Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych oraz blaszek granitowych i gnejsowych

Data publikacji: 04.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2019

Numer ogłoszenia

12400

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Dokument rejestrowy oferenta,
b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.
d) Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
e) Specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą charakterystykę parametrów linii technologicznej oraz jej elementów składowych.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
5. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Na ofercie należy podać ceny netto i brutto.
7. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przygotowania protokołu wyboru oferty.
8. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 120 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
11. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kopalnia@zpmhochel.pl lub pocztą
tradycyjną/ kurierem/ osobiście (adres: Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o., Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów).
12. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie powyżej adres mailowy.
13. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kopalnia@zpmhochel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Cisowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661332063

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych oraz blaszek granitowych i gnejsowych, jak również przeprowadzenie rozruchu i pierwszych prób produkcji kruszywa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Kamienna Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych oraz blaszek granitowych i gnejsowych oraz przeprowadzenie rozruchu i pierwszych prób produkcji kruszywa w ramach realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych produktów w firmie Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o. na bazie kruszywa granitowego i gnejsowego" w ramach działania 2.1 "Nowe produkty i usługi w MSP", poddziałania 2.1.3 "Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych oraz blaszek granitowych i gnejsowych, jak również przeprowadzenie rozruchu i pierwszych prób produkcji kruszywa.
Zakres zamówienia / skład linii technologicznej:
1. Lej wsypowy surowca wejściowego z podawaczem płytowym
2. Jednostka przesiewająca z przesiewaczem
3. Zasobnik wyrównawczy
4. Jednostka krusząca z kruszarką stożkową
5. Jednostka przesiewająca z przesiewaczem
6. Zasobnik wyrównawczy
7. Jednostka krusząca z kruszarką stożkową
8. Jednostka przesiewająca z przesiewaczem
9. Jednostka przesiewająca z przesiewaczem specjalnym
10. Urządzenia elektryczne linii technologicznej, okablowanie
11. Montaż linii, nadzór nad montażem i pomoc techniczna podczas wprowadzania do eksploatacji
12. Montaż urządzeń elektrycznych, nadzór nad montażem i pomoc techniczna podczas wprowadzania do eksploatacji
13. Transport na miejsce montażu
14. Przenośniki taśmowe

Szczegółowy zakres linii technologicznej i jej elementów składowych został przedstawiony w dokumencie "Specyfikacja techniczna", stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Parametry techniczne linii technologicznej i jej poszczególnych elementów składowych powinny być nie gorsze niż w przedstawionej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

43000000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia zostanie doprecyzowany na etapie podpisywania umowy z Dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) W postępowaniu nie mogą brać udziału Dostawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Dostawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia woli Dostawcy.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy z podpisanej z wykonawcą za obopólnym porozumieniem stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić:
• ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
• dokument rejestrowy Dostawcy,
• pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentu rejestrowego),
• oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
• oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
• specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą charakterystykę parametrów linii technologicznej oraz jej elementów składowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymogami;
• zakres funkcjonalności oferowanych urządzeń musi być zgodny z określonymi wymogami
2. Kryteria oceny ofert:
• Cena (C) - 60%
• Czas reakcji serwisowej (S) - 20%
• Okres gwarancji (G) - 20%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru:
C= ( Cmin / CR ) x 60 [pkt]
C - ilość punktów dla kryterium cena,
Cmin - najniższa oferowana cena netto spośród ocenianych ofert [PLN],
CR - cena netto oferty rozpatrywanej [PLN]
• Kryterium czas reakcji serwisowej będzie wyliczane wg wzoru:
S= ( Smin / SR ) x 20 [pkt]
S - ilość punktów dla kryterium czas reakcji serwisowej,
Smin - najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród ocenianych ofert [godz.],
SR - czas reakcji serwisowej oferty rozpatrywanej [godz.]
• Kryterium okres gwarancji będzie wyliczane wg wzoru:
G= ( GR / Gmax ) x 20 [pkt]
G - ilość punktów dla kryterium okres gwarancji
GR - okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie [msc.]
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród rozpatrywanych ofert
OCENA KOŃCOWA: C + S + G = suma punktów
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru przedstawionego powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana do podpisania umowy o realizację zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KOPALNIA KAMIENNA GÓRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Częstochowska 6

26-065 Micigózd

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

+48504799323

NIP

9591952581

Numer naboru

RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/17

Inne źródła finansowania

Projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnych produktów w firmie Kopalnia Kamienna Góra Sp. z o.o. na bazie kruszywa granitowego i gnejsowego" w ramach działania 2.1 "Nowe produkty i usługi w MSP", poddziałania 2.1.3 "Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Powers Maszyny Sp. z o.o.
ul. Poznańska 99, Czapury, 61-160 Poznań
NIP 779 235 47 85
Data wpłynięcia oferty: 7-01-2019
Cena: 4 542 470,00 zł netto, 5 587 238,10 zł brutto
Liczba wyświetleń: 487