Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie linii technologicznych do profilowania elementów metalowych

Data publikacji: 14.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-01-2019

Numer ogłoszenia

13506

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Skorygowane drobne informacje techniczne odnośnie urządzeń

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć z dopiskiem „ZESTAW URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH - PROFILARKI”:
• elektronicznie na adres mlewandowski@energy5.pl, lub
• w wersji papierowej w siedzibie głównej firmy przy ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mlewandowski@energy5.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

734 467 220

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie 2 zestawów urządzeń produkcyjnych, na który składają się:
(1) odwijak taśmy z napędem
(2) prostowarka
(3) podajnik bębnowy
(4) stacja perforująca
(5) klatki profilujące
(6) odcinarka nadążna
(7) bariery ochronne
(8) stół odkładczy
Zakup realizowany będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działania 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: gostyniński Miejscowość: Gostynin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie 2 zestawów urządzeń produkcyjnych, na który składają się:
(1) odwijak taśmy z napędem
(2) prostowarka
(3) podajnik bębnowy
(4) stacja perforująca
(5) klatki profilujące
(6) odcinarka nadążna
(7) bariery ochronne
(8) stół odkładczy
Zakup realizowany będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działania 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie zestawu urządzeń produkcyjnych, na który składają się:
LINIA TECHNOLOGICNA DO PROFILOWANIA CEOWNIKÓW
(1) odwijak taśmy z napędem - nośność max. 10t, max. prędkość rozwijania 40m/min, szczęki rozpierane hydraulicznie z systemem zapobiegającym luzowaniu szczęk,
(2) prostowarka - max. prędkość prostowania 40m/min., moc min. 5,5 kW, min. szerokość taśmy 500mm, max. grubość 3mm
(3) podajnik bębnowy - max. szerokość taśmy 500mm, max. grubość 3mm, możliwość programowania dowolnej długości podania
(4) stacja perforująca - 3 prasy o nacisku min. 160kN, 1 prasa o nacisku 110kN, 1 prasa o nacisku 70kN, silnik min. 7,5 kW
(5) klatki profilujące - 16 szt., prędkość profilowania od 5-40m/min, min. 4 silniki profilujące o mocy 7,5 kW, grubość materiału profilowanego 0,5-3mm, maksymalna szerokość 350 mm,
(6) odcinarka nadążna - moc 4kW, ciśnienie układu hydraulicznego 16MPa, napęd serwo, laser zczytujący otwór do wycięcia
(7) bariery ochronne
(8) stół odkładczy - sterowany synchronicznie z obcinarką do profili o długości 12 m

LINIA TECHNOLOGICZNA DO PROFILOWANIA PŁATEW Z OTWOROWANIEM
(1) odwijak taśmy z napędem - nośność max. 10t, max. prędkość rozwijania 40m/min, szczęki rozpierane hydraulicznie z systemem zapobiegającym luzowaniu szczęk,
(2) prostowarka - max. prędkość prostowania 40m/min., moc min. 5,5 kW, min. szerokość taśmy 500mm, max. grubość 3mm
(3) podajnik bębnowy - max. szerokość taśmy 500mm, max. grubość 3mm, możliwość programowania dowolnej długości podania
(4) stacja perforująca - 3 prasy o nacisku min. 160kN, 1 prasa o nacisku 110kN, 1 prasa o nacisku 70kN, silnik min. 7,5 kW
(5) klatki profilujące - 20 szt., prędkość profilowania od 5-40m/min, min. 4 silniki profilujące o mocy 7,5 kW, grubość materiału profilowanego 0,5-3mm, maksymalna szerokość 350 mm,
(6) odcinarka nadążna - moc 4kW, ciśnienie układu hydraulicznego 16MPa, napęd serwo, laser zczytujący otwór do wycięcia
(7) bariery ochronne
(8) stół odkładczy - sterowany synchronicznie z obcinarką do profili o długości 15 m

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy – maksymalny termin dostawy to 30.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Dostawca ma obowiązek udokumentowania zrealizowania następujących dostaw w ciągu ostatnich 3 lat dostawy i uruchomienia 2 zestawów urządzeń do produkcji przemysłowej dowolnego rodzaju o wartości przynajmniej 1 500 000 PLN netto każda.

Potencjał techniczny

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezagrażającej realizacji Zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Dostawca przedstawi Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Dodatkowe warunki

INNE WARUNKI DOTYCZĄCE OFERTY
• Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim
• Oferta musi zawierać następujące elementy
i. pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP)
ii. nazwę i numer zapytania ofertowego
iii. cenę całkowitą netto i brutto.
iv. czas trwania oferowanej gwarancji – minimalna gwarancja to 12 miesięcy
v. termin dostawy – maksymalny termin dostawy to 30.07.2019 r.
vi. czas serwisu – maksymalny termin reakcji serwisu to 120h
vii. datę przygotowania i termin ważności oferty.
viii. odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu.
ix. odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
x. dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
xi. pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

ZASTRZEŻENIA
1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z Dostawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
7. Złożenie oferty w postępowanie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
8. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą:
• wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;
• wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorcem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na kompletną ofertę Dostawcy składać się powinny:
• Formularz ofertowy,
• Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych,
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
• Inne oświadczenia Dostawcy,
• Zaparafowany wzór Umowy potwierdzający akceptację jego brzmienia przez Oferenta,
• Karty produktowe urządzeń wchodzących w skład zestawu (wzór własny)
• Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu doświadczenia (wzór własny)

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena końcowa oferty netto - Cena najniższej oferty/Cena ocenianej oferty x 70
2. Termin dostawy - Skrócenie terminu dostawy:
• minimum 30 dni – 5 pkt.
• minimum 45 dni – 10 pkt.
• co najmniej 60 dni – 15 pkt.
3. Gwarancja - Gwarancji udzielono na okres:
• 12 miesięcy – 0 pkt.
• 24 miesięcy – 10 pkt.
4. Gwarantowany czas reakcji serwisu - Gwarancji udzielono na reakcję serwisu do:
• do 48 h włącznie – 5 pkt.
• powyżej 48 h – 0 pkt.
• powyżej 120 h – oferta uznana ze nieważną

Wykluczenia

Wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Energy 5 Sp. z o.o.

Adres

Ziejkowa 5

09-500 Gostynin

mazowieckie , gostyniński

Numer telefonu

734 467 221

NIP

9710723296

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.01-00-005/18

Inne źródła finansowania

Zakup realizowany będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach działania 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„METEX-CK” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą u. Wróblowa 11, 85-437 Bydgoszcz - oferta wpłynęła 2 stycznia 2019 r., cena brutto 4 182 000 PLN
Liczba wyświetleń: 226