Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa) – etap II.

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249986

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu Rynek 38, sekretariat – pok. Nr 2 nie później niż dnia 01.07.2020 r. do godz. 11:00.
Jeżeli oferta wpłynie do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu Rynek 38 pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Dębosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 68 509 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa)
– etap II.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: PE fi 200 mm o długości 92 mb, PVC fi 200 mm o długości 15,0 mb wraz z przykanalikami z rur PVC fi 160 mm o łącznej długości 18 mb.
Odcinek przewidziany do wykonania to część kolektora A5 od studzienki S4 (istniejąca) do studzienki S11. Trasa przedmiotowego rurociągu została zmieniona (patrz załączony projekt zagospodarowania) w ramach odstępstwa zakwalifikowanego przez projektanta jako zmiana w sposób nieistotnie odbiegająca od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
− Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 6
− Przedmiar robót - załącznik Nr 7
− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik Nr 8
Dokumentacja ta jest załącznikiem do zapytania ofertowego i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie internetowej bazy konkurencyjności.
2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: bocheński Miejscowość: Nowy Wiśnicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa)
– etap II.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: PE fi 200 mm o długości 92 mb, PVC fi 200 mm o długości 15,0 mb wraz z przykanalikami z rur PVC fi 160 mm o łącznej długości 18 mb.
Odcinek przewidziany do wykonania to część kolektora A5 od studzienki S4 (istniejąca) do studzienki S11. Trasa przedmiotowego rurociągu została zmieniona (patrz załączony projekt zagospodarowania) w ramach odstępstwa zakwalifikowanego przez projektanta jako zmiana w sposób nieistotnie odbiegająca od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
− Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 6
− Przedmiar robót - załącznik Nr 7
− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik Nr 8
Dokumentacja ta jest załącznikiem do zapytania ofertowego i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie internetowej bazy konkurencyjności.

2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw własnych produktów lub producentów należy interpretować je jako przykładowe propozycje autorów definiujące standardy, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie przy realizacji robót. Produkty takie można zastąpić innymi równoważnymi materiałami/urządzeniami innych producentów o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających
parametrom zaproponowanym w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego oraz spełniających pozostałe wymagania wskazane w dokumentacji.
W przypadku proponowanych przez Wykonawcę materiałów, równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do oferty należy załączyć zestawienie zastosowanych równoważnych materiałów. Zastosowanie równoważnych materiałów oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
Wykonawca winien, wykazać, że oferowane w ramach roboty budowlanej materiały równoważne opisywanym przez Zamawiającego spełniają wymogi określone w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z

4. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres wskazany w formularzu ofertowym od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami działek na których realizowana będzie inwestycja
termin wykonania prac, z zastrzeżeniem, iż termin końcowy upływa w dniu 30.09.2020 r.
W tym celu niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do
właścicieli nieruchomości.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zaleca się sporządzenie wykazu zgodnie z załącznikiem do Zapytania ofertowego.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1.Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w załączniku do Zapytania ofertowego o którym mowa w pkt 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych, lub kapitałowych z zamawiającym, o których mowa w Rozdziale V pkt.5.2. niniejszego Zapytania ofertowego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik
Nr 3;
3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty – w sytuacji ustalonego w niniejszym postępowaniu wynagrodzenia rozumianego jako wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z art.629 k.c.;
4) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym do Zapytania ofertowego
(załącznik nr 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

2. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca złoży:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopi potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352),, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2.1. Ponadto do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy) zestawienie zastosowanych równoważnych materiałów z podaniem nazw producentów, w przypadku proponowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia.

3.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Najkorzystniejszą oferta będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

A ) CENA A (x) - 80 % = 80 pkt. ( waga kryterium)
B) OKRES GWARANCJI B (x) - 20 % = 20 pkt. ( waga kryterium)

Kryterium „CENA” A (x) - 80 % = 80 PUNKTÓW
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 80 punktów, otrzyma najniższa wśród cen brutto zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

A (x) = C min / C (x) x 80

gdzie:
A (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium” Cena ”.
C min - najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach
C (x) - cena brutto ocenianej oferty „x”
Punkty przyznawane będą w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium : „OKRES GWARANCJI” B (x) - 20 % = 20 pkt.
a) przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:
- minimalny (wymagany), tj. 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów,
- maksymalny, tj. 60 miesięcy, otrzyma 20 punktów
b) gwarancję w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

B (x) = [G (x) - 36] x 20
[60 - 36]

gdzie:
B (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji”
G (x) – gwarancja zawarta w ocenianej ofercie „x”
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 – m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Punkty przyznawane będą w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna ocena oferty:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niemniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz która uzyska najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru ( tj. najwyższą wartość wskaźnika W (x)):
W (x) = A (x) + B (x)
gdzie:
W (x) - wskaźnik oceny oferty
A (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena ”.
B (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2.Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NOWY WIŚNICZ

Adres

rynek Rynek 38

32-720 Nowy Wiśnicz

małopolskie , bocheński

Numer telefonu

146850912

Fax

14 685 09 11

NIP

8681021360

Tytuł projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa - aglomeracja Nowy Wiśnicz.

Numer projektu

RPMP.05.03.02-12-0032/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informacja o zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa) – etap II.
Zamawiający – Gmina Nowy Wiśnicz zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa) – etap II” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Firmę Usługowo-Handlową MONTER Artur Kasprzyk, ul. Matejki 6 32-700 Bochnia, na kwotę brutto 48.443,05 zł z którym Zamawiający w dniu 08.07.2020 r. podpisał umowę.

Zamawiający – Gmina Nowy Wiśnicz zawiadamia, iż w postępowaniu na budowę kanalizacji sanitarnej
na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa) – etap II, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy złożoną przez: Firmę Usługowo-Handlową MONTER Artur Kasprzyk, ul. Matejki 6 32-700 Bochnia.
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 01.07.2020 r. o godz. 10:36.
Cena oferty brutto: 48.443,05zł. Okres gwarancji : 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Zgodnie z Rozdziałem 6.5.2. pkt.11 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zmówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

W/w Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta spełnia wszystkie wymogi wymagane w zapytaniu ofertowym i została oceniona najwyżej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowy tj. tj. Cena – waga kryterium 80 pkt. i okres gwarancji waga kryterium 20 pkt. Razem 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 95