Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowego pojazdu szynowo-drogowego / Delivery of a new road-rail vehicle

Data publikacji: 01.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1248040

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano załącznik "Pytania i wyjaśnienia" - aktualizacja z dnia 15.06.2020
Dodano załącznik "Pytania i wyjaśnienia" - aktualizacja z dnia 23.06.2020
Dodano załącznik "Pytania i wyjaśnienia" - aktualizacja z dnia 25.06.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 01.07.2020 włącznie w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. MLabs sp. z o.o. ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: Oferta na dostawę pojazdu szynowo-drogowego - nie otwierać do 01.07.2020 włącznie.
Ceny w ofercie mają być to kwoty netto i brutto wyrażone cyfrowo i słownie.
Oferta ma być napisana w języku polskim albo angielskim, czytelną i trwałą techniką.
Oferta ma obejmować całość zamówienia.
Oferenci składają następujące dokumenty:
1) ofertę cenową,
2) oświadczenia Oferenta że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
3) parafowany wzór umowy,
4) wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach, dostaw odpowiadających wymogom sformułowanym w punkcie "Warunki udziału w postępowaniu" z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,
5) opis techniczny proponowanego pojazdu szynowo-drogowego z uwzględnieniem wymagań z specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6) proponowany harmonogram realizacji zamówienia

W związku z sytuacją epidemiologiczną dozwolone jest też składanie ofert w postaci elektronicznej - skan wszystkich dokumentów należy wysyłać na adres blazej.soltowski@mlabs.pl

The offer should be submitted by 01.07.2020 inclusive in a sealed, non-transparent envelope at the headquarters of the Employer, i.e. MLabs sp.z o.o. ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan. The envelope should bear the name and address of the contracting authority, the name and address of the bidder and the inscription: Offer for road-rail vehicle - do not open until 01/07/2020 inclusive.
The prices in the offer are to be net and gross amounts expressed in figures and in words.
The offer should be written in Polish or English, in a legible and durable technique.
The offer is to cover the entire order.
Bidders submit the following documents:
1) price offer,
2) the Bidder's statement that:
a) has the authority to perform specific activities or activities, if acts impose the obligation of such authorizations,
b) has the necessary knowledge and experience and has the technical potential and people capable of performing the contract,
c) is in an economic and financial situation ensuring the performance of the contract,
d) about the lack of capital or personal connections between the Contractor and the Employer
3) initialed specimen contract,
4) a list of deliveries made in the last 3 years, meeting the requirements set out in the "Conditions of participation in the procedure" with the subject, dates and recipients, and documents confirming that these deliveries have been made properly,
5) technical description of the proposed rail-road vehicle, taking into account the requirements of the tender specifications
6) the proposed timetable for carrying out the order

Due to the epidemiological situation, it is allowed to submit offers in electronic form - all documents should be scanned and sent to blazej.soltowski@mlabs.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

blazej.soltowski@mlabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Błażej Sołtowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693325429

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego dwutorowego pojazdu specjalnego i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do jego eksploatacji. Pojazd przeznaczony będzie do przewozu aparatury badawczo-pomiarowej, która w czasie jazd na miejskich sieciach tramwajowych dokonywać będzie wielorakich pomiarów zachowania się zarówno pojazdu jak i infrastruktury po której będzie się poruszał.

The subject of the order is the delivery of one brand new road-rail speciality vehicle and specialized equipment necessary for its operation. Vehicle will be intended for tram track diagnostic purposes and will carry the measuring and testing equipment. It will process measurements and collect the data of city’s tram track network. Vehicle’s equipment will be able to show the vehicle’s behaviour and infrastructure’s feedback during the operational processes.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pojazdu szynowo-drogowego ma na celu wykonanie przez Zamawiającego projektu nr POIR.01.02.00-00-0190/16-00 pt. „Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia będzie nosicielem systemu badawczego będącego elementem kluczowym powyższego projektu.

The purpose of the delivery of a rail-road vehicle is to carry out by the Employer the project no. POIR.01.02.00-00-0190 / 16-00 entitled "Measuring tram for measuring parameters and assessing the state of infrastructure", co-financed by the European Regional Development Fund under Measure 1.2 of the Intelligent Development Operational Program.
The subject of the contract will be the carrier of the research system being a key element of the above project.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego dwutorowego pojazdu specjalnego i specjalistycznego sprzętu niezbędnego do jego eksploatacji. Pojazd przeznaczony będzie do przewozu aparatury badawczo-pomiarowej, która w czasie jazd na miejskich sieciach tramwajowych dokonywać będzie wielorakich pomiarów zachowania się zarówno pojazdu jak i infrastruktury po której będzie się poruszał.

The subject of the order is the delivery of one brand new road-rail speciality vehicle and specialized equipment necessary for its operation. Vehicle will be intended for tram track diagnostic purposes and will carry the measuring and testing equipment. It will process measurements and collect the data of city’s tram track network. Vehicle’s equipment will be able to show the vehicle’s behaviour and infrastructure’s feedback during the operational processes.

Kod CPV

34144000-8

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z załącznikami.

According to the attached documentation.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do wskazanego miejsca (miasto z linią tramwajową) na terenie RP do 30.04.2021. Szczegółowy harmonogram realizacji do zaproponowania przez Oferenta.


Delivery to the indicated place (city with a tram line) in Poland up to 30.04.2021. A detailed implementation schedule to be proposed by the Bidder.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie dostawę, co najmniej 5 nowych pojazdów szynowo-drogowych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawca może przedłożyć wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających wymogom sformułowanym powyżej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Oferent musi posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia.

Bidder who, within the last 3 years before the initiation of this proceeding, and if the period of business activity is shorter - in this period, have duly delivered at least 5 new road rail vehicles may apply for the contract. In the case of periodic or continuous benefits, the Bidder may submit a list of deliveries made over the last three years before initiating the procedure.
In order to confirm the fulfillment of the above condition, the Bidder shall submit a list of deliveries made in the last 3 years, and if the period of business activity is shorter - in this period, deliveries meeting the requirements formulated above with their value, subject, dates of execution and recipients, and documents confirming that these deliveries were made duly.

The Bidder must have the necessary authorization to perform the contract.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie dostawę, co najmniej 5 nowych pojazdów szynowo-drogowych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Wykonawca może przedłożyć wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających wymogom sformułowanym powyżej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Bidder who, within the last 3 years before the initiation of this proceeding, and if the period of business activity is shorter - in this period, have duly delivered at least 5 new road rail vehicles may apply for the contract. In the case of periodic or continuous benefits, the Bidder may submit a list of deliveries made over the last three years before initiating the procedure.
In order to confirm the fulfillment of the above condition, the Bidder shall submit a list of deliveries made in the last 3 years, and if the period of business activity is shorter - in this period, deliveries meeting the requirements formulated above with their value, subject, dates of execution and recipients, and documents confirming that these deliveries were made duly.

The bidder must have the necessary knowledge and experience to perform the contract.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie dostawę, co najmniej 5 nowych pojazdów szynowo-drogowych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych Oferent może przedłożyć wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Oferent przedkłada wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających wymogom sformułowanym powyżej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Oferent musi dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Bidder who, within the last 3 years before the initiation of this proceeding, and if the period of business activity is shorter - in this period, have duly delivered at least 5 new road rail vehicles may apply for the contract. In the case of periodic or continuous benefits, the Bidder may submit a list of deliveries made over the last three years before initiating the procedure.
In order to confirm the fulfillment of the above condition, the Bidder shall submit a list of deliveries made in the last 3 years, and if the period of business activity is shorter - in this period, deliveries meeting the requirements formulated above with their value, subject, dates of execution and recipients, and documents confirming that these deliveries were made duly.
The Bidder must have the technical potential to perform the contract.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować odpowiednimi osobami do wykonania zamówienia.

Bidders applying for a contract should have persons capable of performing the contract.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec Oferenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe.

Bidders applying for the contract should be in a stable economic and financial situation guaranteeing the execution of the contract in question. Insolvency proceedings may not be conducted against the Bidder.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączoną dokumentacją.

According to the attached documentation.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załączoną dokumentacją.

According to the attached documentation.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączoną dokumentacją.

According to the attached documentation.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załączoną dokumentacją.

According to the attached documentation.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do zdobycia jest maksymalnie 100 pkt według wzoru O = C + T + G.
O - ocena całkowita
Oceny przyznawane są zgodnie w poniższych kategoriach.
C - Cena - 70 pkt
T - Termin dostawy - 15 pkt
G - Gwarancja - 15 pkt

Cena jest to kwota netto wyrażona w złotych.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 70.

Termin dostawy - punkty są przyznawane za dostawę przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż termin ostateczny w zamówieniu.
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 30.04.2021 - 0 pkt
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 31.03.2021 - 3 pkt
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 28.02.2021 - 7 pkt
Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 31.01.2021 i wcześniej - 15 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium Termin dostawy wynosi 15

Gwarancja - punkty przyznawane są zgodnie z poniższą punktacją. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesiące – 3 pkt
48 miesięcy – 6 pkt
54 miesiące – 10 pkt
60 miesięcy – 15 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium Gwarancja wynosi 15

Bidder can get a maximum of 100 points according to the formula O = C + T + G.
O - overall rating
Ratings are given in the categories below.
C - Price - 70 points
T - Delivery time - 15 points
G - Warranty - 15 points

The price is the net amount expressed in PLN.
Points awarded for the price criterion will be calculated according to the following formula:
C = (Cmin: C0) x 70
where:
C - number of points awarded to a given offer,
Cmin - the lowest price among valid offers, C0 - the calculated price of the examined offer.
The maximum number of points to be obtained by the Bidder in the price criterion is 70.

Delivery time - points are awarded for delivery of the subject of the contract within a shorter period than the deadline in the order.
Delivery of the subject of the order within 30.04.2021 - 0 points
Delivery of the subject of the order within 31.03.2021 - 3 points
Delivery of the subject of the order within 28.02.2021 - 7 points
Delivery of the subject of the order within 31.01.2021 and earlier - 15 points
The maximum number of points to be obtained by the Bidder in the criterion Delivery time is 15

Warranty - points are awarded according to the following points. The minimum warranty period is 36 months.
36 months - 0 points
42 months - 3 points
48 months - 6 points
54 months - 10 points
60 months - 15 points
The maximum number of points to be obtained by the Bidder in the Guarantee criterion is 15

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c. przekracza przewidziany budżet na przedmiot zamówienia,
d. oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

1. The contracting authority shall reject an offer if:
a. its content does not correspond to the content of this inquiry or is incomplete
b. its submission is an act of unfair competition within the meaning of the provisions on unfair competition,
c. exceeds the budget foreseen for the subject of the contract,
d. the bidder did not provide explanations regarding the content of the submitted bid,
e. the offer does not meet the conditions for participation in the proceedings of this request for proposal,

The Employer may not award the contract to entities related to it by capital or in person. Capital or personal relationships are understood as mutual connections between the Employer or persons authorized to incur obligations on behalf of the Employer or persons performing on behalf of the Employer activities related to the preparation and carrying out of the contractor selection procedure and the Contractor, consisting in particular of:
a) participation in the company as a partner in a civil law partnership or partnership;
b) owning at least 10% of shares or stocks;
c) performing the function of a member of the supervisory or management body, proxy, proxy;
d) being married, in a relationship of relationship or affinity in a straight line, relationship of the second degree or affinity of the second degree in the collateral line or in relation to adoption, care or guardianship.

The Contractor shall make a declaration of the lack of capital or personal connections between the Contractor and the Employer.

The excluded Contractor's bid is considered rejected.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kaliska 21

61-131 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

693 325 429

NIP

7822533401

Tytuł projektu

Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0190/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Copma Polska Sp. z o.o. Halicka 9, 31-036 Kraków, Polska; 01.07.2020; 1 799 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 282