Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Data publikacji: 27.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-08-2020

Numer ogłoszenia

1255720

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

•osobiście w siedzibie biura Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja, ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów (piętro 2) – w godz. pracy biura, tj. 8:00-16:00, w zabezpieczonej kopercie opisanej: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada””
•pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, ul. Płońska 4 lok. 3, 06-400 Ciechanów w zabezpieczonej kopercie opisanej: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada””

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Kosiorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

780 073 252

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” o następującej tematyce:
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Sprzedawca

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: żuromiński Miejscowość: Kuczbork-Osada

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyodrębnienie zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” o następującej tematyce:
- Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
- Sprzedawca

Szkolenia zawodowe mają prowadzić do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Szkolenia będą dobrane do predyspozycji Uczestników projektu zgodnie z opracowanym IPD i ze zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada””

Zakres zapytania:
Szkolenia zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Szkolenia będą dobrane do predyspozycji Uczestników projektu zgodnie z opracowanym IPD i ze zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Usługi szkoleń zostały dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu. W wyniku opracowanych IPD zostały określone następujące szkolenia:
I. Grupa 1: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych -3 osoby
II. Grupa 2: Sprzedawca – 7 osób
Zajęcia prowadzone w formie teoretycznej.

Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa. Zajęcia będą się odbywać w systemie średnio 8- godzinnym.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.).

Certyfikacja zewnętrzna: po realizacji wyżej opisanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu zdobyta przez nich wiedza zostanie poddana ocenie i walidacji przez właściwy organ zewnętrzny w formie egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie prowadziło do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Certyfikacja będzie przeprowadzona po zakończeniu szkoleń przez daną grupę.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

17.08. - 28.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium nr 1 – Cena – 60 punktów.
Kryterium nr 2 – Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia – 40 punktów.

Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:
C = (Cmin/ Co) x 60, gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 1 – Cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium 2 - Doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia – 40 pkt
Przez doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/nych do realizacji zamówienia rozumie się łączną liczbę godzin, przez które w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty osoba/osoby ta/te skutecznie zapewniła/y wsparcie w ramach zajęć tożsamych i zbieżnych z przedmiotem niniejszego Zamówienia oraz składanej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z dowodami, że usługi wykonane przez wskazane osoby zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. referencje kopie umów, itp.).

Wskazana liczba godzin potwierdzająca doświadczenie osoby/osób wyznaczonej/ych do realizacji zamówienia zostanie zsumowana, a następnie podzielona przez liczbę wskazanych do realizacji zamówienia osób przez danego Wykonawcę. Uzyskana średnia liczba godzin będzie przyjęta do obliczeń.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Do / Dmax ) x 40, gdzie:
D – liczba punktów przyznania danej ofercie,
Do – doświadczenie (średnia liczba godzin) badanej oferty,
Dmax - maksymalne doświadczenie (średnia liczba godzin) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium nr 2 – Doświadczenie wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru:
O = C (cena) + D (doświadczenie)

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KUCZBORK-OSADA

Adres

Adama Mickiewicza 7/A

09-310 Kuczbork-Osada

mazowieckie , żuromiński

Numer telefonu

+236576259

Fax

+236576259

NIP

5110268025

Tytuł projektu

Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-C094/19-00

Inne źródła finansowania

Niniejszy projekt pn "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” (RPMA.09.01.00-14-c094/19) nie zawiera opcji rozliczania w formule partnerskiej, a w konsekwencji Beneficjent (Gmina Kuczbork-Osada) jako Lider - Partner wiodący zamieszcza w Bazie Konkurencyjności wszelkie ogłoszenia w imieniu poszczególnych Partnerów Projektu. Niniejsze ogłoszenie dotyczy zamówienia udzielanego przez partnera projektu - Fundację edukacyjno-sportową reGeneracja zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu i załączonym zapytaniu ofertowym - "Zapytanie - szkolenia zawodowe".
Liczba wyświetleń: 151