Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego obróbki skrawaniem wielkogabarytowych części maszyn z uwzględnieniem wpływu sztywności mocowania generowanego za pomocą układu hydraulicznego. Badanie, opracowanie, obróbka skrawaniem, sztywność, mocowanie, układ hydrauliczny

Data publikacji: 07.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-08-2020

Numer ogłoszenia

1252862

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uproszczono Zadanie 2 w trzech punktach na:
- opracowanie dokumentacji zabudowy stanowiska na bazie posiadanego wyposażenia Centrum Obróbczego Mikromat 20V,
- opracowanie dokumentacji do sprawdzenia zaprojektowanego układu,
- nadzór merytoryczny nad opracowaniem oprzyrządowania technologicznego do wykonania elementów wykonawczych układu hydraulicznego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu do dnia 11.08.2020 roku do godziny 23:59:
a) w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b) w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby Zamawiającego lub
c) przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres poczty elektronicznej wymieniony w punkcie a) niniejszego zapytania ofertowego.
2. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie a)-b) lub termin wpływu na adres poczty elektronicznej w przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie c).
3. Wraz z ofertą należy złożyć podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zapytania
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.rozanski@hydrotor.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Różański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 163 034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego obróbki skrawaniem wielkogabarytowych części maszyn z uwzględnieniem wpływu sztywności mocowania generowanego za pomocą układu hydraulicznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: tucholski Miejscowość: Tuchola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy, który opracuje innowacyjny procesu technologiczny obróbki skrawaniem wielkogabarytowych części maszyn z uwzględnieniem wpływu sztywności mocowania generowanego za pomocą układu hydraulicznego oraz przeprowadzi te badania wraz z Zamawiającym w jego siedzibie.

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1:
Opracowanie w konsultacji z Zamawiającym koncepcji technologii obróbczej oraz techniki pomiarowej w oparciu o posiadane wyposażenie Wnioskodawcy.
Wykonawca zapewni we współpracy z Zamawiającym:
- opracowanie programów NC dla wytypowanych obszarów badawczych,
- wytypowanie narzędzi obróbczych zunifikowanych i specjalistycznych, wynikających z zastosowanej strategii obróbczej,
- opracowanie technologii pomiarów wielkości geometrycznych oraz określeniem technik pomiarowych do zastosowania przy pomiarach elementów wielkogabarytowych wraz z wytypowaniem narzędzi i przyrządów pomiarowych zunifikowanych i specjalistycznych umożliwiających pomiary w trakcie mocowania detalu, jego obróbki oraz po zakończeniu.

Zadanie 2:
Zaprojektowanie w konsultacji z Zamawiającym stanowiska badawczego do przeprowadzenia pracy badawczej zwiększenia efektywności obróbki skrawaniem elementów wielkogabarytowych z wykorzystaniem możliwości zmiany sztywności mocowania hydraulicznego.
Wykonawca zapewni we współpracy z Zamawiającym:
- opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej stanowiska badawczego,
- opracowanie technologii wykonania stanowiska badawczego,
- opracowanie dokumentacji mocowania czujników pomiarowych,
- opracowanie dokumentacji zabudowy stanowiska na bazie posiadanego wyposażenia Centrum B+R (wytaczarki),
- zaprojektowanie układu hydraulicznego z możliwością regulacji sztywności mocowania (U) układu O-U-P-N,
- opracowanie dokumentacji próbnika do sprawdzenia zaprojektowanego układu,
- opracowanie oprzyrządowania technologicznego do wykonania elementów wykonawczych układu hydraulicznego.

Zadanie 3:
Przeprowadzenie badań procesu technologicznego wg założonych parametrów – badania stanowiskowe oraz opracowanie wniosków z badań do modyfikacji procesów technologicznych.
Dokonanie analizy drgań powstałych podczas procesu obróbczego w układzie (O)brabiarka (U)chwyt (P)rzedmiot (N)arzędzie z naciskiem kładzionym na część mocującą (U).
Pozyskanie bazy danych dla dedykowanych procesów frezowania, zawierające parametry skrawania.

Zadanie 4:
Optymalizacja procesów technologicznych zgodnie z uzyskanymi wnioskami do badań i opracowanymi wynikami optymalizacji sztywności zamocowania z uwzględnieniem mocowania hydraulicznego – badania stanowiskowe poszczególnych operacji procesów obróbczych. Przeprowadzenie badań zmodyfikowanego procesu techno-logicznego obróbki elementów wielkogabarytowych.
Wykonawca zapewni we współpracy z Zamawiającym:
- opracowanie zmodyfikowanej metody tłumienia wibracji przy użyciu uchwytu przedmiotu obrabianego o zmiennej regulowanej sztywności,
- integracja komputerowego systemu pomiarowego, przedmiotu obrabianego, przyspieszeniomierzy piezoelektrycznych i zmiennego uchwytu usztywniającego obrabiany przedmiot,
- przeprowadzenie symulacji komputerowej i sprawdzenie poprawności parametrów modelu,
- wykonanie programów symulacyjnych do tłumienia drgania podczas frezowania elastycznych struktur.
Programy symulujące powinny zostać napisane w języku oprogramowania wysokiego poziomu (np. Fortran, C, C++), obsługiwane przed komercyjne oprogramowanie.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

- Zadanie 1: w terminie do 30.11.2020
- Zadanie 2: w terminie do 31.03.2021
- Zadanie 3: w terminie do 31.10.2021
- Zadanie 4: w terminie do 31.03.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonywania
zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny do wykonywania
zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni i doświadczony personel do wykonywania
zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie
zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zawierać informacje o w/w zadaniach, terminach oraz kwocie kosztowej za każde zadanie z osobna.
Każde badania z poszczególnych zadań musi być opracowane w osobnych raportach wraz z dokumentami zdawczo/odbiorczymi.
Raporty mają zawierać podstawowe założenia zadań, wyniki i wnioski zawierające wytyczne dla dalszych prac.
Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w siedzibie zamawiającego: P.H.S. Hydrotor S.A, ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, część prac merytorycznych może być realizowane w siedzibie Wykonawcy.
Płatność zostanie dokonywana przez Zamawiającego za każde wykonane zadania osobno w terminie 28 dni od otrzymania rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu zadania na podstawie potwierdzającej dokumentacji przez Wykonawcę.
Za przekroczenie terminów z harmonogramu realizacji zamówienia przez Wykonawcę z jego winy będzie nałożona korekta wynagrodzenia za poszczególne zadanie równa 1% za każdy dzień zwłoki, nie dłużej niż 14 dni, po tym terminie Zamawiający może uznać niezrealizowanie zamówienia. Niezrealizowanie zamówienia z winy Wykonawcy wiąże się z brakiem zapłaty za zamówienie oraz nałożeniem faktury obciążeniowej na Wykonawcę w wysokości 65% całkowitej wartości oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy po wykonaniu części zadań, czyli po odebraniu wymaganych dokumentów i zapłaty za nie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta
2. Załącznik 1 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków w postępowaniu.
4. Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta dotyczące RODO
5. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Kopia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę
lub inne dokumenty z których wynika umocowanie - jeśli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych, przygotowanych zgodnie z wymogami określonymi w pkt. F oraz złożonych zgodnie z wymogami określonymi w treści niniejszego zapytania ofertowego ofert, na podstawie następujących kryteriów:
Cena (C) - 100 %
Kryterium - cena:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Cof – cena zaoferowana w badanej ofercie
Ocenę będzie przeprowadzona przez gremium specjalistów firmy P.H.S. Hydrotor S.A. na podstawie przedstawionych ofert i informacji uzupełniających uzyskanych od Oferentów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ „HYDROTOR” SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Chojnicka 72

89-500 Tuchola

kujawsko-pomorskie , tucholski

Numer telefonu

523363600

Fax

523348635

NIP

5610002276

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego obróbki skrawaniem wielkogabarytowych części maszyn z uwzględnieniem wpływu sztywności mocowania generowanego za pomocą układu hydraulicznego

Numer projektu

RPKP.01.02.01-04-0011/18-00
Liczba wyświetleń: 196