Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór jednostki naukowej do projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 13.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

11656

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferty należy przesyłać do dnia 20.11.2018 r. w formie skanu na adres mailowy: marcinkrakowiak793@gmail.com lub w wersji papierowej na adres: ul. Broniewskiego 32B,
96-100 Skierniewice, z dopiskiem „Oferta w ramach zapytania ofertowego NR 01/11/2018”.
3. Składając ofertę w ramach niniejszego postępowania Oferent oświadcza, że złożona oferta jest aktualna i wiążąca w okresie 9 miesięcy od dnia jej złożenia.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
5. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Oferenta zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze to do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający do podpisania oferty w imieniu Oferenta.
6. W ramach zapytania nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcinkrakowiak793@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Krakowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 127 823

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie technologii cyfrowego projektowania oraz wytwarzania indywidualnej nakładki wizualizującej w ustach pacjenta polegającej na wykonaniu przedwstępnej wizualizacji uzupełnienia protetycznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, któremu zostanie zlecona realizacja prac w projekcie.
Główne założenia dotyczące realizacji prac w projekcie to:
- opracowanie metodyki wygenerowania cyfrowego obrazu jamy ustnej pacjenta,
- przygotowanie cyfrowego modelu przestrzennego CAD,
- wytworzenie cyfrowych modeli prototypowych do badań w warunkach rzeczywistych.

Przedmiot zamówienia

1. W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi o tytule „Opracowanie technologii cyfrowego projektowania oraz wytwarzania indywidualnej nakładki wizualizującej w ustach pacjenta” polegającej na wykonaniu przedwstępnej wizualizacji uzupełnienia protetycznego w ustach pacjenta.

Główne założenia dotyczące realizacji prac w projekcie to:
- opracowanie metodyki wygenerowania cyfrowego obrazu jamy ustnej pacjenta,
- przygotowanie cyfrowego modelu przestrzennego CAD,
- wytworzenie cyfrowych modeli prototypowych do badań w warunkach rzeczywistych.

Poszczególne prace zamawiający określił w podziale na następujące etapy prac:
1) Opracowanie metodyki wygenerowania cyfrowego obrazu jamy ustnej pacjenta, poprzez zastosowanie jednej z wymienionych metod:
a. Bezpośrednie skanowanie jamy ustnej pacjenta przy użyciu skanera wewnątrzustnego.
b. Skanowanie cyfrowe wycisku pobranego z jamy ustnej pacjenta.
c. Skanowanie cyfrowe wykonanego modelu gipsowego.
2) Przygotowanie cyfrowego modelu przestrzennego CAD:
a. Dobór rozwiązania na wgranie oraz obróbkę cyfrowego obrazu dla środowiska CAM.
b. Zaproponowanie sposobu nałożenia na skan zębów pacjenta nowych form kształtu.
c. Dobór materiału na formę do nakładki wizualizującej oraz badania nad materiałem.
d. Zaprojektowanie geometrii kanałów rozprowadzających dla formy.
e. Zaprojektowanie systemu kanałów rozprowadzających materiał.
f. Dobór sposobu obróbki gotowego modelu oraz jej dostosowanie pod technologię druku 3D z tworzyw sztucznych.
3) Wytworzenie dla przynajmniej 2 wybranych pacjentów prototypowych modeli cyfrowych oraz rzeczywistych modeli w technologii druku 3D z uwzględnieniem technologii kanałów rozprowadzających z udziałem użytkowników końcowych:
a. Włączenie w proces tworzenia prototypowych modeli cyfrowych co najmniej 3 stomatologów
b. Wytworzenie dla przynajmniej 2 wybranych pacjentów prototypowych modeli cyfrowych
c. Uwzględnienie uwag użytkowników końcowych (stomatologów) w opracowywanej technologii.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta
w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach
i wykazach.

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Potencjał techniczny

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Dodatkowe warunki

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Warunki zmiany umowy

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta
w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach
i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w § 3 pkt 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
4. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

4dental Marcin Krakowiak

Adres

ul. Broniewskiego 32 B

96-100 Skierniewice

łódzkie , Skierniewice

Numer telefonu

793 127 823

NIP

6612211895

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 404