Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12_20_1.2.0_0097 z dnia 29 maja 2020 r. na zakup i dostawę narzędzi i osprzętu

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2020

Numer ogłoszenia

1247781

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 5 czerwca 2020 r. wprowadzono zmianę do punktu II Zapytania Ofertowego "Opis przedmiotu zamówienia"

Z przedmiotu zamówienia usunięto 5 nw. pozycji:
- F zestaw czyszczący do pistoletów 21 elementów
- 3M Maska 7502, rozm. M + 6051 Filtr węglowy A1 (kpl 2 szt) + 501 Pokrywa filtra (kpl 2 szt)
- Kombinezon lakierniczy M (3M 50198)
- Papier do oklejania 90cm/280m/45gr
- Taśma do oklejania INDASA MTE 80 lub równoważny 36mm x 50mm

Ze względu na fakt, że zmiana nie ma istotnego wpływu na składane oferty, termin składania ofert nie został wydłużony.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: zamowienia@handcraftpolska.com
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.06.2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@handcraftpolska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu z oferentami w sprawach merytorycznych dotyczących postępowania wyznaczony jest Grzegorz Pawłowski: kontakt e-mail grzegorz@handcraftpolska.com tel. 18 440-41-69. Do kontaktu z oferentami w sprawach formalnych dotyczących postępowania wyznaczona jest Małgorzata Niedźwiecka: kontakt e-mail malgorzata.niedzwiecka@bldg.pl, tel. 530-451-246.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

18 440-41-69.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi i osprzętu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Stary Sącz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi i osprzętu w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Innowacyjna technologia masowej produkcji mebli kastomizowanych HandCraft Polska Sp. z o.o.”, którego celem jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii masowej produkcji mebli kastomizowanych przez HandCraft Polska Sp. z o.o.,

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi i osprzętu.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do publikacji w ramach przedmiotu zamówienia, szczególny opis przedmioty zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 6_20_1.2.0_0097".

Oferta powinna uwzględniać koszty dostarczenia maszyny do siedziby Spółki w Stary Sączu.W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w punkcie II Zapytania ofertowego.

Kod CPV

44510000-8

Nazwa kodu CPV

Narzędzia

Harmonogram realizacji zamówienia

14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.

Płatności w ramach zamówienia będą dokonywane:
- 50% - płatność po podpisaniu umowy
- 50% - płatność po podpisaniu protokołu odbioru

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy
o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Oferta
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) (Dla ofert złożonych w walucie obcej zostanie zastosowany średni kurs NBP tej waluty z dnia 01.07.2020 r.) - 80%,
2. Termin płatności za fakturę (liczba dni) – 20%


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 80%

gdzie:

C min - najniższa Cena za zamówienie netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – Cena za zamówienie netto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 2) Wartość punktowa w kryterium termin płatności faktury

T=20% - termin płatności faktury powyżej 21 dni
T=15% - termin płatności faktury od 15 dni do 21 dni
T=10% - termin płatności faktury od 8 dni do 14 dni
T= 0% - termin płatności faktury do 7 dni

T – Termin płatności
gdzie 1 % =1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności faktury


3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym HANDCRAFT POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Węgierska 12B, 33-340 Stary Sącz, NIP 734-322-11-35, REGON 120422171. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
3. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym
nr 12_20_1.2.0_0097 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
5. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HANDCRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Węgierska 12B

33-340 Stary Sącz

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

661 800 700

NIP

7343221135

Tytuł projektu

Innowacyjna technologia masowej produkcji mebli kastomizowanych HandCraft Polska Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0097/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FHU Aktum, Filip Wątorek, ul. Sienkiewicza 38, 32-400 Myślenice, NIP 681 207 17 72

Data wpłynięcia oferty: 30.06.2020 r.

Cena oferty: 58 180,00 zł
Liczba wyświetleń: 155