Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w przedsiębiorstwie P.H.U. Piotr Trubaj

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 01.07.2020 r. do godz. 09:00.
Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać listownie/osobiście na adres: P.H.U. Piotr Trubaj, Dawidy 51, 21-205 Jabłoń.
Na kopercie należy wpisać „Wykonanie prac termomodernizacyjnych w przedsiębiorstwie P.H.U. Piotr Trubaj” „Nie otwierać przed: 01.07.2020, godz. 10:00”.
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (formularz ofertowy z oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami) zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż określony w punkcie powyżej.
Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym złożeniu ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie firmy Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Trubaj, Piotr Trubaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 065 763, 502 731 663

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Zamawiającego mieszczących się w 21-205 Jabłoń ul. Krótka 7, działka nr. 2044 oraz w m. Przewłoka 107, 21-200 Parczew działka nr. 1056/1 w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków PHU Piotr Trubaj”.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje:
W miejscowości Jabłoń:
Termomodernizacja:
1. Termomodernizacja ścian piwnic (poniżej i powyżej poziomu terenu), ścian fundamentowych, ścian powyżej poziomu posadzki parteru.
2. Wymiana okien w ścianach piwnic, ścianach budynku.
3. Wymiana drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana drzwi na bramy rolowane.
5. Termomodernizacja dachu (płyty warstwowe wraz z obróbkami, izolacja stropu pośredniego).
6. Wymiana oświetlenia na oświetlenie w technologii LED.
Prace budowlane związane z OZE:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20,15 kW.
2. Montaż pompy ciepła powietrze – woda wraz z modernizacją istniejącego węzła cieplnego o mocy modulowanej min. 14,00 kW.
3. Instalacja CO – montaż klimakonwektora.
4. Instalacja systemu zarządzania energią.

W miejscowości Przewłoka:
Termomodernizacja:
1. Termomodernizacja ścian fundamentowych, oraz ścian powyżej poziomu terenu.
2. Wymiana okien.
3. Wymiana drzwi.
4. Termomodernizacja dachu poprzez ułożenie styro-papy na wierzchu.
5. Wymiana oświetlenia na oświetlenie w technologii LED.
Prace budowlane związane z OZE:
1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 5,04 kW.
2. Montaż pompy ciepła powietrze – woda wraz z modernizacją istniejącego węzła cieplnego o mocy modulowanej min. 4,00 kW.
3. Instalacja Centralnego Ogrzewania – nagrzewnica, grzejniki stalowe.
4. Instalacja systemu zarządzania energią.

Wyżej wymienione prace obejmują roboty budowlane wraz z zakupem, dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji powyższych prac z materiałów własnych oraz nowych.
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z Przedmiarami, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji istnieje możliwość dokonania własnego pomiaru w miejscu realizacji po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w zamieszczonych obowiązkowych załącznikach tj.: Zapytaniu ofertowym oraz w Przedmiarach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: parczewski Miejscowość: Jabłoń, Parczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wypełnienie założeń projektu pt. "Kompleksowa termomodernizacja budynków PHU Piotr Trubaj" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Zamawiającego mieszczących się w 21-205 Jabłoń ul. Krótka 7, działka nr. 2044 oraz w m. Przewłoka 107, 21-200 Parczew działka nr. 1056/1 w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków PHU Piotr Trubaj”.

Przedmiot zamówienia został precyzyjnie opisany w załączniku Zapytanie Ofertowe oraz w Przedmiarach robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: Lipiec 2020 r. – Maj 2021 r.
Przekroczenie wskazanego terminu realizacji skutkować będzie nałożeniem na wykonawcę kary w wysokości 15% wartości zamówienia brutto.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
• Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek)(Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

• Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na poprawną realizację przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

• Oferent musi dysponować odpowiednim potencjał technicznym, pozwalający na poprawną realizację zamówienia(Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia(Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

• Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu jest również wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości
15 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
• gotówce,
• poręczeniach bankowych,
• poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić lub przelać na rachunek bankowy nr 96 8055 0006 0300 1882 2003 0003 Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału).
Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
• zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
• zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (Załącznik nr 1 do zapytania).
2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania).
3. Oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 2)

Ponadto należy dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
• Kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie Przedmiaru.
• Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
• Cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy materiałów oraz wszelkich prac budowlanych związanych z termomodernizacją) - 70%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 70%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej.
• Gwarancja (przez gwarancję rozumie się gwarancję na prace termomodernizacyjne) - 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 15%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach.
Okres gwarancji na wykonane prace termomodernizacyjne: min. 5 lat. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż powyżej od daty odbioru przedmiotu zamówienia, oferta zostanie odrzucona.
• Czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili jej eliminacji - 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
R = (R godz. / R of) * 15%, gdzie:
R - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
R godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji wyrażony w godzinach;
R of - czas reakcji z oferty badanej wyrażony w godzinach.
Zaoferowany czas reakcji serwisowej w godzinach może wynieść max: 48 godzin. W przypadku zaoferowania Czasu reakcji serwisowej dłuższego niż powyżej, oferta zostanie odrzucona.
Ostateczna ilość punktów będzie liczona wg następującego wzoru: P= C+G+R. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Jeśli dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów to kryterium decydującym będzie cena przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV. (zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia). Oferenci zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Oferenta i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 tj.).
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się także Dostawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 1/Oświadczenie nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PIOTR TRUBAJ

Adres

21-205 Dawidy

lubelskie , parczewski

Numer telefonu

502731633

NIP

5391426437

Tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynków PHU Piotr Trubaj

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0070/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„ILBUD” Władysław Ilczyna, Lubiczyn 74, 21-211 Dębowa Kłoda
NIP: 5391000170

Data wpłynięcia: 01.07.2020, godz. 8:30
Cena oferty: 580 157,79 PLN netto; 713 594,08 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 160