Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kablowych linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 z podziałem na 2 zadania na terenie m. Lublin.

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249824

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO "ELEKTROWNIA -
WSCHÓD" S.A. W LUBLINIE PRZY ULICY FREZERÓW 13, SEKRETARIAT, DO DNIA 01.07.2020 r. GODZ. 11:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

asocha@tiew.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ANDRZEJ SOCHA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 135 200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kablowych linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 z podziałem na 2 zadania na terenie m. Lublin zgodnie ze specyfikacją konkursową TIEW/638/2020

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kablowych linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7 z podziałem na 2 zadania na terenie m. Lublin.

Kod CPV

45231400-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kablowych linii energetycznych SN 3xXRUHAKXs 1x240mm2 wraz z kanalizacją HDPE 40/3,7:
1. Zadanie 1 do 30.10.2020 r.: w rejonie ul. Ślusarskiej w Lublinie
2. Zadanie 2 do 31.12.2020 r.: w rejonie ul Frezerów w Lublinie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Wiedza i doświadczenie

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Potencjał techniczny

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ PKT. 3.1.

Dodatkowe warunki

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Warunki zmiany umowy

ZGODNIE Z PKT. 24 SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZGODNIE Z PKT. 25 SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Zamówienia uzupełniające

NIE PRZEWIDUJE SIĘ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI PRZEDSTAWIA ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPECYFIKACJI KONKURSOWEJ.

Wykluczenia

ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KONKURSOWĄ PKT. 6 ORAZ PKT. 10.5

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A.

Adres

Projektowa 1

20-209 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817492041

Fax

817492050

NIP

7122353855

Tytuł projektu

Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin

Numer projektu

POIS.01.04.01-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Termin wpłynięcia oferty 01.07.2020 r.

Zgodnie z zapisem pkt. 6.5. specyfikacji konkursowej TIEW/638/2020, po przeprowadzeniu rokowań handlowych przez Komisję Przetargową w dniu 09.07.2020 r. wybrana została Najkorzystniejsza Oferta wykonawcy:

ELPIE Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin

Zadanie nr 1:
Cena netto: 113.000,00 zł
Cena brutto: 138.990,00 zł

Zadanie nr 2:
Cena netto: 107.000,00 zł
Cena brutto: 131.610,00 zł
Liczba wyświetleń: 103