Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa dostawy licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) obejmującego moduły: Platforma edukacyjna, System rekrutacyjny oraz realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ZSI.

Data publikacji: 31.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1247858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul.Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa do dnia 01.07. 2020r. do godz. 16.00. Osobą do kontaktu jest , Maciej Janas, tel. 34 368 4200, e-mail: sekretariat@ap.edu.pl.

2. Wykonawca może sporządzić tylko jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2).

3. Ofertę należy przygotować w wersji tradycyjnej - papierowej (ze wskazaniem nazwy postępowania) i dostarczyć bezpośrednio na adres określony w pkt 1) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres określony w pkt 1) i opatrzyć nr AD/01/2020.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

6. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

7. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej.

8. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania – Formularz ofertowy.

W Formularzu ofertowym Wykonawca poda:
1) cenę za wykonanie usługi.
2) termin udostępnienia pilotażowej wersji Systemu,
3) liczbę gotowych funkcjonalności Systemu.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
1) Wykaz osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. a) – b), którzy będą odpowiedzialni za realizację zamówienia (według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3);

2) Wykaz usług zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 lit. a) – b) (według wzoru, który stanowi Załącznik nr 4);

3) Oświadczenie o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby;

4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór określa Załącznik nr 5;

5) Wypełniony Załącznik nr 6 wraz Tabelą zawierającą posiadane gotowe funkcjonalności systemu, według opisu określonego w Załączniku nr 6.

Oferent wraz z ofertą udostępni Zamawiającemu próbkę oferowanego systemu składającą się ze wszystkich funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania oferty w Załączniku nr 6. Próbka musi być udostępniona w chmurze Wykonawcy. Wykonawca wraz z ofertą musi przekazać dane dostępowe do próbki. Oferta Wykonawcy, który nie udostępni próbki, udostępniona próbka będzie niedostępna dla Zamawiającego lub udostępniona próbka nie będzie obejmowała wszystkich zadeklarowanych gotowych wymagań, będzie podlegała odrzuceniu. Próbka dołączona do oferty nie podlega uzupełnieniu;

6) W ramach oferty Wykonawca dostarczy scenariusze instruktażowe do wszystkich wymagań Zamawiającego oznaczonych jako „S” w kolumnie „Wymaganie objęte przygotowaniem scenariusza” Załącznika nr 6. Scenariusze powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł nie posiadając znajomości oferowanego systemu przeprowadzić samodzielnie weryfikację próbki.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy scenariuszy instruktażowych potwierdzających spełnienie każdego z wymagań – oferta podlegać będzie odrzuceniu. Scenariusze dołączone do oferty nie podlegają uzupełnieniu.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie testów jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem;

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@ap.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Janas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 368 4200

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspierającego niepełnosprawnych, w szczególności:
1) dostawa licencji do poszczególnych modułów ZSI,
2) wdrożenie ZSI,
3) realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ZSI.
Funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), stanowiąca przedmiot zamówienia, obejmuje moduły:
a) Platforma edukacyjna,
b) System rekrutacyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

1. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi dotyczącej dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz dla użytkowników ww. systemu, w szczególności: dostawa licencji do poszczególnych modułów ZSI, wdrożenie ZSI, maintenance i support - ZSI, realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ZSI.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu III, działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspierający niepełnosprawnych, w szczególności:
1) dostawa licencji do poszczególnych modułów ZSI,
2) wdrożenie ZSI,
3) realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ZSI.

Funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), stanowiąca przedmiot zamówienia, obejmuje moduły:
a) Platforma edukacyjna,
b) System rekrutacyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram ramowy:
1) Udostępnienie pilotażowej wersji ZSI w chmurze – do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
2) Dostawa licencji ZSI – do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
3) Uruchomienie ZSI – od 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) Realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ZSI – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przez Strony po podpisaniu Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe jest skierowane do osób prawnych oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest procedowane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
5. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
a) wykonali należycie minimum trzy (3) usługi obejmujące dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla uczelni wyższej, przy czym wartość usługi w części dotyczącej dostarczenia oprogramowania (z wyłączeniem sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego) była nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł brutto każda.
b) wykonali należycie minimum trzy (3) usługi o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda, obejmujące udostępnienie zintegrowanego systemu informatycznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania dla uczelni wyższej w oparciu o centrum przetwarzania danych/chmurę publiczną zapewnioną przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym przez co należy rozumieć, że dysponuje w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej:
a) Zarządzającym usługą tj. osobą posiadającą wykształcenie wyższe, certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny, certyfikat potwierdzający znajomość oferowanego systemu informatycznego na poziomie minimum podstawowym wydany przez producenta rozwiązania, minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem.
b) Ekspertem tj. osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące udział jako osoba odpowiedzialna za dostosowanie i modyfikacje w minimum trzech (3) projektach związanych z dostarczeniem i wdrożeniem oferowanego systemu informatycznego, każdy na kwotę co najmniej 1 500 000 zł brutto. Osoba ta musi legitymować się certyfikatem potwierdzającym znajomość oferowanego systemu na poziomie eksperckim.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1) – 3) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule: „spełnia”, „nie spełnia”.

Wykonawca musi być producentem oferowanego rozwiązania lub autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie dostarczania, wdrażania i modyfikacji rozwiązania potwierdzonym stosownym certyfikatem.
W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinien wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy inne podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska (PLN), wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji niniejszego Zapytania
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w Zapytaniu ofertowym na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VI.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Wykonawcy przystępujący do zapytania ofertowego zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert (tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Akademia Polonijna w Częstochowie
Nr rachunku: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 50 1240 1213 1111 0010 7509 9623

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Na poleceniu przelewu powinien być umieszczony tytuł:
„Wadium do zapytania ofertowego nr AD/01/2020.”

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – co najmniej jednego z współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
d. termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą,
e. zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie lub wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium/Maksymalna liczba punktów (waga)
-Cena -50
-Poziom gotowości systemu-40
-Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu-10

1) W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 50 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:


liczba punktów oferty ocenianej = ( cena oferty z najniższą ceną/ cena oferty ocenianej) x 50 pkt


2) W kryterium „Poziom gotowości systemu” Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
a) 40 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie 230,
b) 30 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 215 do 229,
c) 20 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 200 do 214,
d) 10 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 185 do 199,
e) 0 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który zaproponuje system z gotowymi funkcjonalnościami na dzień składania oferty w liczbie od 170 do 184,
Oferty spełniające poniżej 170 gotowych funkcjonalności na dzień składania oferty będą podlegać odrzuceniu.

Weryfikacja poziomu gotowości systemu realizowana będzie zgodnie z pkt 4 Rozdziału V Zapytania ofertowego – Zasady weryfikacji zadeklarowanych funkcjonalności oraz Załącznikiem nr 6.

3) W kryterium „Termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu” Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za termin udostępnienia pilotażowej wersji systemu realizującej funkcjonalności zadeklarowane w ofercie jako gotowe zgodnie z Załącznikiem 6. Najwyższą liczbę punktów (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje udostępnienie pilotażowej wersji systemu w terminie do 14 dni włącznie od daty podpisania umowy. 0 punktów uzyska oferta Wykonawcy, który udostępni pilotażową wersję systemu w terminie: od 15 dni od daty podpisania umowy do 30 dni włącznie od daty podpisania umowy.

Termin udostępnienia wersji pilotażowej systemu nie może być dłuższy niż 30 dni.

4) Zasady weryfikacji zaproponowanych funkcjonalności:
a) Wykonawca w Tabeli w kolumnie: „Czy system spełnia wymaganie? Tak / Nie” w Załączniku nr 6 do Zapytania wskazuje, które funkcjonalności oferowanego systemu spełniają wymagania Zamawiającego na dzień składania oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich funkcjonalności, które zostały zadeklarowane jako gotowe – spełniające wymagania Zamawiającego, na dzień składania oferty. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o weryfikacji zadeklarowanych funkcjonalności, Zamawiający dokona weryfikacji funkcjonalności oznaczonej jako „S” w załączniku nr 6 na podstawie próbki i scenariuszy załączonych do oferty. Dla pozostałych funkcjonalności zadeklarowanych jako gotowe na dzień składania ofert w załączniku nr 6 Zamawiający przewiduje weryfikację w oparciu o prezentację przeprowadzoną przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
c) Wykonawcy zostaną zawiadomieni w terminie 48 godzin przed datą prezentacji. Wykonawca przeprowadzi prezentację w oparciu o próbkę udostępnioną Zamawiającemu wraz z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie stawi się na prezentację lub prezentowany system nie będzie spełniał zadeklarowanych wymagań, będzie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzenie prezentacji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
d) W przypadku niezgodności oferowanych gotowych funkcjonalności z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 6 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5) W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone będą osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z zapisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań, dołączonego do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 5).

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 - 3 stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale VI spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 i 7, w przypadku gdy złożenie tych dokumentów nie jest wymagane.
4. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

Adres

gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6

42-200 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Numer telefonu

343684270

Fax

343249662

NIP

5731034105

Tytuł projektu

Akademia Polonijna Dostępna

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-A014/19-00
Liczba wyświetleń: 283