Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace badawczo i rozwojowe w zakresie opracowania modelu matematycznego jako integralnego elementu systemu optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.

Data publikacji: 18.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2018

Numer ogłoszenia

10538

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentacji .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.biskup@ebicom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Biskup

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505175249

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu matematycznego, jego przetestowanie a następnie wykonanie finalnej wersji optymalizującego harmonogramy pracy urządzeń w gospodarstwach domowych i MSP, zaimplementowanego jako zadanie programowania matematycznego całkowitoliczbowego liniowego w systemie modelowania GAMS dla potrzeb optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest uzyskanie modelu zawierającego formuły matematyczne umożliwiające optymalizację pracy urządzeń w gospodarstwach domowych i MSP przy wykorzystaniu taryf dynamicznych. Optymalizacja pracy urządzeń ma prowadzić do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmiany zachowań konsumenckich mających pozytywny wpływ na cały system elektroenergetyczny.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie podmiotu realizującego poniższe prace:
1. Badania przemysłowe:
W ramach etapu 1 Podwykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za realizację następujących zadań:
a. Sformułowanie finalnych założeń do budowy prototypu modelu – analiza występujących w rzeczywistym systemie elementów i relacji oraz przyjęcie założeń względem funkcji celu, które minimalizować będą całkowite koszty związane
z wykorzystaniem energii elektrycznej;
b. Opracowanie koncepcji prototypu matematycznego modelu do optymalizacji konsumpcji energii elektrycznej, która uwzględnia rzeczywiste potrzeby Wnioskodawcy w zakresie wsparcia działalności i świadczonych usług gospodarstwom domowym i MSP (klientom) wykorzystującym możliwości wynikające z wdrożenia taryf dynamicznych.
c. Opracowanie założeń do prototypu bazy danych niezbędnej do numerycznego rozwiązania modelu matematycznego.

W ramach etapu 2 Podwykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za realizację następujących zadań:

a. Opracowanie formuł matematycznych prototypu modelu (na podstawie opracowanej w poprzednim zadaniu koncepcji jego budowy) oraz testowa implementacja prototypu matematycznego modelu optymalizującego uwzględniającego kluczowe relacje sformułowane w modelu konceptualnym. Formuły matematyczne modelu dostarczone muszą być w formacie MathType.
b. Transpozycja modelu matematycznego do języka systemu GAMS oraz implementacja w systemie modelowania matematycznego GAMS (General Algebraic Modeling System) prototypu modelu optymalizującego harmonogram pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych w gospodarstwie domowym dla zadanych parametrów wejściowych. Uwzględnienie między innymi następujących parametrów w budowanym modelu: cena zakupu energii elektrycznej, koszty wytwarzania energii elektrycznej, profile produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, profile zużycia urządzeń elektrycznych, etc.).
c. Opracowanie testowej wersji bazy danych dla parametrów wejściowych, która zostanie wykorzystana do testowania prototypu modelu matematycznego.


2. Prace rozwojowe
W ramach etapu 3 Podwykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za realizację następujących zadań:

a. Opracowanie finalnej wersji prototypu modelu optymalizującego harmonogramy pracy urządzeń w gospodarstwach domowych i MSP, zaimplementowanego jako zadanie programowania matematycznego całkowitoliczbowego liniowego
w systemie modelowania GAMS.
b. Korekta błędów zidentyfikowanych w procedurze walidacji prototypu modelu.
c. Analiza wrażliwości modelu.
d. Wykonanie obliczeń potwierdzających funkcjonalności opracowanego prototypu dla dwóch studiów przypadku o różnej skali.

Zamawiający w ramach projektu oczekuje przekazania następujących wyników prac:
a. Dokumentacji zawierające opracowane założenia i zweryfikowane formuły matematyczne stanowiące podstawę opracowanego modelu.
b. Formuły matematyczne modelu w języku GAMS umożliwiających odtworzenie w pełni funkcjonującego prototypu modelu.
c. Dokumentację użytkową w zakresie metod wykorzystania opracowanego modułu.
d. Opracowane wyniki testów i analiz modelu.
e. Licencje do wyłącznego korzystania z praw autorskich i majątkowych do opracowanego modelu.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno - rozwojowe
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: 01.02.2019 r.
Planowany termin zakończenia realizacji prac: 31.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone są podmioty:
Jednostki typu: uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytut PAN, lub inne jednostki naukowe, będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, i otrzymało co najmniej ocenę B.

Wiedza i doświadczenie

Podmiot ubiegający się o zamówienie posiada kadrę naukowo–badawczą składającą się z co najmniej:
1. Jednego pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie energetyka, posiadającego udokumentowane (przynajmniej 5-letnie) doświadczenie w kierowaniu i realizacji prac B+R
z zakresu matematycznego modelowania systemów energetycznych z wykorzystaniem systemu modelowania GAMS (General Algebraic Modeling System); pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w czasopismach recenzowanych w ilości co najmniej 5;
2. Dwóch pracowników naukowych z tytułem magistra inżyniera, posiadających udokumentowane (przynajmniej 3-letnie) doświadczenie w realizacji prac B+R z zakresu matematycznego modelowania systemów energetycznych z wykorzystaniem systemu GAMS; pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w ilości co najmniej 3.

Potencjał techniczny

Podmiot ubiegający się o zamówienie dysponuje oprogramowaniem GAMS oraz MathType do celu przeprowadzenia prac B+R.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Podmiot ubiegający się o zamówienie posiada doświadczenie w realizacji prac w przedmiotowym zakresie na zlecenie przedsiębiorstw z sektora energetycznego; składający ofertę przedstawi listę zrealizowanych prac z wykazaniem nazwy podmiotu, terminu realizacji, kwoty zamówienia oraz podaniem osoby kontaktowej do przedstawienia referencji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości.

Dodatkowe warunki

Oferent powinien zagwarantować realizację prac B+R w sposób korzystny
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli
z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Warunki unieważnienia postępowania
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być złożona na druku „Formularz oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Oferta powinna zawierać:
a. Datę przygotowania i termin ważności oferty;
b. Pełne dane identyfikujące oferenta;
c. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu;
d. Zakres i szczegółowy opis oferowanych w ramach oferty usług;
e. Warunki i termin płatności;
f. Okres realizacji przedmiotu oferty;
g. Dane osoby do kontaktu;
h. Odniesienie do zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty (cena całkowita netto i brutto, kompetencje zespołu realizacyjnego);
i. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty;
j. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Brak jakiejkolwiek z w/w elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena netto za wykonanie wszystkich zadań – 60 %
b. Kompetencje proponowanego przez Wykonawcę zespołu realizacyjnego – 40 %

Ad. a) Punktacja w kryterium ceny (a) będzie przyznawana wg wzoru:

Liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny = (najmniejsza cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie / cena netto rozpatrywanej oferty) x 60

Ad. b) Punktacja w kryterium kompetencji (b) będzie przyznawana wg wzoru:

Za każdego:
- pracownika naukowego ze stopniem doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie energetyka, posiadającego udokumentowane (przynajmniej 5-letnie) doświadczenie w kierowaniu i realizacji prac B+R z zakresu matematycznego modelowania systemów energetycznych
z wykorzystaniem systemu modelowania GAMS (General Algebraic Modeling System); pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w czasopismach recenzowanych w ilości co najmniej 5 szt. – 20 pkt.
- pracownika naukowego z tytułem magistra inżyniera, posiadającego udokumentowane (przynajmniej 3-letnie) doświadczenie w realizacji prac B+R z zakresu matematycznego modelowania systemów energetycznych z wykorzystaniem systemu GAMS; pracownik taki musi posiadać publikacje z w/w zakresu w ilości co najmniej 3 szt. – 10 pkt.

Max. w ramach tego kryterium można zdobyć 40 pkt., pracownicy będą kwalifikowani do oceny począwszy od najwyższego stopnia naukowego do wyczerpania puli 40 pkt.

1. Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego
z kryterium (cena + kompetencje zespołu realizacyjnego).
2. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania w odniesieniu do dwóch kryteriów wynosi 100.
3. Oferta która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Zamawiający przy dokonaniu wyboru oferty będzie kierować się elementarnymi zasadami obowiązującymi we wspólnotowym jednolitym rynku europejskim,
w szczególności zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr
i usług, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania – Załącznik nr 2).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ebicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Sokolska 65

40-087 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 786 18 80

Fax

32 786 18 80

NIP

6312601445

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
Data wpłynięcia oferty : 26.10.2018 r.
Cena : 490 000,00 netto ( czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy )
Liczba wyświetleń: 387