Strona główna
Logo unii europejskiej

6/1.2.1/RPO WP/183/2020 - zakup tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka)

Data publikacji: 30.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251967

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
przesyłając ją e-mailem na adres dotacje@medgal.com.pl, pocztą tradycyjną, kurierem bądź też dostarczyć osobiście na adres: 16-001 Księżyno, ul. Niewodnicka 26A.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, kurierem lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno k/Białegostoku.
3. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta do postępowania ofertowego nr 6/1.2.1/RPO WP/183/2020
4. Czas pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00.
5. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2020 r. o godz. 15.00
6. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@medgal.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Józef Borowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 663 23 44 wew. 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) spełniającej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) spełniającej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Transport tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) do zakładu Zamawiającego położonego w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
4. Uruchomienie tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) w zakładzie Zamawiającego położonym w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
5. Przeszkolenie maksymalnie 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) w zakładzie Zamawiającego położonym w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
6. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną tokarko-frezarkę z uchylną głowicą (1 sztuka) oraz wykonywanie świadczeń gwarancyjnych.
7. Dostarczona tokarko-frezarka z uchylną głowicą (1 sztuka) musi być nowa, nieużywana, kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
8. Dostarczona tokarko-frezarka z uchylną głowicą (1 sztuka) musi spełniać wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na ryku polskim, a także wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno (gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) na potrzeby realizacji projektu nr RPPD.01.02.01-20-0183/19 pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy MEDGAL.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1. „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) spełniającej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) spełniającej wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Transport tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) do zakładu Zamawiającego położonego w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
4. Uruchomienie tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) w zakładzie Zamawiającego położonym w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
5. Przeszkolenie maksymalnie 6 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tokarko-frezarki z uchylną głowicą (1 sztuka) w zakładzie Zamawiającego położonym w Księżynie przy ul. Niewodnickiej 26A.
6. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną tokarko-frezarkę z uchylną głowicą (1 sztuka) oraz wykonywanie świadczeń gwarancyjnych.
7. Dostarczona tokarko-frezarka z uchylną głowicą (1 sztuka) musi być nowa, nieużywana, kompletna, wolna od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
8. Dostarczona tokarko-frezarka z uchylną głowicą (1 sztuka) musi spełniać wszystkie wymagane atesty dopuszczające do stosowania na ryku polskim, a także wymagane normy i wymogi bezpieczeństwa oraz będzie posiadać certyfikat zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 138, poz. 935 ze zm.).
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

42620000-8

Nazwa kodu CPV

Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie max. 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy i wpłaty zaliczki.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji, tj. w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę (w ramach kryteriów oceny ofert), nie krótszym jednak niż 12 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty wykaz co najmniej 3 zrealizowanych dostaw, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. dostaw i montażu maszyn i urządzeń produkcyjnych – tokarko-frezarek, tokarek lub frezarek w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
Na prośbę Zamawiającego Dostawca powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające realizację w/w dostaw z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy urządzenia zostały wykonane należycie i zgodnie z zamówieniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku poprzez dokonanie jednej wizyty referencyjnej w miejscu zainstalowania jednego z w/w urządzeń.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 27 czerwca 2020r.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru dostawcy.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
9. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
2. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
3. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
4. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
5. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmian numeru rachunku bankowego),
 zmiany danych teleadresowych,
 zmiana obowiązującej stawki VAT,
7. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
8. niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania zamówienia z przyczyn innych niż wymienione w punktach 1-5, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oferta powinna zawierać:
a. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),
b. Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 2),
c. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3),
d. Specyfikację techniczną urządzenia w języku polskim,
e. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Oferenta.

2. Złożona oferta powinna:
a. zostać opieczętowana pieczęcią i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty na każdej stronie,
b. zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c. zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
d. zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi.
3. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wymagany termin związania ofertą wynosi minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych lub jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, wadliwe, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia bądź do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnienie oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ustalonego na dzień ogłoszenia zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Cena netto 90% 90 pkt.
Okres gwarancji 5% 5 pkt.
Szybkość dotarcia serwisu (w godzinach) 5% 5 pkt.
RAZEM 100% 100

Sposób obliczania kryterium w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta:

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cmin/Co) x 90% x 100

gdzie:
Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”


Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, okres gwarancji (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami Specyfikacji zamówienia wymagany min. okres gwarancji to 12 miesięcy.

Zaproponowanie krótszego niż 12 miesięcy okresu gwarancji będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną ze specyfikacją.

Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kg = (Go/Gmax) x 5% x 100

gdzie:
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie;
G max – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Przez kryterium „Szybkość dotarcia serwisu” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas dotarcia serwisu (od momentu zgłoszenia drogą mailową bądź telefoniczną), w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji, do zakładu Zamawiającego (w godzinach) podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Szybkość dotarcia serwisu” (Ks) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Ks = (Smin/So) x 5% x 100

gdzie:
Smin – najkrótszy zaproponowany czas dotarcia serwisu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
So – czas dotarcia serwisu zaproponowany w badanej ofercie;
Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Szybkość dotarcia serwisu”;

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena netto”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg + Ks

gdzie:
K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”
Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Szybkość dotarcia serwisu”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlega podmiot który jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę:
1. Nie spełniającą parametrów, wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) – weryfikacja na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (załącznik nr 2) lub specyfikacji technicznej urządzenia,
2. Nie spełniającą wymagań, o których mowa w punkcie nr VII niniejszego Zapytania,
3. Przedstawiającą okres realizacji zamówienia dłuży niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy – weryfikacja na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2),
4. Przedstawiającą okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy – weryfikacja na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2),
5. Wykonawcy powiązanego osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Podpisaną przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDGAL SP. Z O.O.

Adres

Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856632344

Fax

856632622

NIP

5423227877

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy MEDGAL.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0183/19-00

Inne źródła finansowania

środki własne
Liczba wyświetleń: 189