Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa przemysłowych kamer cyfrowych

Data publikacji: 22.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1247892

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 24.06.2020 zmieniono załącznik "Opis przedmiotu zamówienie" w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzenia. Zmiana dotyczy uszczegółowienia długości, średnicy i rozdzielczości optycznej obiektywów. Jednocześnie wydłużono termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie skanu przygotowanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: piotr.penkala@evatronix.com
2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.penkala@evatronix.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Penkala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694929229

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 kompletów przemysłowych kamer cyfrowych z obiektywami.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowych przemysłowych kamer cyfrowych z obiektywami na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych przemysłowych kamer cyfrowych o wysokiej czułości i niskim poziomie szumów wraz z obiektywami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Kod CPV

32333200-8

Nazwa kodu CPV

Kamery wideo

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania Umowy/Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu są określone w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu są określone w załącznikach.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu są określone w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu są określone w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu są określone w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.
Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z oświadczeniami według wzoru.
Zamawiający wymaga podpisania obustronnego umowy/zamówienia z wykonawcą według załączonego wzoru.
W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień i uzupełnień dokumentów i oświadczeń, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Urządzenie powinno być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.
Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone urządzenie będzie spełniało wszystkie wymagania wskazane w Zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
Urządzenie zostanie dostarczone w nienaruszonym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca dostarczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół odbioru dostawy według wzoru stanowiącego do Zapytania ofertowego.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie dostawy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 7 dni.
Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
W razie różnicy pomiędzy wymaganiami sformułowanymi w treści zapytania w formularzu Bazy i w załącznikach pierwszeństwo mają zapisy w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach postępowania.
Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy elektronicznej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wraz oświadczeniami według wzoru w załączniku: Wzór oferty wraz z oświadczeniami oferenta.docx.
Opis przedmiotu zamówienia wraz wymaganiami technicznymi w załączniku.
Wzór umowy/zamówienia w załączniku.
Wzór protokołu odbioru w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:
Cena brutto 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najniższej cenie brutto.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EVATRONIX SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wiktora Przybyły 2

43-300 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

334995900

Fax

334995918

NIP

5470052391

Tytuł projektu

Rozwój technologii skanowania 3D umożliwiającej realizację nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczności

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-033G/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Balluff Sp. z o.o.; ul. Graniczna 21A, 54-516 Wrocław; data: 29.06.2020; cena: 7493,60 EUR netto
Liczba wyświetleń: 119