Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowej pompy ciepła – numer wewnętrzny zapytania ofertowego L/2/2018

Data publikacji: 07.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2018

Numer ogłoszenia

1716

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać: a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego lub b) w formie elektronicznej na adres e-mail landeck.dotacje@wp.pl. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 09-04-2018 r. godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

landeck.dotacje@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Wiśniowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 300 437

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej pompy ciepła.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Nowo budowana hala - Województwo Dolnośląskie działki gruntu 246/2 położonej w Świebodzicach, przy ul. Strzegomskiej, Obręb nr 0001 Pełcznica 1, gmina Świebodzice, pow. świdnicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej pompy ciepła dla potrzeb realizacji projektu pt. " Wdrożenie produkcji innowacyjnych okien w systemie ABI” nr RPDS.01.05.02-02-0072/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej pompy ciepła. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Zakres dostawy:
Pompa ciepła – 1 szt.
Kod CPV Zamówienia: 42511110-5 „Pompy grzewcze”

Specyfikacja techniczna:
Pompa ciepła o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Minimalne parametry techniczne:
Moc grzewcza 3,89 - 16,74 kW, COP=5,15 (A7W35),
czynnik chłodniczy R410A. Sprężarka inwerterowa Twin rotary, zakres modulacji 15-
120Hz . Zakres temperatur pracy: układ grzewczy 20-60 K, powietrze zasysane -20-30 K.
Moduł wewnętrzny do obsługi 1 strefy grzewczej. Zabudowana dodatkowa grzałka, pompa modulowana elektronicznie, naczynie zbiorcze. Modem WIFI do sterowania przez internet lub smartphon. Funkcja chłodzenia latem. W zestawie z zasobnikiem 180 l..

Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od jego uruchomienia.

Kod CPV

42511110-5

Nazwa kodu CPV

Pompy grzewcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Gwarancja min. 24 miesiące od uruchomienia maszyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Nazwa kryterium Waga kryterium
Cena 70 %
Gwarancja 30 %

Cena: 70%
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------- x 70 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Gwarancja: 30%

Okres gwarancji na maszynę (w miesiącach) Liczba punktów
0-59 m-cy 0 pkt
60 m-cy i więcej 30 pkt

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu, instalacji.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 09-04-2018r. godz. 15.00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HANDEL-USŁUGI „LANDECK” PIOTR WIŚNIOWSKI

Adres

Strzegomska 41

58-160 Świebodzice

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

605 300 437

NIP

8841634871

Numer naboru

RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.
Liczba wyświetleń: 391