Strona główna
Logo unii europejskiej

Urządzenia elektroniczne do prac badawczych i rozwojowych

Data publikacji: 02.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251911

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego znajdującej się na :
ul. Bukowińskiej 22 lokal 203, 02-703 Warszawa lub Rakowiecka 30 A, 02-528 Warszawa jeśli oferta dostarczona będzie pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, w godzinach pracy firmy 9 - 17. Oferty w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail : piotr.mikolajczyk@depilacja.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.mikolajczyk@depilacja.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Mikołajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48570520027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są urządzenia elektroniczne potrzebne do prowadzenia prac związanych z elektroniką.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzeń do rozwoju prac elektronicznych w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0606/19-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są urządzenia elektroniczne potrzebne do ewaluacji projektowanych urządzeń elektronicznych.
Urządzenia potrzebne wraz z ich MINIMALNYMI wymaganiami opisane zostały pokrótce poniżej:
Oscyloskop
Zasilacz laboratoryjny
Regulowane Obciążenie Aktywne
Generator sygnałowy
Multimetr

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia wygląda następująco:
1. Wybranie najkorzystniejszej oferty według kryteriów oceny, do końca trwania niniejszego ogłoszenia.
2. Złożenie zamówienia u wykonawcy.
3. Zakup sprzętu do prac badawczych i rozwojowych
4. Termin realizacji zamówienia oraz dostawy do 03.09.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, gdy:

a) Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie powinna przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

b) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zmienił formę prawną prowadzonej przez siebie działalności, nazwę działalności, przeprowadził restrukturyzacje,podział,połączenie, zmianę kapitału zakładowego, zawiązał konsorcjum lub zgłosił upadłość, bądź został wykupiony przez inny podmiot. O ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.

c) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zmienił wersje produktu, parametry techniczne nie wpływające na parametry minimalne zamieszczone w sekcji "Przedmiot Zamówienia", nazwę oraz identyfikacje produktu jak i niższą cenę podanej na stronach oficjalnych Wykonawcy w stosunku do wysłanej Oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane od Wykonawcy :
"OŚWIADCZENIE O BRAKU POWODÓW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PRZETARGU" oraz Oferta Handlowa wysłana przez wykonawcę ( format dowolny).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób oceniania składać się będzie z następujących etapów:
Etap 1:
Zamawiający oceniać będzie czy są spełnione kryteria wzięcia udziału w konkursie umieszczone w sekcji "Wykluczenia", w tym wypełnienie i wysłanie przez Wykonawce do Zamawiającego, wypełnionego dokumentu"OŚWIADCZENIE O BRAKU POWODÓW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PRZETARGU" wraz z Zapytaniem ofertowym zgodnie z formułą "Spełnia - nie spełnia".
Etap 2:
Zamawiający oceniać będzie na podstawie wysłanych przez Wykonawców ofert, czy spełniają one parametry techniczne minimalne umieszczone w sekcji "Przedmiot Zamówienia" zgodnie z formułą "Spełnia - nie spełnia".
Etap 3:
Ocena ofert jest dokonywana na podstawie poniższego wzoru. Punktacja ustalono na 100 pkt. (= 100%).
1. CENA BRUTTO - 35% (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty) x 35 pkt
2. OKRES GWARANCJI (36/48/60 miesięcy) - 15% = 15pkt
a) 36 miesięcy – 5 pkt
b) 48 miesięcy – 10 pkt
c) 60 miesięcy – 15 pkt
3. JAKOŚĆ - 50% = 50 pkt
Oscyloskop:
a) Pasmo: DC - 500 MHz - 1 pkt ; DC - 1GHz - 2 pkt.
b) Próbkowanie : 10 GSa/s w czasie rzeczywistym - 2 pkt.
c) Głębokość pamięci: min. 500 Mpts - 2pkt.
d) Ekran dotykowy : 10.1 cala min. - 2 pkt.
e) Interfejsy : USB HOST & DEVICE, LAN (LXI), HDMI, TRIG OUT i USB-GPIB
f) Kanały: min. 4 kanały analogowe - 2 pkt.
g) Kanał EXT. - 2 pkt.
h) Zestaw końcówek pomiarowych - 2 pkt.
i) Wbudowana analiza FFT z wyszukiwaniem szczytowym - 2 pkt.
Zasilacz laboratoryjny:
a) Napięcie pracy: do 40V - 2 pkt.
b) Prąd: 5A (z wbudowanym zabezpieczeniem) - 2 pkt.
c) Wyjście ze źródłem prądowym - 2 pkt.
d) Rozdzielczość programowania: 1 mV / 0,5 mA - 2 pkt.
e) Wejście do kompensacji spadku napięcia na kablach - 2 pkt.
Regulowane Obciążenie Aktywne:
a) Napięcie pracy : min. 60V - 2 pkt.
b) Prąd obciążenia: min. 10A - 2 pkt.
c) Dynamika obciążenia : min. 15kHz - 2 pkt.
d) Funkcja testu zwarciowego - 2 pkt.
Generator sygnałowy:
a) Pasmo: DC - 10 MHz - 2 pkt.
b) Próbkowanie: 125 MSa/s - 2 pkt.
c) Wbudowane przebiegi: Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC - 2 pkt.
d) Kanały - 1 pkt. / kanał - max. 3 pkt.
Multimetr:
a) Pomiar napięcia stałego : 1mV - 1kV - 1 pkt.
b) Pomiar napięcia zmiennego : 1mV - 1kV - 1 pkt
c) Pomiar prądu: 100uA - 5A - 1 pkt.
d) Błąd pomiaru : 0.1% - 1 pkt.
e) Szybkość odczytu: 100 odczytów / s - 1 pkt. , 200 odczytów / s - 2 pkt, 300 odczytów / s - 3 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DEPILACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bukowińska 22/203

02-703 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

733333350

NIP

7010603206

Tytuł projektu

Samoucząca się sieć laserów do depilacji z detektorem do hiperspektralnego obrazowania włosów w celu optymalizacji skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0606/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NDN-Zbigniew Daniluk
ul. Janowskiego 15
02-784 Warszawa

NIP: 521-044-00-73
REGON: 011560265

Data wpłynięcia oferty: 30.07.2020

Cena Brutto: 50466,90 zł
Liczba wyświetleń: 186