Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie „Analiz specjalistycznych i raportów” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów. Projekt finansowany jest w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 01.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

12777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: Ecom sp. z o.o., Dominikańska 9, 87-100 Toruń.

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 9.2018.RPO.1.2.1.Ecom. Nie otwierać przed dniem 10-12-2018 roku, godz. 12.00”.

3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-12-2018 roku do godz. 11.30.

4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-12-2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kinga Modrakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 094 693

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Analiz specjalistycznych i raportów” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów, w tym:
a) Określenie pomiarów ludzkiej stopy – miar i ich analitycznego powiązania.
b) Opracowanie algorytmu umożliwiającego obrazowanie stopy 3D w oparciu o zdjęcia wykonywane za pomocą telefonu komórkowego.
c) Określenie optymalnych warunków wykonywania pomiarów oraz analiza metod wykluczania czynników wpływających negatywnie na dokładność pomiarów (np. warunki oświetlenia, tło na którym wykonywane jest zdjęcie)
d) Badanie pilotażowe i właściwe – weryfikujące poprawność pomiarów oraz dostarczające informacje nt. dokładności pomiarów, błędów pomiarowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie „Analiz specjalistycznych i raportów” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Analiz specjalistycznych i raportów” dla Projektu i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.

Projekt polega na opracowaniu rozwiązania biznesowego – platformy dla producentów i sprzedawców obuwia oraz dla ich klientów, pozwalającego na skanowanie stopy oraz otrzymanie rekomendacji wyboru obuwia oraz wykorzystanie analizy statystycznej i matematycznej do tego celu, co zminimalizuje ilość zwrotów obuwia zakupionego w sklepach. Będzie to Kompleksowa innowacyjna platforma dla rynku obuwniczego, składająca się m.in. z :
• Aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe, która umożliwi konsumentom skanowanie stopy w dowolnym miejscu oraz uzyskanie rekomendacji,
• Platforma Marketing Automation,
• Platforma BigData.

Elementy realizacji projektu:
1. Etap Analizy i weryfikacji założeń, z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej.
2. Dostarczenie prototypu aplikacji mobilnej umożliwiającej skanowanie stopy – cel: uzyskanie obrazu do analizy.
3. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy BigData – cel: uzyskanie możliwości przetwarzania danych z punktu poprzedzającego.
4. Dostarczenie prototypu rozwiązania klasy Marketing Automation – cel: zaprojektowanie biznesowych scenariuszy wykorzystania danych z punktu poprzedzającego.
5. Dostarczenie prototypu dla urządzeń końcowych, zintegrowanych z platformą – cel.
6. Zaprezentowanie wyników i dostarczenie możliwości egzekwowania wyników z punktu poprzedzającego.
7. Dostarczenie prototypu warstwy analitycznej i logiki biznesowej – cel: dostarczenie możliwości implementacji rozwiązania.
8. Dopracowanie i zmiany w dostarczonych prototypach – cel: weryfikacja skuteczności i poprawności działania rozwiązania i opracowanie finalnej oferty komercyjnej.
9. Dostarczenie rozwiązania – cel: gotowość do komercjalizacji.
10. Wdrożenie pilotażowe – cel: weryfikacja wszystkich założeń w prawdziwym świecie i wprowadzenie ewentualnych poprawek.
11. Uruchomienie procesu sprzedaży i komercjalizacja rozwiązania.

Działania badawcze będą obejmowały następujące obszary:
a) Optymalne warunki otoczenia podczas skanowania
b) Wykluczenie / zminimaliowanie czynników mających negatywny wpływ na dokładność pomiarów
c) Metody fotogrametryczne umożliwiające odwzorowanie modelu stopy 3D w oparciu o zdjęcia.
d) Określenie parametrów akceptowalnych i nieakceptowalnych oraz optymalnych dla odchyleń/różnic między modelem 3D a pomiarem wzorcowym.
e) Opracowanie procesu implementacji rozwiązania w projektach komercyjnych.
f) Analiza ilościowa i jakościowa oraz warsztaty z interesariuszami projektu.

Planowana technologia:
Dla prac programistycznych – .Net jako technologia wiodąca, Python / OpenCV / Tensor Flow
Dla środowiska serwerowego i aplikacyjnego – chmura obliczeniowa.
Do zarządzania projektem zastosowana zostanie tzw. metodyka zwinna

Zamawiający planuje wybrać 1 ofertę, co oznacza, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający może wybrać max 1 ofertę pozwalającą mu zapewnić usługi pokrywające zakresem prac usługi będące przedmiotem zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego, lub w siedzibie Wykonawcy a także w trakcie spotkań z interesariuszami, zgodnie z potrzebami projektu.

3. W terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca:
• przygotuje i przedstawi Zamawiającemu raport oraz prezentację multimedialną, uwzględniające uwagi Zamawiającego;
• przedstawi prezentację wyników ekspertyzy na zorganizowanym spotkaniu w uzgodnionym terminie i miejscu; miejscem spotkania będzie siedziba Zamawiającego.
• na spotkaniu Wykonawca przedstawi wyniki raportu i zapewni udział eksperta biorącego udział w opracowaniu raportu; ekspert będzie odpowiedzialny za przygotowanie prezentacji na spotkanie (slajdy w wersji elektronicznej oraz wydruki papierowe dla wszystkich zgłoszonych uczestników) oraz przeprowadzenie minimum 30-minutowego wykładu na temat wyników ekspertyzy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent nie podlega wykluczeniu z tytułu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonych
w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych – załącznik nr 3 ;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert( jeśli dotyczy) ;
5. oświadczenie własne Oferenta o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne do ZUS oraz z podatkami do US (jeśli dotyczy) .

Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:

a. Cena brutto, waga 70% (maksymalnie 70 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty / cena brutto oferty badanej) x 50

b. Termin realizacji usługi, waga 30% ( maksymalnie 50 punktów)
• Za wykonanie usługi w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy Oferent otrzyma 10 pkt.
• Za wykonanie usługi w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy Oferent otrzyma 20 pkt.
• Za wykonanie usługi w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy Oferent otrzyma 30 pkt.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową.

8. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ecom sp. z o.o.

Adres

Dominikańska 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48601094693

NIP

9562319102

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający w trakcie oceny ofert znalazł błędy pisarskie w zapytaniu ofertowym w części dotyczącej punktacji. Procedura wyboru została odwołana.
Liczba wyświetleń: 244