Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 5/2020/1.3

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247794

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: malgorzata.krupa@netrix.com.pl lub dostarczona na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
3. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (malgorzata.krupa@netrix.com.pl) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania ofertowego, do upływu połowy terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Termin nadsyłania ofert 30.06.2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
8. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
9. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po zakończeniu procedury oceny i badania ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
10. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Małgorzata Krupa, nr tel. 81 748 08 34.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.krupa@netrix.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Krupa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 748 08 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup poniżej wymienionych wartości niematerialnych i prawnych:
1. System do optymalizacji kosztów – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do stworzenia w pełni funkcjonalnego laboratorium optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z ideą przemysłu 4.0.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Specyfikacja techniczna:
1. System do optymalizacji kosztów – 1 szt. – o parametrach minimalnych nie gorszych niż:
- analiza kosztów;
- optymalizacja kosztów wyrobów;
- optymalizacja zarządzania materiałami;
- zmiany w kalkulacji kosztów;
- zmniejszenie kosztów energii;
- usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw;
- optymalizacja kosztów logistyki i dystrybucji;
- zmniejszenie kosztów transportu;
- planowanie logistyczne.

Kod CPV

48100000-9

Nazwa kodu CPV

Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30.09.2020.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą, a także z Instytucją Pośredniczącą, jeśli zmiana będzie się wiązać ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu (nie punktowane – ocena spełniania przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków wymienionych poniżej zostanie odrzucony w postępowaniu):
1. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

3. Wykonawca zapewni okres gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące. Bieg okresu gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.
5. Okres ważności oferty – minimum 60 dni liczone od daty wystawienia oferty. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru Wykonawcy oraz w momencie podpisania umowy z Wykonawcą. Zmiana terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności wymaga zgody obu stron oraz musi być uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli będzie to wymagane z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu.
2. Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie należy wskazać jakie systemy, aplikacje są oferowane poprzez wskazanie w formularzu ofertowym nazwy (modelu) proponowanych systemów, aplikacji lub dołączenie do oferty specyfikacji określającej ich funkcje i możliwości.
4. Oferenci są zobowiązani do jednoznacznego wskazania w składnej ofercie waluty oferowanej ceny.
5. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków dostępowych.
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub upoważnienia do reprezentacji w ramach postępowania ofertowego.
7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
9. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
10. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
12. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.
13. Koperta winna być zaadresowana następująco:
Netrix S.A.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin
oraz powinna być opisana w następujący sposób:
„Oferta na zakup WNIP sporządzona według zapytania ofertowego nr 5/2020/1.3”
14. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta oraz zatytułowane „Oferta na zakup WNIP sporządzona według zapytania ofertowego nr 5/2020/1.3”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższym kryterium:

 Cena brutto
Waga kryterium: 100
Punkty w ramach kryterium „cena brutto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C = Cena minimalna / Cena oferowana x waga kryterium

gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
Cena minimalna – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena brutto badanej oferty

2. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (obejmującą wszystkie należne podatki jeśli dotyczy).
3. W przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu oceny ofert potwierdzony protokołem wyboru.
4. Za kryterium „Cena brutto” można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NETRIX S.A.

Adres

Wojciechowska 31

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814634241

Fax

817404737

NIP

7123299856

Tytuł projektu

Laboratorium do optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych Przemysłu 4.0.

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0032/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 194