Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowych urządzeń do produkcji kompletów odzieży roboczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247787

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno bądź e-mailem (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres: w.korzep@hetman-kolno.pl

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.
b) Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania lub komputerze nieścieralnym atramentem.
d) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
e) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden formularz ofertowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
f) Do formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
- opis i specyfikację techniczną urządzeń umożliwiającą weryfikację wszystkich parametrów/elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia- wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- opinię/opis zastosowanych rozwiązań prośrodowiskowych zastosowanych we wszystkich urządzeniach (energooszczędność, optymalizacja zużycia surowca (tkanin), a przez to minimalizacja odpadu produkcyjnego (skrawek stanin, zużyty olej, zużyte noże),- dokument własny. Opis musi być rzetelny, zawierać szczegółowe opisy zastosowanych w urządzeniu rozwiązań popartych danymi liczbowymi/procentowymi porównującymi oferowane urządzenie do alternatywnych, powszechnie stosowanych rozwiązań.
- opinie o innowacyjności stwierdzające kiedy (miesiąc i rok, w przypadku terminu granicznego również dzień) nastąpiła premiera na rynku światowym oferowanych urządzeń oraz oprogramowania z licencją, - dokument własny
OFERTY NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.korzep@hetman-kolno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Korzep

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502591329

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń do produkcji kompletów odzieży roboczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi: automatycznego katera, automatycznej lagowarki ze stołem i windą, automatycznego plotera ze rozwijarką materiału oraz oprogramowania do produkcji odzieży z licencją i tablicą do foto-digitalizacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi do zakładu Zamawiającego miejscowość: ul. Kolejowa 7, 18-
500 Kolno.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: kolneński Miejscowość: Kolno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy nowych urządzeń do produkcji kompletów odzieży roboczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi: automatycznego katera, automatycznej lagowarki ze stołem i windą, automatycznego plotera ze rozwijarką materiału oraz oprogramowania do produkcji odzieży z licencją i tablicą do foto-digitalizacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi do zakładu Zamawiającego miejscowość: ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń do produkcji kompletów odzieży roboczej wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi: automatycznego katera, automatycznej lagowarki ze stołem i windą, automatycznego plotera z rozwijarką materiału oraz oprogramowania do produkcji odzieży z licencją i tablicą do foto-digitalizacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi do zakładu Zamawiającego miejscowość: ul. Kolejowa 7, 18-500 Kolno.
I. AUTOMATYCZNY KATER:
II. AUTOMATYCZNA LAGOWARKA ZE STOŁEM I WINDĄ:
III. AUTOMATYCZNY PLOTER TNĄCY Z ROZWIJARKĄ MATERIAŁU:
IV. Oprogramowanie do produkcji odzieży wraz z tablicą do foto-digitalizacji
Oprogramowanie realizujące co najmniej następujące funkcje/parametry:
A. Foto-digitalizacja, konstrukcje, modelowanie, stopniowanie, pomiary szablonów,
B. Import/Eksport danych z/do innych systemów CAD,
C. Tworzenie automatyczne zoptymalizowanych układów rozkroju,
Licencja do oprogramowania do produkcji odzieży
V. Tablica magnetyczna do foto-digitalizacji 180x120 cm, szablony kartonowe mocowane do tablicy za pomocą magnesów neodymowych (20 szt) zintegrowana z oprogramowaniem. Możliwość autokalibracji z odczytem kształtów i wymiarów poszczególnych szablonów.
Oferowane urządzenia muszą posiadać rozwiązania technologiczne przyczyniające się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
Oferowane urządzenia i oprogramowanie z licencją muszą być nowe i wyprodukowane w oparciu o najnowsze technologie, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata. Okres liczony od dnia 24.09.2018 r.

Kod CPV
42710000-6 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych
48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
UWAGA: Z UWAGI NA OGRANICZENIE LICZBY ZNAKÓW W POLU PEŁNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU O NAZWIE ,,ZAPYTANIE OFERTOWE”.

Kod CPV

42710000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do 20.11.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• W przypadku przyznania zamówienia i podpisania umowy zobowiążą się do złożenia:
a. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych i/lub zwrotu zaliczek Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancję bankową lub ubezpieczeniową do kwoty 100% Wynagrodzenia netto;
b. celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż przed wypłatą ostatniej części wynagrodzenia, przedstawi bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancję bankową lub ubezpieczeniową do kwoty 10% Wynagrodzenia netto,
• Udzielą co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia oraz oprogramowanie.
• Deklarują termin przystąpienia do usuwania usterek, wad lub awarii oraz termin naprawy nie dłuższy niż 72 h
• Zobowiążą się do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem

Warunki zmiany umowy

Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia możliwe są zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
- opis i specyfikację techniczną urządzeń umożliwiającą weryfikację wszystkich parametrów/elementów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia- wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- opinię/opis zastosowanych rozwiązań prośrodowiskowych zastosowanych we wszystkich urządzeniach (energooszczędność, optymalizacja zużycia surowca (tkanin), a przez to minimalizacja odpadu produkcyjnego (skrawek stanin, zużyty olej, zużyte noże),- dokument własny. Opis musi być rzetelny, zawierać szczegółowe opisy zastosowanych w urządzeniu rozwiązań popartych danymi liczbowymi/procentowymi porównującymi oferowane urządzenie do alternatywnych, powszechnie stosowanych rozwiązań.
- opinie o innowacyjności stwierdzające kiedy (miesiąc i rok, w przypadku terminu granicznego również dzień) nastąpiła premiera na rynku światowym oferowanych urządzeń oraz oprogramowania z licencją, - dokument własny
OFERTY NIEKOMPLETNE ZOSTANĄ ODRZUCONE.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru Znaczenie
1. Cena 50 %
2. Gwarancja 30 %
3. Reakcja serwisu 20 %

1.Kryterium Ceny będzie oceniane wg wzoru : C=Cw/Cr x 50% x 100
Gdzie: Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Cr – wartość oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie
Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane na złotówki po kursie średnim NBP z dnia ogłoszenia postępowania.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 50 pkt.
2.Kryterium Gwarancja (w miesiącach) będzie oceniane wg wzoru : D = Dr/Dw x 30 % x 100
Gdzie: Dw – okres gwarancji na urządzenia i oprogramowanie oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Dr - okres gwarancji na urządzenia i oprogramowanie rozpatrywanej oferty (powyżej wymaganego minimum 24 miesięcy na każdy z elementów zamówienia)
D – ilość punktów przyznana ofercie
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt.
3. Kryterium R - reakcja serwisu technicznego – waga 20%
Kryterium S – reakcja serwisu technicznego rozumiane jako przystąpienie do usunięcia awarii oraz usunięcie usterki:
- przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 12 godzin od telefonicznego i mailowego
poinformowania o jej wystąpieniu oraz usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia –20 pkt.
- przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 18 godzin od telefonicznego i mailowego
poinformowania o jej wystąpieniu oraz usunięcie awarii w ciągu 36 godzin od jej wystąpienia – 10 pkt.
- przystąpienie do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 24 godzin od telefonicznego i mailowego
poinformowania o jej wystąpieniu oraz usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od jej wystąpienia - 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
Sn = C + D + R

Wykluczenia

• Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HETMAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kolejowa 7/0

18-500 Kolno

podlaskie , kolneński

Numer telefonu

862784193

Fax

862784193

NIP

2910220596

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy Hetman Produkcja s.c. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R, nowej technologii produkcji oraz nowej kategorii ubrań roboczych.

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0276/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

F.H.U. SEMACO Sp.J. J.Skałoń M.Strojniak 31-977 Kraków os. Szkolne 19A, data wpłynięcia oferty 30.06.2020, cena 1050500,00 zł
Liczba wyświetleń: 166