Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 08/2020

Data publikacji: 19.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1250643

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20/07/2020
W formie elektronicznej na adres e-mail: heyhunters@blockhunters.io lub
W formie pisemnej (pocztą lub kurierem) na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 72 I piętro, 90-318 Łódź

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Zgodnie z Regulaminem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Rozdział V ust. 15), w przypadku, gdy oferta złożona przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wybrana została jako najkorzystniejsza, niezbędne dane osobowe oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania) zamawiający publikuje w treści zapytania ofertowego w oknie „Informacja o wybranym wykonawcy”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

heyhunters@blockhunters.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48796949698

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja prac związanych z developmenetem Blockchain w ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych projektu „Opracowanie inteligentnej platformy automatyzującej proces audytowania smart contractów w sieci Blockchain” przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs „Szybka Ścieżka”, Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Block Solutions Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących development blockchain dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

W ramach projektu „Opracowanie inteligentnej platformy automatyzującej proces audytowania smart contractów w sieci Blockchain” zostanie stworzony system automatycznego audytowania smart contractów oparty o najnowsze zdobycze nauki z dziedziny algorytmów i sztucznej inteligencji.
Szczegółowy zakres zadań przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę obejmuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie współtworzenia narzędzia do automatycznej analizy kodu.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany czas trwania zlecenia: od 20.07.2020 do 31.08.2022 w wymiarze 160 godz. miesięcznie
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji zamówienia (tj. wydłużenia bądź skrócenia czasu realizacji prac).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który do realizacji zamówienia dedykuje osobę (lub sam wykonawca - jeżeli będzie realizował zamówienie osobiście) spełniającą łącznie następujące warunki:

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, uczestniczył w realizacji co najmniej 3 projektów z zakresu:
- pisania automatycznych testów aplikacji,
- architektury i testowania oprogramowania,
- korzystania z maszyny wirtualnej,

2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalności jest krótszy - w tym okresie, uczestniczył w roli eksperta w projektach wykorzystujących następujące technologie:
- JavaScript, Web3.js, node.js,
- RPC / gRPC / JSON,
- Python,
- C, C++, Lisp,
- WebAssembly, LLVM, Common Lisp

Weryfikacja kryterium 1 i 2 odbywa się̨ na podstawie załączonych przez oferenta oświadczeń.

3. Wykształcenie wyższe - minimum stopień magistra.

Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie listy osób dokumentującej spełnienie przedmiotowego wymogu załączonej do oferty oraz dorobku naukowego potwierdzonego CV wraz z listą publikacji wyznaczonego eksperta.

Dodatkowe warunki

Wszelkie wyniki prac realizowanych przez Oferenta stanowią własność Zamawiającego i obejmują wszystkie znane w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego pola ich eksploatacji i wykorzystania. Własność, o której mowa powyżej nie jest ograniczona pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym i terytorialnym i może być ona przenoszona przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z zespołem B+R zaangażowanym w realizację projektu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia w umowie z Wykonawcą kar umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie warunków realizacji zamówienia, zarówno na etapie podpisywania jak i realizacji umowy z Oferentem (na podstawie stosownych aneksów do umowy) w zakresie:
Terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie wynikać z przebiegu projektu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
Wszelkich zmian związanych z wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które mogą wpłynąć zarówno na sposób, jak i termin realizacji zadań w ramach projektu,
Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z CV oraz listą publikacji, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz ewentualnie innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (Załącznik 3);
Termin ważności oferty: 6 miesięcy liczone od daty od daty upływu terminu składania ofert.

Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Oferenta poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Stawka godzinowa brutto za wykonanie usługi przez Oferenta – 100 pkt.

Przez powyższe kryterium Zamawiający rozumie określony przez Oferenta koszt 1 godziny pracy związanej z realizacją prac związanych z developmenetem blockchain. Wskazana przez Oferenta cena odzwierciedla całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego w projekcie, co oznacza, że będzie traktowana przez Zamawiającego w następujący sposób:

w przypadku umowy zlecenie - koszt brutto brutto pracodawcy
w przypadku rozliczenia na podstawie faktury - cena jednostkowa brutto (netto+VAT)

Ocena w ramach kryterium (Pc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Pc = (Cn /Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena całkowita w ramach wszystkich złożonych ofert
Co – cena całkowita zaproponowana w badanej ofercie
Pc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i które zostały uznane za najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Wartości punktowe w kryterium ceny zostały podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Dodatkowe informacje:
W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niezgodnych z niniejszym zapytaniem ofertowym, niekompletnych lub niepotwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sposób wymagany przez Zamawiającego bez wzywania do uzupełnień ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny, na podstawie art. 70(1) § 3 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BLOCK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Henryka Sienkiewicza 72/1

90-318 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

693 299 312

NIP

7252284130

Tytuł projektu

Opracowanie inteligentnej platformy automatyzującej proces audytowania smart contractów w sieci Blockchain

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1193/18-00
Liczba wyświetleń: 274