Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1250075

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pytaniami oferentów przygotowane zostały w dn.24.06.2020r odpowiedzi i wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczące:
- stolarki okiennej i drzwiowej
- zagospodarowania terenu
- wyposażenia meblowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Składanie ofert
 W wersji papierowej ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej:
EDU CAMP Sp. z o.o.
ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce, pokój nr 102
„Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej” – OFERTA
Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8 00 do 15 00.

 Ofertę złożoną elektronicznie należy przesłać na adres kontakt@akademickasp.pl podając
w tytule: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej” – OFERTA.
W treści wiadomości należy wpisać: „Nie otwierać przed dniem: 1 lipca 2020 r. do godz. 10.15”. Plik oferty powinien być zahasłowany. Hasło należy podać w odrębnym mailu o tym samym tytule.

Termin złożenia oferty do 1 lipca 2020r. do godz. 10:00, dotyczy każdej formy składanych ofert: osobiście, pocztą, elektronicznie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@akademickasp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Skuza, Janina Kowalik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 360 266, 607 570 730

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
 Rozbudowa i nadbudowa łącznika istniejącego budynku szkoły z przeznaczeniem na powiększenie szatni, zespołu żywienia oraz pomieszczenie edukacyjne z zapleczem.
W wyniku rozbudowy i nadbudowy powierzchnia użytkowa wzrośnie o 222m2 .
Do remontu kapitalnego i przebudowy przeznacza się 79.83 m2
 Rozbudowa szkoły o dźwig dla osób niepełnosprawnych
 Przebudowa odcinka kablowego przyłącza elektrycznego (skrócenie)
 Rozbudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 15 mb,
 Przebudowa istniejącego przyłącza wody Φ 90 mm ,
 Budowa przyłącza wody Φ 63 mm
 Rozbudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci osiedlowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego .

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce (ŚWIĘTOKRZYSKIE, Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa poprawa warunków i wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach.

Przedmiot zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:
 Rozbudowa i nadbudowa łącznika istniejącego budynku szkoły z przeznaczeniem na powiększenie szatni, zespołu żywienia oraz pomieszczenie edukacyjne z zapleczem.
W wyniku rozbudowy i nadbudowy powierzchnia użytkowa wzrośnie o 222m2 .
Do remontu kapitalnego i przebudowy przeznacza się 79.83 m2
 Rozbudowa szkoły o dźwig dla osób niepełnosprawnych
 Przebudowa odcinka kablowego przyłącza elektrycznego (skrócenie)
 Rozbudowa przyłącza kanalizacji deszczowej 15 mb,
 Przebudowa istniejącego przyłącza wody Φ 90 mm ,
 Budowa przyłącza wody Φ 63 mm
 Rozbudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci osiedlowej
W ramach zamówienia należy wykonać następujące rodzaje robót:
1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
2) roboty ziemne
3) elementy konstrukcyjne
4) roboty murowe
5) izolacje
6) pokrycie dachu i obróbki blacharskie
7) podłoża i posadzki
8) stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
9) balustrady, poręcze i uchwyty łazienkowe
10) sufity podwieszane, obudowy g-k
11) tynki i okładziny wewnętrzne
12) roboty malarskie
13) urządzenia dźwigowe -montaż platformy samonośnej o udźwigu 400 kg, 2-przystankowej
14) roboty elewacyjne, ocieplenie, wyprawa elewacyjna
15) elementy zewnętrzne – wykonanie opaski przy budynku
16) elementy małej architektury
17) zieleń
18) instalacje wodno-kanalizacyjne
19) instalacje c.o.
20) instalacja gazowa
21) wentylacja mechaniczna
22) instalacje zewnętrzne: przyłącza wody, kanalizacji, deszczówki i gazu
23) instalacje elektryczne wewnętrzne
24) instalacje teletechniczne wnętrzowe

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45214210-5 - roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych,
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,
45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45410000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu przekazania placu budowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia: nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w następujących okolicznościach:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, ZAMÓWIENIE NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE PODMIOTOM POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa powyżej musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. Istnienie powiązania, o którym mowa powyżej będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu lub remoncie/modernizacji budynku/budynków, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda (słownie: czterysta tysięcy złotych), przy czym minimum jedna robota budowlana w obiekcie użyteczności publicznej (między innymi: budynki oświatowe, budynki służby zdrowia, budynki instytucji publicznych, handlu, gastronomii, sportu itp.)

Potencjał techniczny

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz.290 z póź. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn.28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dn.16.05.2006r. nr83 poz.578 z póź. zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z głównym przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: milion złotych 00/100)

Dodatkowe warunki

Nie określa się dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy, tj:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
1) Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy);
2) Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego, nie wymaga aneksu do umowy).
3) Podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w warunkach udziału w postępowaniu (taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego, nie wymaga aneksu do umowy).
4) Ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji.
5) Wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z Zamawiającym (taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego, nie wymaga aneksu do umowy).
6) Sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych.
7) Zmiana „Harmonogramu rzeczowo-finansowego” – jeżeli zaistnieją okoliczności, na które strony umowy nie miały wpływu przy dołożeniu należytej staranności, powodujące konieczność takiej zmiany (taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego, nie wymaga aneksu do umowy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku powiązań, tj. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
a) kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z głównym przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł
b.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub protokoły odbioru robót bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b.2 i b.3) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu planowanych do wykonania przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W ramach wykazu należy przedstawić informacje o osobach posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami ogólnobudowlanymi (wymaganie określone w pkt. 6.2 b.2) oraz o pracownikach wykonujących czynności w zakresie realizacji robót budowlanych zatrudnionych w ramach umowy o pracę (wymaganie określone w pkt. 6.2 b.3)
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone powyżej warunki udziału w postępowaniu uzna się za spełnione, jeżeli spełnia je chociaż jeden z Wykonawców. Wykonawca lub Wykonawcy nie spełniający w/w warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 7 lit. G podrozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych kwalifikowalności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) CENA - z wagą 60 % ,
2) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - z wagą 30%
3) OKRES GWARANCJI – z wagą 10%

Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone wg. następujących wzorów:

1) CENA - wartość kryterium (waga 60%) = 60pkt
Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób:
C min.
C = ------------ x 60 pkt
C bad.
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.

2) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -wartość kryterium (waga 30%) = 30pkt
Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób:
a) Termin realizacji do 30 listopada 2020r. = 30 pkt
b) Termin realizacji do 15 grudnia 2020r. = 15 pkt,
c) Termin realizacji do 31 grudnia 2020r. = 0 pkt
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 30 punktów.

3) OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI - wartość kryterium (waga 10%) = 10pkt
Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób:
a) Okres gwarancji od 73m-cy i więcej (powyżej 6lat)= 10 pkt,
b) Okres gwarancji od 61 m-cy do 72 m-cy włącznie (6lat) = 5 pkt,
c) Okres gwarancji do 60 m-cy włącznie (5lat) = 0 pkt,
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 10 punktów.

Wartość oferty ustala się jako sumę punktów, którą otrzymuje oferta za poszczególne kryteria oceny. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w toku oceny wynosi 100pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert mają taka liczbę punktów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, ZAMÓWIENIE NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE PODMIOTOM POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa powyżej musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. Istnienie powiązania, o którym mowa powyżej będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDU CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Leopolda Staffa 7

25-410 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413686661

NIP

6572840419

Tytuł projektu

Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa

Numer projektu

RPSW.07.04.00-26-0076/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana oferta Wykonawcy:
Firma Budowlano-Usługowa „EM-BUD”
26-026 Morawica, ul. Bukowa 4

Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona została w wyznaczonym terminie 01.07.2020r do godz. 10:00. Wykonawca nie podlegał wykluczeniu oraz spełniał postawione warunki udziału w postępowaniu. Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym, niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą możliwą ilość punktów- 100pkt oraz najwyższe oceny we wszystkich kryteriach oceny tj. kryterium cena-60pkt, termin realizacji zamówienia-60pkt oraz okres gwarancji-60pkt. Cena brutto oferty wynosi -1.500.000,00zł.
Liczba wyświetleń: 141