Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtnika AC/DC w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych ”

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

1247783

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert wskazano w załączniku nr 4.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Duśko, Hanna Dylińska Zapytania odnośnie treści dokumentu zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 960 817, 504 960 327

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dostawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz ofertowy ze strony Dostawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę brutto wpisaną słownie.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia mogą zostać zawarte zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, w tym:
A. realizacji przez Dostawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania dostawy) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy realizowanej przez Dostawcę). Wysokość zastrzeżonej w podpunkcie A) kary umownej nie może przekroczyć 10 % wartości umowy,
B. przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też mających na celu popełnienie oszustwa w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy / części Umowy realizowanej przez Dostawcę),
C. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę/ Umowy zgodnie z jej postanowieniami - w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy (wartości umowy/ części Umowy realizowanej przez Dostawcę).
5. Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury obejmującej zapłatę za wykonaną dostawę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”, sporządzony po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.
6. W związku z tym, że środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a cel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy też ochronę środowiska, Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020:
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający może udzielić Dostawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat,
2. Zamawiający może udzielić Dostawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,
3. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Kryterium 1 - „cena brutto”- waga punktowa/procentowa 100%
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: w kryterium 1) najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę brutto najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 100/ cena brutto oferty ocenianej).

2) Kryterium 2 rozstrzygające – „Czy do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykorzystane materiały z recyklingu?” – waga punktowa 0-10pkt.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym*, Zamawiający dokona wyboru oferty korzystniejszej jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat; w Kryterium 2 rozstrzygającym oferta, do realizacji przedmiotu zamówienia której zostaną wykorzystane materiały z recyklingu otrzyma 10pkt. (Tak), oferta, do realizacji przedmiotu zamówienia której NIE zostaną wykorzystane materiały z recyklingu otrzyma 0 pkt. (Nie).
*Oferty, które uzyskały równą liczbę punktów po uwzględnieniu Kryterium 1 - „cena brutto”.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne niż wskazane w lit. a-d.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Nowy Kisielin-A. Wysockiego 8

66-002 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

68 328 20 68

Fax

68 328 20 68

NIP

9731013938

Tytuł projektu

Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0283/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PTC Service sp. z o.o.
ul. Andersa 14/7
66-400 Gorzów Wielkopolski
data wpłynięcia oferty: 05.06.2020r.
cena netto: 201 064,00 zł
Liczba wyświetleń: 143