Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Data publikacji: 09.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1249165

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca w terminie do dnia 1.07.2020 r. godz. 12:00 na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Dec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 242 08 58

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe, obejmujące wykonanie projektu dla modernizacji i rozbudowy istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków oraz odpowiedniego uzupełnienia jej wyposażenia dla obiektów modernizowanej oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”
Zakres działań planowanych do wykonania dokumentacji w ramach zamówienia obejmuje następujące obiekty i elementy oczyszczalni ścieków:
1) Komora przelewu burzowego;
2) Budynek krat gęstych;
3) Modernizacja pompowni głównej – etap I;
4) Piaskownik w tym wykonanie AKPiA piaskownika;
5) Zbiornik retencyjny (możliwa adaptacja trzeciego osadnika Imhoffa);
6) Modernizacja pompowni ścieków II stopnia;
7) Modernizacja i rozbudowa reaktorów biologicznych;
8) Modernizacja osadników wtórnych wraz z komorą rozdziału;
9) Wykonanie stacji dmuchaw;
10) Modernizacja pompowni recyrkulacji;
11) Rozbudowa układu zagęszczania osadu;
12) Modernizacja układu pomiarowego ścieków oczyszczonych;
13) Wymiana klapy przeciwpowodziowej;
14) Wykonanie nowego kompletnego AKPiA;
15) Modernizacja systemu elektroenergetycznego;
16) Dostosowanie układu komunikacyjnego;
17) Wyposażenie obiektu w biofiltry redukujące uciążliwości zapachowe;
18) Sieci zewnętrzne i technologiczne.
Zgodnie z SIWZ i dokumentacją dla niniejszego postępowania zamieszczoną na stronie http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2020/

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Leżajsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. Kontrakt I: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej".

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie przez Wykonawcę ekspertyz stanu technicznego obiektów oczyszczalni, które określą stan techniczny poszczególnych obiektów bądź urządzeń wraz z informacją i opisem stanu obiektów i urządzeń określając jednocześnie zasadność ich remontu/modernizacji (dalszej eksploatacji – nadaje/nie nadaje się) oraz inwentaryzacji budowlanej obiektów oczyszczalni ścieków;
2) Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego szczegółowej koncepcji modernizacji (zawierającej co najmniej bilans, obliczenia, docelowy zakres obiektów do modernizacji/budowy/rozbudowy/remontu/wyłączenia z eksploatacji, wstępny dobór maszyn i urządzeń, lokalizację, standardy materiałowe, kosztorys wstępny itp.);
3) Wykonanie mapy do celów projektowych, planu zagospodarowania terenu, badań geologicznych;
4) Sporządzenie projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ – wszystkie branże (po uzyskaniu wymaganych materiałów, map, przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp.), zatwierdzenie go u Zamawiającego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów wszystkich wymaganych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w tym pozwolenia wodnoprawnego i zmiany decyzji środowiskowej – jeśli będzie wymagane);
5) Zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń;
6) Sporządzenie projektów wykonawczych – wszystkie branże oraz ich zatwierdzenie u Zamawiającego;
7) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – wszystkie branże;
8) Sporządzenie Przedmiarów robót oraz Kosztorysów Inwestorskich – wszystkie branże;
9) Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia – wszystkie branże.
10) Pełnienie Nadzoru autorskiego w trakcie budowy i rozruchu technologicznego

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące, co najmniej:
1) Koncepcję techniczno – technologiczną;
2) Projekt organizacji ruchu oczyszczalni;
3) Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 9 lutego 2016 r.
4) Wnioski materiałowe – zgodnie z którymi zatwierdzi u Zamawiającego proponowane do wbudowania/zastosowania urządzenia, wyposażenie, materiały budowlane, itp.
5) Projekty branżowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę.
6) Raport o oddziaływaniu na środowisko (jeśli zajdzie potrzeba), wykonany zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo ochrony środowiska /Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska/, wraz z późniejszymi zmianami.
7) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego.
8) Projekt rozruchu oczyszczalni.
9) Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni (w tym pozwolenie wodnoprawne, jeśli będzie wymagane).

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w § 27. p. 1.4 regulaminu udzielania zamówień sektorowych Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm)
w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wysokich kosztów lub;
2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego lub;
3) zamówienie dodatkowe ma na celu zwiększenie wartości środka trwałego lub wpływa na polepszenie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Niniejsze zamówienie powinno zostać wykonane w terminie wskazanym w ofercie, przy czym nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Wykonanie usługi w terminie oznacza przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami i opracowaniami, będącymi przedmiotem zamówienia i wymaganych przepisami obowiązującego prawa.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
W okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu robót budowlanych obejmujących budowę/ modernizację/ rozbudowę/ przebudowę zespołu urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 m3/dobę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;

1)) Specjalista Kluczowy nr I – Główny projektant / projektant technolog (pełniący funkcję kierownika zespołu projektowego) – 1 osoba;
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta oraz wykonanie co najmniej jednego projektu polegającego na zaprojektowaniu budowy/ modernizacji/ rozbudowy/ przebudowy zespołu urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2 000 m3/dobę,

2)) Specjalista Kluczowy nr II – Projektant konstruktor - 1 osoba:
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta;

3)) Specjalista Kluczowy nr III – Projektant elektryk – 1 osoba;
- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta oraz wykonanie co najmniej jednego projektu polegającego na zaprojektowaniu budowy/ modernizacji/ rozbudowy/ przebudowy stacji transformatorowej średniego napięcia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją dla niniejszego postępowania zamieszczoną na stronie http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2020/

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją dla niniejszego postępowania zamieszczoną na stronie http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2020/

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
1. Cena – 70 pkt
2. Termin wykonania – 15 pkt
3. Doświadczenie osób – 15 pkt

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).
Porównywaną ceną będzie cena brutto.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

4. Zasady oceny kryterium Termin wykonania

Ocenie podlegać będzie zadeklarowany termin wykonania Zamówienia, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy.
Liczba przyznanych punktów w Kryterium Termin wykonania dla poszczególnych ofert, maksymalnie 15 pkt przyznawane w następujący sposób:
za zaoferowanie Terminu wykonania - 12 miesięcy – 0 pkt
za zaoferowanie Terminu wykonania - 10 miesięcy – 15 pkt

Uwaga; W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia z podanych dwuch okresów oferowanego Terminu wykonania, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najdłuższy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów.
5. Zasady oceny kryterium Doświadczenie osób;

Ocenie i punktacji podlegać będzie doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia tj. do pełnienia funkcji Głównego projektanta / Projektanta technologa w związku z czym nie dopuszcza się przedstawienia innej osoby, aniżeli osoba wskazana do pełnienia w/w funkcji w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 niniejszej IDW. Doświadczenie osób należy przedstawić w wykazie osób (załącznik nr 7 do IDW).

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

1) za wykazanie dysponowania osobą Głównego projektanta / Projektanta technologa (Specjalista Kluczowy nr I), która oprócz wymaganego w pkt 9.2.4) 1)) IDW doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt polegający na zaprojektowaniu budowy/ modernizacji/ rozbudowy/ przebudowy zespołu urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 2 000 m3/dobę,
- 5 pkt za każdą taką wykazaną usługę, nie więcej jednak niż 15 pkt (ocenie punktowej podlega dodatkowe niż wykazywane i wymagane w ramach pkt 9.2.4) 1)) doświadczenie zawodowe tej osoby)

Wykluczenia

Zgodnie z SIWZ i dokumentacją dla niniejszego postępowania zamieszczoną na stronie http://mzklezajsk.pl/i/przetargi/2020/

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W LEŻAJSKU

Adres

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3

37-300 Leżajsk

podkarpackie , leżajski

Numer telefonu

17/242-08-58

Fax

17/242-62-06

NIP

8160001975

Tytuł projektu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0155/16-01
Liczba wyświetleń: 208