Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do ośrodka ARKA w Supraślu

Data publikacji: 16.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2020

Numer ogłoszenia

1248392

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2020 roku, do godz. 13.00 na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia, w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej na adres:
Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
Caritas Archidiecezji Białostockiej,
ul. Warszawska 32
15-077 Białystok

Oferta na: „Dostawę wyposażenia do ośrodka ARKA w Supraślu" znak sprawy: 1/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 26.06.2020 r. godz. 14.00

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji.
4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY",
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku, dnia 26.06.2020 roku, godz. 14.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Jerzy Sęczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697 020 098

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do ośrodka ARKA w Supraślu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Supraśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia jest wybór najkorzystniejszych ofert na dostawę wyposażenia do ośrodka ARKA w Supraślu. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Moje miejsce - ARKA”, zgodnie z kryteriami wyboru ofert zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu. Przedmiot zamówienia przedstawiono w załącznikach do ogłoszenia.
Ww. projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do ośrodka ARKA w Supraślu. Zamówienie zostało podzielone na pięć pakietów:
Pakiet 1 – Meble
Pakiet 2 – Sprzęt AGD, RTV, komputerowy
Pakiet 3 – Wyposażenie użytkowe
Pakiet 4 – Rolety okienne
Pakiet 5 – Sprzęt rehabilitacyjny
Wykonawca może złożyć 1 ofertę na wybrane pakiety.
Wyposażenie ujęte w pakietach musi być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019), a udzielony okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do dostawy, montażu i przeprowadzenia instruktażu użytkowania sprzętu (nie dotyczy pakietu 3).
Dokładny opis zamówienia w ramach poszczególnych pakietów zawarty jest w załącznikach do ogłoszenia.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
30213300-8 Komputer biurkowy
30232110-8 Drukarki laserowe
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy wyposażenia w ramach każdego z pięciu pakietów powinny być zrealizowane w ciągu 45 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury/ rachunku po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Nie przewiduje się dzielenia wynagrodzenia na części oraz zaliczek.

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Obligatoryjnie wymagane jest aby Wykonawca składający ofertę do pakietu 1 (meble) oraz 4 (rolety okienne) dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej. Wizji lokalnej można dokonać do dnia 25 czerwca 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Zamawiającym telefonicznie pod numerem telefonu: Ks. Jerzy Sęczek: 697 020 098.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Warunkami tymi, które przewidział Zamawiający mogą być:
1) konieczność zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia, gdy związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
3) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron;
4) ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu;
b) siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c;
c) wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej zadanie,
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1).
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Strony Umowy powinny poinformować się pisemnie w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. W przypadku ofert do pakietu 1 (meble) wymagane jest:
a) załączenie potwierdzenia odbycia wizji lokalnej,
b) dostarczenie próbki płyty akrylowej przygotowanej w następujący sposób:
Próbka wykonana z płyty akrylowej o wymiarach 20 x 20 cm +/- 10%, oklejona ABS klejem poliuretanowym wodoodpornym. Próbka powinna być przedstawiona w taki sposób, aby widoczne były: kolor i grubość okleiny, struktura wewnętrzna (przekrój płyty), grubość wykonanej doklejki krawędzi (dwa boki wraz z narożnikiem oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm). Krawędzie elementów płytowych powinny być zaokrąglone o promieniu R2
3. W przypadku ofert do pakietu 4 (rolety okienne) wymagane jest:
a) załączenie potwierdzenia odbycia wizji lokalnej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzona i weryfikowana będzie zgodnie z jednym kryterium, którym jest łączna cena brutto.
Cena dotyczy ceny za kompleksową usługę zgodnie z umową.
C=(Cm/Cb)*100%
Cm - cena ryczałtowa brutto najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - cena brutto analizowanej oferty

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1- 8 ustawy Pzp.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Adres

Warszawska 32

15-077 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856519008

Fax

856519008

NIP

5421950380

Tytuł projektu

Moje miejsce - ARKA

Numer projektu

RPPD.08.04.02-20-0002/18-00

Inne źródła finansowania

Środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dokonano wyboru następujących ofert:
1. Pakiet 1 – Meble: TOBO Datczuk Spółka Jawna wartość: 154 561,80 zł brutto, data wpływu: 26.06.2020r.
2. Pakiet 2 – Sprzęt AGD, RTV, komputerowy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. wartość: 31 072,26 zł brutto, data wpływu: 26.06.2020r.
3. Pakiet 3 – Wyposażenie użytkowe: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa wartość: 17 697,24 zł brutto, data wpływu: 26.06.2020r.
4. Pakiet 4 – Rolety okienne: TOBO Datczuk Spółka Jawna wartość: 19 680,00 zł, data wpływu: 26.06.2020r.
5. Pakiet 5 – Sprzęt rehabilitacyjny: ERES MEDICAL Sp. z o.o. wartość: 10 998,00 zł brutto, data wpływu: 26.06.2020r.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż przeznaczona kwota zamówienia, łączna na wszystkie pakiety wynosi: 237 390,00 zł.
W pakiecie 1 oraz 4 oferta Tronus Polska Sp. z o.o. została odrzucona z powodu niespełnienia wymagań: tj. nie odbyto obligatoryjnie wymaganej wizji lokalnej, a do oferty w Pakiecie 1 nie dołączono również wymaganej wraz z ofertą próbki płyty akrylowej.
Liczba wyświetleń: 238