Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie CBR/03/2020 - Wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w maszyny i urządzenia pozwalające na wytwarzanie elemetów probnych i prototypowych oraz stanowiska pomiarowe.

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1250755

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać:
a. pisemnie, tj. osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
AJP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Czarnochowice 288
32 – 020 Wieliczka
b. drogą pocztową, na adres Zamawiającego:
c. elektronicznie na adres e-mail: przetarg@ajp-cw.pl.

Oferta powinna być złożona:
a. W przypadku ofert składanych osobiście lub drogą pocztową: w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 3/CBR/2020”.
b. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną: mailowo, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 3/CBR/2020”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty.
c. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną dopuszcza się podpis dokumentów oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.krzyworzeka@ajp-cw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Krzyworzeka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505282817

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego AJP Sp. z o.o. Sp. K. w maszyny i urządzenia powalające na przygotowanie elementów próbnych i prototypowych oraz stanowiska pomiarowe pozwalające na przeprowadzenie prac badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Brzegi

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w maszyny i urządzenia pozwalające na wytwarzanie elementów próbnych i prototypowych oraz stanowiska pomiarowe, pozwalające na przeprowadzenia badań wytworzonych elementów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Centrum Badawczo - Rozwojowego AJP w maszyny i urządzenia oraz stanowiska:
a. Stanowisko do wypalania laserowego do przygotowywania prototypowych elementów kanałów wentylacyjnych.
b. Stanowisko do formowania prototypowych elementów kanałów wentylacyjnych.
c. Stanowisko do wytwarzania prototypowych kolan segmentowych.
d. Stanowisko badawcze do przeprowadzania prób zgrzewania.
e. Stanowisko badawcze do przeprowadzania prób walcowania.
f. Urządzenie do nakładania warstwy izolacyjnej
g. Kompresor
i. Stanowisko badawcze do pomiaru spadków ciśnienia
j. Stanowisko badawcze do pomiaru hałasu

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Do ustalenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymagań

Wiedza i doświadczenie

Brak wymagań

Potencjał techniczny

Brak wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymagań

Dodatkowe warunki

Brak wymagań

Warunki zmiany umowy

Uzasadniony wniosek Oferenta

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Brak wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
a. w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów,
b. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
c. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
e. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
f. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania pomiędzy Zamawiającym lub członkami organów Zamawiającego, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AJP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

32-020 Czarnochowice

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

505282817

NIP

6832012985

Tytuł projektu

Budowa centrum badań i rozwoju w obszarze technologii produkcji elementów wentylacyjnych

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0027/18-00
Liczba wyświetleń: 249