Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na organizację specjalistycznych usług doradczych

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

15272

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
366 CONCEPT AGATA GÓRKA MACIEJ CYPRYK SPÓŁKA CYWILNA ODDZIAŁ W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA 35/7 ŁÓDŹ 90-410
lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: info@366concept.com w terminie do dnia 27.02.2019 r.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

maciek@366concept.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Cypryk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 413 673

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.5.6. Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
1.5.1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług
1.9.2. Opracowanie strategii w zakresie CSR

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych spółce 366 Concept przez IOB.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu.

1.5.6. Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
1.5.1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług
1.9.2. Opracowanie strategii w zakresie CSR

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja planowanych usług planowana jest w okresie czerwiec 2019 – grudzień 2020. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu świadczenia usługi i realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) Posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub jego odpowiednik w kraju Wykonawcy,
b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał osobowy i finansowy,
d) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do niezakłóconego wykonywania przedmiotu zamówienia,
2. Oferent (Wykonawca) musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
a) Jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB). IOB to, bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP
IOB musi spełniać powyższą definicję przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2);
b) Posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP;
c) Świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR);
d) W świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik Wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi (załącznik nr 3). W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy.
1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,
b. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
a. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.), zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
b. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
c. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto 100% Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena netto w ofercie z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)∙waga kryterium
2. Zaangażowanie Koordynatora ds. równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji 10 pkt Punkty zostaną przydzielone na podstawie deklaracji oferenta. Oferenci, którzy zadeklarują zaangażowanie Koordynatora ds. równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji w realizację usług doradczych otrzymają 10 punktów.

Opis kryteriów oceny znajduje się w zapytaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

366 CONCEPT AGATA GÓRKA MACIEJ CYPRYK SPÓŁKA CYWILNA ODDZIAŁ W ŁODZI

Adres

Piotrkowska 35/7

90-410 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

793 413 673

NIP

7282806165

Numer naboru

RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Łódź Art Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź , data wpływu 27.02.2019r. cena brutto 209 100,00 zł
Liczba wyświetleń: 346