.
- montaż grzejników – ok. 6szt.
- montaż zabezpieczeń na grzejniki – ok. 6 szt.
- podwójne malowanie i szpachlowanie sufitu – ok. 180 m2
- położenie glazury - ok. 80 m2 glazury
- wstawienie sanitariatów, brodzików i umywalek
- prace hydrauliczne – ok. 40 mb
- wykonanie podejść wodno – kanalizacyjnych – 12 szt.
- montaż systemowych mebli kuchennych
- instalacja systemu domofonowego

Zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytę w miejscu realizacji robót, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy musi wynosić co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Za prace powierzone podmiotom trzecim Wykonawca odpowiada jak za własne.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace powinny być zakończone do dn. 10.07.2019 r.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 28.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- 100 pkt. – cena

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Marzena Dąbrowska-Kałmucka

Adres

Zachodnia 2F/U1U2

15-345 Białystok

podlaskie , Białystok

NIP

5422646081

Numer naboru

RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Remontowo-Budowlane Sławomir Wierzbicki , 15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 19/4 NIP: 966-138-78-39, REGON: 200255290
23.05.2019r., Cena: 41.500,00 brutto
Liczba wyświetleń: 442