Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2020/G/STEP7

Data publikacji: 18.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2020

Numer ogłoszenia

1250382

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.gruszka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gruszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227515933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu w ramach programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020”, projektu pod nazwą: “Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)”.

Przedmiot zamówienia

ZESTAW I
System reakcyjny z reaktorem do 100L, z pełną górną sekcją chłodnic, zestawem wkraplaczy, zaworów i systemem próżni z systemem pobierania próbek oraz dyszą czyszczącą CIP, mieszalnikiem 50L i mobilnym naczyniem 50L (łączna pojemność systemu do 200 L).

ZESTAW II

Reaktor szklany DN400/50 litrów (z naczyniem reakcyjnym, zaworem spustowym, pokrywą, mieszadłem, portem szybkiego dostępu, dyskiem bezpieczeństwa, mobilną ramą oraz dodatkowym wyposażeniem).
ZESTAW III

Skruber gazu DN150/50 litrów (z upakowaną kolumną, materiałem wypełnienia, kolbą kulistą 50L, chłodnicą, tacą ociekową, pompą oraz wyłącznikiem silnika)
ZESTAW IV

Nucza filtracyjna DN400/50 litrów., z płaszczem grzewczym i mieszadłem ręcznym wykonanym ze stali nierdzewnej

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: Lipiec 2020

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: Nie później niż do 1 listopada 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru i oceny ofert:

• Parametry techniczne (P) – 50 pkt (50%) – ilość punktów uzyskana za parametry urządzeń (załącznik 2)
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Parametry techniczne 50 % 50 Otrzymana ilość punktów za parametry urządzeń
(tabela-załącznik 2)
P = --------------------------------------------------------- x 50 pkt

Maksymalna ilość punktów za parametry urządzeń
(załącznik 2)

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) – 50 pkt (50%) – cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 50 % 50 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 50 pkt
Oferowana cena


Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = P + C

gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne”
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Do uzyskania jest maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres

Ogrodowa 2a

05-092 Kiełpin

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

22 751 59 33

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0887/19-00
Liczba wyświetleń: 325