Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/1.3.1 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk

Data publikacji: 30.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1252019

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ SUSZARNI DO SUSZENIA DREWNA BUKOWEGO I DĘBOWEGO – 10 SZTUK, W RAMACH PROJEKTU PN. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD”:
a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 03.08.2020 r., do godz. 15:00 w siedzibie przedsiębiorstwa ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przedsiębiorstwa Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia ofert: 03.08.2020 r. o godz. 15:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Fąfara

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 214 000,00 EUR na zakup elementu projektu tj. środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: strzyżowski Miejscowość: Czudec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk.

Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne odnośnie każdej z 10 suszarni:
- suszarnie przeznaczone do suszenia drewna bukowego i dębowego,
- suszarnie wykonane w 100% z aluminium odpornego na kwasy dębu,
- wszystkie połączenia wykonane z złączy INOX,
- grzejniki bimetaliczne INOX aluminium,
- izolacja wykonana z wełny szklanej o grubości nie mniejszej niż 135 mm,
- zewnętrzne poszycie wykonane z blachy trapezowej z wewnętrznymi kanałami wentylacyjnymi,
- kominki wyposażone w rekuperatory, oszczędzające energię cieplną,
- wymuszony obieg i wymiana powietrza,
- minimum 6 wentylatorów o mocy nie mniejszej niż 3,8 kW każdy,
- poziom hałasu suszarni 10 m od suszarni na wysokości 1 m nad ziemią – nie więcej niż 60 decybeli,
- szerokość suszarni od strony załadunku: 10 m – 11 m,
- głębokość suszarni : 8,5 m – 9,5 m,
- wysokość do stropu pozornego : 4,0 m – 4,5 m,
- wymiary drzwi załadowczych minimum 10,5 m x 4,0 m,
- przesuwne drzwi załadowcze,
- system załadunku : wózkiem widłowym, od frontu,
- maksymalna temperatura suszenia – nie mniej niż 70 °C,
- moc grzewcza – nie mniej niż 340 000 Kcal/h przy 60°C w komorze,
- drzwi inspekcyjne – w bocznej ścianie,
- odporność na obciążenie śniegiem – nie mniej niż 100 kg/m2,
- odporność na wiatr – nie mniej niż 90 km/h,
- szafa sterownicza,
- sterowanie – komputer PC, kolorowy monitor minimum 15 cali
- pojemność suszarni – nie mniej niż 100 m3.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Kod CPV

42991400-3

Nazwa kodu CPV

Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury

Harmonogram realizacji zamówienia

• Okres realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.
• Miejsce realizacji zamówienia: ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec.
• Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – I połowa sierpnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) udzielą gwarancji na każdą z suszarni na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
c) oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
d) posiadają doświadczenie w zakresie dostaw suszarni do drewna dębowego – w ciągu ostatnich 7 lat zrealizowali co najmniej 1 dostawę suszarń do drewna dębowego, których wartość wyniosła co najmniej 2 miliony złotych netto. Potwierdzeniem doświadczenia są dokumenty od nabywców potwierdzające dokonanie wskazanych dostaw.
Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych,
e) posiadają doświadczenie w zakresie dostaw suszarni do drewna dębowego – w ciągu ostatnich 7 lat zrealizowali dostawy suszarń o pojemności co najmniej 100 m3 do drewna dębowego, których łączna pojemność wynosi co najmniej 1000 m3. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych,
f) posiadają doświadczenie w zakresie dostaw bezawaryjnie działających suszarni o pojemności łącznej 500 m3 do drewna dębowego co najmniej przez okres, na jaki udzielona zostanie gwarancja na suszarnie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (dla przykładu: Oferent w złożonej ofercie zadeklarował, że udziela na oferowane suszarnie 3 lata gwarancji. W ten sytuacji Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia w dostawie suszarni bezawaryjnie pracujących przez co najmniej 3 lat). Potwierdzeniem bezawaryjnego działania są referencje od nabywców potwierdzające zakup suszarni do drewna dębowego od Oferenta i ich bezawaryjne działanie przez co najmniej okres gwarancji wskazany w ofercie, licząc ten termin od momentu uruchomienia. Zamawiający wymaga przedstawienia referencji w zakresie dostaw suszarni o minimalnej pojemności 500 m3. W sytuacji gdy Oferent dostarczył 1 suszarnię 100 m3 w 2016, dwie suszarnie po 100 m3 w 2017 roku i dwie suszarnię po 100 m3 w 2018 to OKRES BEZAWARYNEJ DZIAŁAJĄCEJ DOSTAWY LICZYMY OD 2018 ROK (bo dopiero wówczas został uzyskany parametr łącznej dostaw suszarni 500 m3). Referencje muszą być wystawione w ciągu ostatnich 3 m-cy licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert
g) wpłacą wadium zgodnie z rozdziałem nr 4 niniejszego zapytania ofertowego,
h) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe),
• z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w wysokości 50 tys. PLN.
4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
5. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanych suszarni wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym .
6. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie co najmniej 1 dostawy suszarń do drewna dębowego o łącznej wartości co najmniej 2 miliony złotych netto. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów od firmy/ firm, które zakupiły suszarnie do drewna dębowego – w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie w formie kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych.
7. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie dostaw suszarń do drewna dębowego o pojemności co najmniej 100 m3 każda, a których łączna pojemność wynosi co najmniej 1000 m3. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów od firm, które zakupiły suszarnie do drewna dębowego – w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie kserokopii referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych
8. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie dostaw bezawaryjnie działających suszarni do drewna dębowego (o łącznej pojemności minimum 500 m3) co najmniej przez okres, na jaki udzielona została gwarancja na oferowane suszarnie. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów w formie referencji od Odbiorcy/Odbiorców suszarni. Referencje mają potwierdzać bezawaryjne działanie suszarni do drewna dębowego, nabytych od Oferenta, o łącznej pojemności minimum 500 m3 przez okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w złożonej ofercie – licząc od dnia uruchomienia suszarni.
W sytuacji gdy Oferent dostarczył 1 suszarnię 100 m3 w 2016, dwie suszarnie po 100 m3 w 2017 roku i dwie suszarnię po 100 m3 w 2018 to OKRES BEZAWARYNEJ DZIAŁAJĄCEJ DOSTAWY NALEŻY LICZYĆ OD 2018 ROK (bo dopiero wówczas został uzyskany parametr łącznej dostaw suszarni 500 m3). Referencje muszą być wystawione w ciągu ostatnich 3 m-cy licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert
9. Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowane suszarnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena netto w PLN lub EUR* - 50%
B. Gwarancja - 40%
C. Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji suszarni - 10%
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B+C , gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 50 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 50 punktów.

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:

-( zaproponowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w badanej ofercie/ najdłuższy zaproponowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia) x 40 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów.


Ad. C Kryterium: Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji suszarni zostanie obliczone wg następującego wzoru:

- (najkrótszy zaproponowany czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji suszarni/ zaproponowany czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji suszarni w badanej ofercie) x 10

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A , Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C ). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu firmy ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Rzeszowska 37B

38-120 Czudec

podkarpackie , strzyżowski

Numer telefonu

17 277 10 34

NIP

8191666523

Tytuł projektu

Wdrożenie technologicznej innowacji procesowej wytwarzania płyty meblowej przez ICF WOOD

Numer projektu

POPW.01.03.01-18-0019/19-00
Liczba wyświetleń: 194