Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2018 - zaawansowane technologiczne komponenty infrastruktury teleinformatycznej.

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2019

Numer ogłoszenia

13347

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szczegółowe warunki zamówienia, specyfikacja techniczna, postanowienia końcowe oraz wymagane załączniki i oświadczenia znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: oferty@voigt.pl oraz w siedzibie zamawiającego przy ul. dr. H. Jordana 90, 41-813 Zabrze od 11.12.2018 do 09.01.2019 w godzinach od 08:00 do 14:00.
Oferty należy składać elektronicznie na adres: oferty@voigt.pl w dniach od 11.12.2018 do 09.01.2019 do godz. 23.59.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@voigt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Burda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 272 25 73.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest: Zaawansowane technologiczne komponenty infrastruktury teleinformatycznej. Dotyczy projektu pt. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie elementów systemu informatycznego w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy klientami a firmą, który ubiega się o dofinansowania w ramach konkursu Działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wyłonienie dostawcy zaawansowanych technologicznie komponentów infrastruktury teleinformatycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest: Zaawansowane technologiczne komponenty infrastruktury teleinformatycznej.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji: 2019-02-01- 2019-12-31

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

IV. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu.:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie.
3. Oferowany sprzęt pochodzi z bieżącej produkcji, jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nieużywany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji.
4. Oferowany sprzęt nie był wcześniej wykorzystywany do prezentowania, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp.
5. Oferowany sprzęt pochodzi z legalnego kanału sprzedaży producenta. Zamawiający może zażądać oświadczenia producenta potwierdzającego legalność pochodzenia sprzętu.
6. Oferowany sprzęt jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tj. posiada deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a)Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: 70 pkt;
b)Bezpłatna opieka po instalacji w zakresie dostarczanych elementów, wyrażona w miesiącach: 15 pkt;
c) Wydłużenie okresu gwarancji producenta ( w miesiącach)- 15pkt

Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona wg następujących wzorów:

Punktacja w kategoriach ceny zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt= (najkorzystniejsza oferta w kategorii)/( oferta n) x liczba pkt w kategorii

Punktacja w kategorii bezpłatnej opieki po instalacji zostanie obliczone wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt = (oferta n)/( najkorzystniejsza oferta w kategorii) x liczba pkt w kategorii

Punktacja w kategoriach gwarancji zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt= (Gb )/(G max) x liczba pkt w kategorii
gdzie:
Gb – wydłużenie okresu gwarancji w badanej ofercie w miesiącach (liczba miesięcy, o którą gwarancja będzie wydłużona)
Gmax – maksymalne wydłużenie okresu gwarancji = 24 miesiące.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych lub cząstkowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPUH 'VOIGT' Sp. z o.o.

Adres

ul. dr. Henryka Jordana 90

41-813 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

+48 32 272 25 73

NIP

6260004736

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

REK Tech Projekt Dariusz Kardach
adres: ul. Narcyzów 10, 43-190 Mikołów, NIP 5471224612
cena:139 100,00
data wpływu: 09/01/2019
Liczba wyświetleń: 288