Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2018 - Zakup i wdrożenie zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie.

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2019

Numer ogłoszenia

13342

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szczegółowe warunki zamówienia, specyfikacja techniczna, postanowienia końcowe oraz wymagane załączniki i oświadczenia znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych poprzez wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: oferty@voigt.pl lub w siedzibie zamawiającego przy ul. dr. H. Jordana 90, 41-813 Zabrze od 11.12.2018 do 09.01.2019 w godzinach od 08:00 do 14:00.
Oferty należy składać elektronicznie na adres: oferty@voigt.pl w dniach od 11.12.2018 do 09.01.2019 do godz. 23.59.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@voigt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Burda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 272 25 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest: Zakup i wdrożenie zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie. Dotyczy projektu pt. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie elementów systemu informatycznego w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy klientami a firmą, który ubiega się o dofinansowania w ramach konkursu Działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest: Zakup i wdrożenie zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie.

Kod CPV

72222300-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie technologii informacji

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji: 2019-02-01- 2019-12-31

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu potwierdzającego, że Oferent dysponuje odpowiednimi zasobami, które umożliwiają wykonanie dwukierunkowego interfejsu integracyjnego pomiędzy wdrażaną aplikacją, a systemem ERP Zamawiającego. Dokument musi być wystawiony przez producenta systemu ERP Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia żądanego dokumentu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a) Cena netto zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia -40 pkt
b) Wydłużenie okresu gwarancji (G) w miesiącach, powyżej wymaganych 12 miesięcy- 20 pkt
c) Czas reakcji serwisu na awarię krytyczną podaną w godzinach roboczych-10 pkt
d) Czas naprawy awarii krytycznej podaną w godzinach roboczych- 15 pkt
e) Czas reakcji serwisu na usterki podaną w godzinach roboczych- 5 pkt
f) Pakiet bezpłatnych konsultacji (wyrażony w godzinach roboczych), dotyczących funkcjonowania zakupionego oprogramowania (niezwiązanych z wadami tego oprogramowania), przysługujących Zamawiającemu w ramach podpisanej umowy serwisowej - 10 pkt

Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona wg następujących wzorów:

Punktacja w kategoriach ceny, czasu reakcji serwisu na awarie krytyczną oraz czasu reakcji serwisu na usterki oraz czas naprawy awarii krytycznej zostanie obliczona
wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt= (najkorzystniejsza oferta w kategorii)/( oferta n) x liczba pkt w kategorii

Punktacja w kategoriach gwarancji zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Liczba uzyskanych pkt= (Gb )/(G max) x liczba pkt w kategorii
gdzie:
Gb – wydłużenie okresu gwarancji w badanej ofercie w miesiącach (liczba miesięcy, o którą gwarancja będzie wydłużona)
Gmax – maksymalne wydłużenie okresu gwarancji = 24 miesiące.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Punktacja w kategorii pakietu bezpłatnych konsultacji zostanie obliczone wg następującego wzoru:
Liczba uzyskanych pkt= (oferta n)/( najkorzystniejsza oferta w kategorii) x liczba pkt w kategorii

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych lub cząstkowych.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPUH 'VOIGT' Sp. z o.o.

Adres

ul. dr. Henryka Jordana 90

41-813 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

+48 32 272 25 73

NIP

6260004736

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mobile Box S.A
adres: ul. Zagórze 6a, 61-112 Poznań, NIP 7781402589
cena: 304 000,00
data wpływu: 09/01/2019
Liczba wyświetleń: 364