Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup centrum obróbczego do cięcia laserem – 1 sztuka, tokarka CNC –1 sztuka oraz frezarka CNC – 1 sztuka

Data publikacji: 01.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1247870

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy że dniu 09.06.2020 r. wprowadzono następujące zmiany w treści Zapytania ofertowego:

- dokonano aktualizacji logotypów zamieszonych w załącznikach do niniejszego Zapytania ofertowego.
- w treści załącznika nr 3 – Oświadczeniu o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu było: „Posiadamy status producenta lub partnera lub dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy oferowanego oprogramowania.” oraz „Posiadajmy certyfikat…”. Po zmianach jest: „Posiadamy status producenta lub partnera lub dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy oferowanego przedmiotu zamówienia.” oraz „Posiadamy certyfikaty…”.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na termin składania ofert określony w Zapytaniu ofertowym.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie (w formacie .pdf lub .jpg) na adres: przetarg@propoint.pl, w tytule wiadomości wpisując „Oferta w zapytaniu nr 1247870”
2. W wersji papierowej do siedziby firmy:
ProPoint sp. z o.o. Sp. K.
ul. Bojkowska 37R
44-100 Gliwice
w kopercie z dopiskiem „Oferta w zapytaniu nr 1247870”

Sposób przygotowania oferty:
• każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych,
• oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
• zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
Oferta musi zawierać:
• pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),
• dane osoby do kontaktu
• odniesienie się do każdego z zamieszczonych warunków udziału w postępowaniu,
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert,
• datę przygotowania i data ważności oferty,
• szczegółowy opis oferowanego produktu,
• warunki i termin płatności,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.


Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. „Opracowanie energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej” w ramach Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert,
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny
- do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
- do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@propoint.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Wrzeszcz, e-mail: krzysztof.wrzeszcz@propoint.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 735 995 356

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy 1 sztuki centrum obróbczego do cięcia laserem, 1 sztuki tokarki CNC oraz 1 sztuki frezarki CNC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 1 sztuki centrum obróbczego do cięcia laserem, 1 sztuki tokarki CNC oraz 1 sztuki frezarki CNC jest niezbędna do realizacji projektu „Opracowanie energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór 1 sztuki centrum obróbczego do cięcia laserem, 1 sztuki tokarki CNC oraz 1 sztuki frezarki CNC. Z uwagi na ograniczenia limitów znaków, opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Czas realizacji dostawy i instalacji nie później niż do 30.11.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które są zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają łącznie następujące warunki:
1. oferent posiada status producenta lub partnera lub dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy oferowanego produktu
2. zapewnią bezpłatną dostawę wraz z montażem i szkoleniem.
3. zapewnią, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizowali (wykonali) w sposób należyty co najmniej pięć dostaw każdego oferowanego modelu maszyny tj. wycinarki laserowej o mocy 3000W i większej, tokarki z dodatkową osią Y i frezarki 5 osiowej. Na potwierdzenie oferent zobowiązany jest przedłożyć stosowny dokument wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie (np. list referencyjny, protokół odbioru maszyny, oświadczenie itp.)
4. posiadają certyfikat
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015

Spełnienie warunku wskazanego w punkcie 1 i 2 weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszego postępowania. Spełnienie warunku wskazanego w punkcie 3 weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do niniejszego postępowania oraz dodatkowo złożonego stosownego dokumentu opisanego w punkcie 3. Spełnienie warunku wskazanego w punkcie 4 weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 oraz dodatkowo złożonych kopii aktualnych certyfikatów.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i z powodu:
a) rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
b) działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
c) zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy
d) zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia
e) w przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe
f) w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia
g) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in. z przyczyn:
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
- otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik 1)
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 2).
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena całkowita netto – 60 pkt (60%) 1
2) Długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach – 20 pkt. (20%)
3) Czas reakcji serwisu wyrażony w godzinach od daty zgłoszenia awarii – 5 pkt. (5%)
4) Rodzaj korpusu maszyny dot. centrum obróbczego do cięcia laserem – 15 pkt. (15%)

1 W przypadku ceny wyrażonej w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert tj. z dnia 01.07.2020 r.

Cena całkowita netto.
Liczba punktów w kryterium „cena całkowita netto” będzie przyznawana według wzoru:

P_(i )= Cmin/C_i x 60 pkt., gdzie:

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena całkowita netto”
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”


Długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach.
Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji miesiącach.” będzie przyznawana zgodnie z poniższą punktacją:

Okres gwarancji na wycinarkę laserową z wyłączeniem rezonatora:
– poniżej 24 miesięcy – 0 pkt
– 24 miesięcy i więcej – 5 pkt.

Okres gwarancji na rezonator typu fiber:
– poniżej 36 miesięcy – 0 pkt
– 36 miesięcy i więcej – 5 pkt

Okres gwarancji na tokarkę:
– poniżej 12 miesięcy – 0 pkt
–12miesięcy i więcej- 5 pkt.

Okres gwarancji na frezarkę:
– poniżej 12 miesięcy – 0 pkt
– 12 miesiące i więcej - 5 pkt.


Czas reakcji serwisu wyrażony w godzinach od daty zgłoszenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
Liczna punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu wyrażony w godzinach od daty zgłoszenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej” będzie przyznawana zgodnie z poniższą punktacją:

– do 24 godzin 5 pkt.
– powyżej 24 godzin 0 pkt.

Rodzaj korpusu maszyny dot. centrum obróbczego do cięcia laserem.
Liczba punktów w kryterium „Rodzaj korpusu maszyny” będzie przyznawany zgodnie z poniższą punktacją:

– Rama maszyny - odlew żeliwny – 15 pkt.
– Rama maszyny – konstrukcja spawana – 10 pkt.
– Rama maszyny – odlew z tworzyw syntetycznych, polimerobetonu – 5 pkt.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie warunki formalne postawione w Zapytaniu ofertowym.
W przypadku dwóch ofert z tą samą liczbą punktów zostanie wybrana oferta mająca więcej punktów w zakresie ceny/ z niższą ceną.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zawarcie umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego zapytania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Bojkowska 37 R

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

695 596 967

NIP

6312558212

Tytuł projektu

Opracowanie energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1032/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.
ul. Trasa Nikodema i Józefa Renców 33
40-865 Katowice

Data wpłynięcia oferty: 29.06.2020
Cena: Netto: 3 079 201,25 PLN /692 500,00 EURO; Brutto 3 787 417,54 PLN/ 851 775,00 EURO
Liczba wyświetleń: 367