Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowego centrum do cięcia profili, nowych czyszczarek naroży 4osiowych wraz ze stacją obrotową-2 szt, nowych zgrzewarek czterogłowicowych-2 szt, nowej podcinarki uszczelek oraz młynka odpadów produkcyjnych. Wewnętrzny numer zapytania ofertowego: L/1/2018

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1718

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail landeck.dotacje@wp.pl . Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 09-04-2018 r. godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

landeck.dotacje@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Wiśniowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 300 437

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum do cięcia profili, nowych czyszczarek naroży 4osiowych wraz ze stacją obrotową- 2 szt, nowych zgrzewarek czterogłowicowych- 2 szt, nowej podcinarki uszczelek oraz młynka odpadów produkcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Nowo budowana hala - Województwo Dolnośląskie działki gruntu 246/2 położonej w Świebodzicach, przy ul. Strzegomskiej, Obręb nr 0001 Pełcznica 1, gmina Świebodzice, pow. świdnicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego centrum do cięcia profili, nowych czyszczarek naroży 4osiowych wraz ze stacją obrotową- 2 szt, nowych zgrzewarek czterogłowicowych- 2 szt, nowej podcinarki uszczelek oraz młynka odpadów produkcyjnych. dla potrzeb realizacji projektu pt. " Wdrożenie produkcji innowacyjnych okien w systemie ABI” nr RPDS.01.05.02-02-0072/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowego centrum do cięcia profili, nowych czyszczarek naroży 4osiowych wraz ze stacją obrotową- 2 szt, nowych zgrzewarek czterogłowicowych- 2 szt, nowej podcinarki uszczelek oraz młynka odpadów produkcyjnych. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Zakres dostawy:
Centrum do cięcia profili – 1 szt.
Czyszczarka naroży 4osiowa wraz ze stacją obrotową- 2 szt.
Zgrzewarka czterogłowicowa- 2 szt.
Podcinarka uszczelki- 1 szt.
Młynek odpadów produkcyjnych- 1 szt.
Kod CPV Zamówienia: 42994100-1 „Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych”

Wymagana specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w załączeniu.

Kod CPV

42994100-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Gwarancja min. 24 miesiące od uruchomienia maszyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej


4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 09-04-2018r. godz. 15.00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HANDEL-USŁUGI „LANDECK” PIOTR WIŚNIOWSKI

Adres

Strzegomska 41

58-160 Świebodzice

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

605 300 437

NIP

8841634871

Numer naboru

RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.
Liczba wyświetleń: 351