Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

05-09-2019

Termin składania ofert

16-09-2019

Numer ogłoszenia

22988

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową openNexus w terminie do dnia 16.09.2019 r. do godz. 09:00. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.
https://platformazakupowa.pl/koronowo/aukcje

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Klapczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

523826459

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia użyteczności publicznej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Koronowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynku informacji turystycznej w Koronowie

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku informacji turystycznej w Koronowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia użyteczności publicznej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
- Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 838 obręb geodezyjny Koronowo.
- Budynek znajduje się na obszarze dzielnicy starego miasta, która wpisana jest do rejestru zabytków decyzją nr A/1418 z dnia 16.09.1957 r. Wszelkie prace prowadzone na tym terenie wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym pod ścisłym nadzorem archeologicznym,
a w przypadku odsłonięcia zabytków nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze zgodnie z obowiązującą procedurą.
- Budynek ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko – pomorskiego.
- Uwzględnić należy nadanie historycznej formy elewacji frontowej, elewacje budynku wykończyć należy z użyciem materiałów historycznych.
- Budynek leży w Obszarze Krajobrazu Chronionego.
2. Zakres opracowania dokumentacji:
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego:
- przebudowę istniejących pomieszczeń budynku informacji turystycznej w celu poprawy funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów i norm,
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia stanowiącego część lokalu mieszkalnego
na pomieszczenia użyteczności publicznej z połączeniem funkcji z budynkiem informacji turystycznej,
- rozbiórkę części budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce od strony działki nr 839.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje wykonanie:
- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do projektowania
- Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów
- Sporządzenie oceny technicznej elementów konstrukcji budynku
- Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz informacji bioz – 6 kpl.
- Kosztorysu inwestorskiego, 2 kpl.
- Przedmiaru robót 2 kpl.
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 2 kpl.
- Zakres dokumentacji należy również wykonać na nośniku CD.
- Udzielenie co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 13 zapytania ofertowego).

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Wiedza i doświadczenie

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Potencjał techniczny

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego,
na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) Zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, np. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy zawartej z wykonawcą robót przez Zamawiającego;
2) W sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wypełnienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności:
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi,
- klęski żywiołowe,
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zawartej z wykonawcą robót,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy
do zmian przepisów prawa,
- zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy
do tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi lub procentowymi
Cena (C) – 90%
Okres gwarancji (G) – 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium
1) Cena (C) – maksymalnie 90 punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert
C = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
Cena oferty badanej

C – uzyskana ilość punktów badanej oferty w kryterium cena

2) Okres gwarancji (G) – 10% - wskaźnik
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium okres gwarancji. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 10 punktów. Wykonawca może wydłużyć termin gwarancji. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) za udzielony 24 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 36 miesięczny okres gwarancji Wykonawca otrzyma 5 punktów,
c) za udzielony 48 miesięczny (lub więcej) okres gwarancji Wykonawca otrzyma
10 punktów.
3) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, ze Wykonawca
w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 5 albo 10 punktów.
Udzielenie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4) Liczba punktów łącznie (Lp):
Lp = C + G
Lp – suma punktów łącznie
C – ilość punktów uzyskana w kryterium cena (max. 90 pkt)
G – ilość punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji (max. 10 pkt)
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży oświadczenie, o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Koronowo

Adres

Plac Zwycięstwa 1

86-010 Koronowo

kujawsko-pomorskie , bydgoski

Numer telefonu

523826400

Fax

523826401

NIP

5542554358

Numer naboru

RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Wałdowo Szlacheckie.
Data wpłynięcia: 16.09.2019 r.
Cena: 42.804,00 złotych
Wykonawca odmówił podpisania umowy