Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 006/2020 na dostawę i montaż nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry.

Data publikacji: 30.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1251902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja papierowa powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość (np. „Oferta na dostawę i montaż nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry”) w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Fabryka Kart Trefl-Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podłęże 650
32-003 Podłęże

Oferta może zostać dostarczona wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście,
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
4.drogą elektroniczną, wysyłaną na adres e-mail: firma@trefl.krakow.pl, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty będą przyjmowane do godziny 15:00 dnia 03/08/2020 roku (decyduje godzina i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

firma@trefl.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Wiązowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 630 44 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry.

Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z ich instalacją i uruchomieniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Podłęże

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej automatycznej linii do wykrawania kart do gry.
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia:
• możliwość tradycyjnego obcinania naroży kart;
• możliwość sztancowania i wykrawania całej talii;
• maksymalny wydajność produkcji talii kart nie mniejsza niż 30 [talii /min];
• maksymalny format karty nie mniej niż 80x120 [mm];
• minimalny format karty nie więcej niż 43x68 [mm];
• gwarancja na maszynę nie krótsza niż 12 miesięcy.

Kod CPV

42991000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny i części introligatorskie, druków i książek

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa maszyny musi być zrealizowana najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. Niezwłocznie po dostarczeniu maszyny należy przystąpić do montażu urządzenia, a następnie do przeszkolenia pracowników pracujących na urządzeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający oceni spełnienie warunku przez Oferenta na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym umożliwiającym wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunku przez Oferenta na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Dodatkowe warunki

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE:
a. zostały przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w akapicie „SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY” niniejszego zapytania ofertowego,
b. są niekompletne - nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów opisanych w punkcie „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” niniejszego zapytania ofertowego,
c. mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą,
d. złożone zostały po terminie składania ofert lub niezgodnie z opisem wskazanym w akapicie „MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT”,
e. nie określają terminu realizacji zamówienia,
f. zostały podpisane przez osoby nieupoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).

Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim – pismem maszynowym lub komputerowym i złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość.
2) Okres związania Oferenta ofertą nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty sporządzenia ofert.
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje:
a) Dane oferenta;
b) Datę sporządzenia oferty;
c) Określenie terminu ważności oferty;
d) Określenie ceny netto i brutto;
e) Opis parametrów technicznych;
f) Określenie terminu realizacji zamówienia;
g) Określenie okresu, na jaki udzielana jest gwarancja.
4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku Oferentów z zagranicy, należy załączyć (przetłumaczony na język polski) dokument rejestrowy Firmy.

ZASTRZEŻENIA
1. Oferty częściowe są wykluczone.
2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. Ponadto Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego przedkłada klauzule informacyjną.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji zamówienia, w szczególności:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany terminów i warunków płatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy pod warunkiem, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania ofertowego (wyboru dostawcy maszyny) nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta;
2. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania);
5. Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania);
6. Dokument rejestrowy Oferenta – dotyczy Oferentów z zagranicy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert dokona Komisja ds. wyboru dostawcy maszyn powołana przez Zarząd Firmy.

Ocena ofert będzie dwuetapowa:

Etap I – Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia

Kryteria:
1 – przedmiot zamówienia spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia
0 – przedmiot zamówienia nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu zamówienia

Ocena spełniania minimalnych wymagań technicznych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w Załączniku nr 1 Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

Do Etapu II oceny przechodzą wyłącznie oferty, które w etapie I otrzymały ocenę 1.

Etap II – Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych kryteriach szczegółowych.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Parametry techniczne – do 30 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie poniższego kryterium w stopniu lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych:

 maksymalny wydajność produkcji talii kart [talii/min] – do 30 punktów:

• 51 i więcej – 30 pkt.
• od 31 do 50 – 15 pkt
• 30 – 0 pkt.

2. Cena – do 50 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*50
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty

3. Gwarancja na maszynę – do 20 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za długość (ilość miesięcy) udzielonej gwarancji:
• 25 miesięcy i więcej – 20 pkt.
• od 13 do 24 miesięcy – 10 pkt.
• 12 miesięcy – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na uzyskanie przez dwóch oferentów tej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą z punktu widzenia ochrony środowiska.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem portalu „Baza konkurencyjności”.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza:
I. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
II. Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
III. Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym;
IV. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2019, poz. 243, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.);
V. Wykonawcę, który złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

32-003 Podłęże

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

126304401

Fax

126334467

NIP

6771791882

Tytuł projektu

Uruchomienie produkcji innowacyjnych gier karcianych i planszowych zabezpieczonych lakierem o walorach biobójczych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0011/18-00
Liczba wyświetleń: 206