Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu programowania w języku Python

Data publikacji: 23.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2020

Numer ogłoszenia

1255363

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

drogą elektroniczną na adres mailowy, na formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia), w formie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.affek@mz.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Affek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

880340081

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu programowania w języku Python dla minimalnie 25, a maksymalnie 40 pracowników Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie organizatora szkolenia z zakresu programowania w języku Python.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający przewiduje zlecić usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu programowania w języku Python dla minimalnie 25, a maksymalnie 40 pracowników Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu (wykład oraz ćwiczenia). Jeśli po ustaleniu z Wykonawcą zakresu zagadnień poruszanych podczas szkolenia zaistnieje taka potrzeba, szkolenie może być opcjonalnie rozszerzone o dodatkowy dzień zajęć.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej (m.in. listy obecności, dziennika zajęć, listy odbioru materiałów szkoleniowych). Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia obecności uczestników szkolenia na formatkach przekazanych przez Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje następujące elementy:
1. Przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym.
2. Zaangażowanie trenera do realizacji szkolenia i jego przeprowadzenia.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
4. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z odpowiednim wyposażeniem.
5. Zapewnienie usługi cateringowej (bufet kawowy + lunch).
6. Przygotowanie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 (SOPZ).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

→ termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą po zawarciu umowy, jednak szkolenie odbędzie się nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostateczny termin Zamawiający ustali z Wykonawcą z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;
→ szkolenie będzie obejmowało łącznie maksymalnie 120 godzin zegarowych, tj.: maksymalnie 20 dni szkoleniowych po 6 godzin zegarowych każdy. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw;
→ dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz godziny przerw wraz z propozycją poruszanych tematów i treści merytorycznej poszczególnych części szkolenia Wykonawca przedstawi w ofercie;
→ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem i programem szkolenia;
→ szkolenie odbędzie się w dni powszednie w godzinach między 8.00 a 17.00;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

Zamówienie skierowane jest do osób/ instytucji/firm szkoleniowych/towarzystw naukowych, dysponujących co najmniej jedną osobą (trener), wyznaczoną do realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
 posiada wykształcenie wyższe,
 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu programowania w języku R i Python na poziomie zaawansowanym,
 posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania w języku R i Python w ramach projektów naukowych lub komercyjnych,
 posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w zakresie programowania w języku R i Python.

Warunki zmiany umowy

Określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Od oferenta wymagane są następujące dokumenty:
• oferta, wypełniona zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, którego oferta spełni wszystkie opisane wymagania oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w następujących kategoriach:

• doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w zakresie programowania w języku R i Python w ostatnich dwóch latach (maksymalnie 40 punktów):

Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki programowania w języku R i Python w ostatnich dwóch latach (jeśli okres działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności) otrzyma 20 punktów, natomiast pozostali wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wyliczoną według następującego wzoru:

Wartość punktowa doświadczenia = WD x Dn/Dmax

WD – waga punktowa doświadczenia
Dn – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń lub zajęć dydaktycznych dotyczących programowania w języku R i Python wykazana w ofercie badanej
Dmax – największa wykazana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń lub zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki programowania w języku R i Python ze wszystkich ofert

• pozostanie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (trenera) do dyspozycji Zamawiającego w zakresie pytań i wątpliwości co do treści związanej z wiedzą przekazaną podczas szkolenia w okresie dłuższym niż definiowany w SOPZ (maksymalnie 10 punktów):

 0 punktów za okres do 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia,
 5 punktów za okres od 4 do 5 miesięcy po zakończeniu szkolenia,
 10 punktów za okres od 6 do 7 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

• gotowość do zwiększenia liczebności każdej pojedynczej grupy szkoleniowej o maksymalnie 2 osoby, które nie były brane pod uwagę do wyliczenia wynagrodzenia, a których udział będzie uwzględniony w ramach zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia (maksymalnie 10 punktów):
W przypadku zadeklarowania gotowości do zwiększenia liczebności grup szkoleniowych oferent otrzyma 10 punktów.

• oferowana cena (maksymalnie 40 punktów):
Wartość punktowa w kryterium „cena” wyliczana jest według wzoru:
Wartość punktowa ceny = Wc x Cmin /Cn
Wc – waga ceny
Cmin – najniższa zaoferowana cena (ze wszystkich złożonych ofert)
Cn – cena oferowana

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści SOPZ;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO ZDROWIA

Adres

Miodowa 15

00-952 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226349841

Fax

2282607028

NIP

5251918554

Tytuł projektu

Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0149/15-02
Liczba wyświetleń: 150