Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1 – 2.3.5/2018 na zakup usług doradczych

Data publikacji: 18.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2018

Numer ogłoszenia

10528

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w terminie od 18.10.2018r do 30.10.2018r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy składać pod adresem:
Kowma Sp. z o.o.
Ul. Strumykowa 2/b
58-200 Dzierżoniów

Oferty można składać:
-osobiście,
-przesyłką pocztową
-przesyłką kurierską

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@kowma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Gajos

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884 884 463

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje zakup usługi doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt w przedsiębiorstwie Kowma Sp. z o.o.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: dzierżoniowski Miejscowość: Dzierżoniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi doradczej, która ma polegać na przeprowadzeniu dla firmy Kowma Sp. z o.o. profesjonalnego procesu projektowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza, która ma polegać na przeprowadzeniu dla firmy Kowma Sp. z o.o. profesjonalnego procesu projektowego.

Proces ten musi składać się z następujących faz - etapów:

a) stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych (synteza i analiza);
b) opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu (tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie).

Opis produktu będącego przedmiotem zamówienia: Elektroniczny moduł przekazywania danych i informacji GPS wraz z korelowaniem informacji przestrzennych. Moduł mobilny dostępny dla różnych grup wiekowych. Moduł do zaimplementowania w inteligentnej odzieży np. obuwie sportowe, opaski itp.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu realizacji umowy zawartej z Wykonawcą, tj. od dnia uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu, rozumianego jako podpisanie umowy dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę warunkową na realizację usług proinnowacyjnych. Umowa zawierała będzie warunek zawieszający dotyczący uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.
Przewidywane terminy realizacji usług:
1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych - 01.07.2019- 30.09.2019 roku.
2. Opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu - 01.10.2019- 28.02.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium : Cena netto oferty

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
C=(najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert)/(cena netto oferty badanej) x 100 pkt

Podstawą do obliczenia będzie oferowana całkowita cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podana na formularzu ofertowym.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kowma Sp. z o.o

Adres

Strumykowa 2/B

58-200 Dzierżoniów

dolnośląskie , dzierżoniowski

Numer telefonu

884 884 463

NIP

8822129824

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ICOMP PL ŁUKASZ JUSZCZYK I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA
Diorowska 24, 58-200 Dzierżoniów

Data wpłynięcia oferty: 29.10.2018 r.

Kwota netto: 396 240,00 zł
Kwota brutto: 487 376,20 zł
Liczba wyświetleń: 496